Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I AGz 32/20

POSTANOWIENIE

Kraków dnia 24 września 2020 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie, I Wydział Cywilny, w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO (del.) Wojciech Żukowski

po rozpoznaniu w dniu 24 września 2020 r. na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w K.

przeciwko K. Z.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 17 grudnia 2019 r., sygn. akt VII GNc 158/19

postanawia: odrzucić zażalenie.

SSO (del.) Wojciech Żukowski

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w Kielcach odrzucił zarzuty pozwanego od nakazu zapłaty z dnia 18 czerwca 2019 r.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł pozwany domagając się jego uchylenia oraz wniósł o zwolnienie od opłaty sadowej od zażalenia.

Na zarządzenie z dnia 6 maja 2019 r. (doręczone pozwanemu w dniu 1 czerwca 2020 r. – k.121) pozwany został wezwany o uzupełnienie braków formalnych zażalenia poprzez wskazane wartości przedmiotu zaskarżenia (na piśmie, wraz z odpisem dla strony przeciwnej) w terminie 1 tygodnia pod rygorem odrzucenia zażalenia. Wezwanie pozostało bez odpowiedzi.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.

Zażalenie podlegało odrzuceniu. W przedmiotowej sprawie pozwany pomimo wezwania nie wskazał wartości przedmiotu zaskarżenia, która stosownie do treści art. 368 § 2 w zw. z art. 397 § 3 k.p.c. stanowi obligatoryjny element zażalenia. Zaznaczyć przy tym należy, że zgodnie z art. 68 ust. 6 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U.2020.875) terminy rozpoczęły ponownie bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie tej ustawy, a od dnia 24 maja 2020 r. a więc termin tygodniowy zakreślony wezwaniem doręczonym pozwanemu w dniu 1 czerwca 2020 r. biegł od momentu doręczenia wezwania pozwanemu i upłynął bezskutecznie z dniem 8 czerwca 2020 r.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji na zasadzie art. 373 § 1 w zw. z art. 397 § 3 k.p.c.

SSO (del.) Wojciech Żukowski