Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 443/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 grudnia 2019 r.

Sąd Rejonowy w Brzezinach II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Marzena Cywińska

Protokolant: st. sekr. sąd. Mirosława Krysztofiak

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2019 r.

sprawy:

J. S.

s. W., I. z domu R.

ur. (...) w m. T.

oskarżonego o to, że:

w dniu 27 września 2019 r. w miejscowości D., gm. K., woj. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości (w kolejnych badaniach 0,43, 0,41, 0,37 i 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu) prowadził w ruchu lądowym pojazd mechaniczny – samochód marki V. (...) nr rej. (...).

tj. o czyn z art. 178a § 1 kk

ustalając, że datą czynu jest 23.09.2019 r.

1.  na podstawie art. 66§1 i 2 kk i art. 67§1 kk postępowanie karne wobec J. S. o czyn z 178 a § 1 kk warunkowo umarza na okres próby 1 (jednego) roku,

2.  na podstawie art. 67§3 kk w zw. z art. 39 pkt 7 kk zasądza od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej kwotę 5000 (pięć tysięcy) złotych tytułem świadczenia pieniężnego,

3.  na podstawie art. 67 § 3 kk w zw. z art. 39 pkt. 3 kk orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 1 (jednego) roku,

4.  na podstawie art. 63§4 kk na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów zalicza okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 23.09.2019 r.,

5.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 80 (osiemdziesiąt) złotych tytułem opłaty oraz kwotę 70 (siedemdziesiąt) złotych tytułem pozostałych kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK 443/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

J. S.

W dniu 23 września 2019r. w miejscowości D. w gminie K. znajdując się w stanie nietrzeźwości (w kolejnych badaniach - 0,43 mg/l, 0,41 mg/l, 0,37 mg/l, 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu) prowadził w ruchu lądowym pojazd mechaniczny, tj. samochód marki V. (...) o numerach rejestracyjnych (...). Dokonano zmiany daty czynu, zgodnie z treścią wszystkich dowodów.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.1 W dniu 23 września 2019r. około godziny 06:00 w miejscowości D. w gminie K. J. S. kierował samochodem marki V. (...) o numerach rejestracyjnych (...). Został zatrzymany do kontroli drogowej przez policjantów z KPP Ł. (...).

1.2 Poddano go badaniom dotyczącym stanu trzeźwości. Na podstawie badania urządzeniem Alkosensor (...) o godz. 06:06 stwierdzono 0,43 mg/l, a o godz. 06:22 - 0,41 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

1.3 Urządzenie Alkosensor (...), nr fabr. (...) posiadało ważne do 16.03.2020r. świadectwo wzorcowania.

1.4 Na podstawie badania urządzeniem Alkometr (...) o godz. 06:36 stwierdzono 0,37 mg/l, a o godz. 06:38 - 0,35 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

1.5 Urządzenie Alkometr (...), nr fabr. (...) posiadało ważne do 02.02.2020r. świadectwo wzorcowania.

1.6 J. S. posiadał uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi kategorii B, które uzyskał 09.03.1995r.

1.7 Postanowieniem z dnia 27.09.2019r. zatrzymano mu prawo jazdy, odebrane w dniu 23.09.2019r.

1.8 J. S. nie był dotychczas karany za przestępstwa. Ukarano go mandatem karnym za wykroczenie polegające na przekroczeniu prędkości w dniu 03.06.2017r.

1.9 Oskarżony potwierdził, że 22.09.2019r. około godz. 19-20 spożył dwie setki tzw. bimbru.

1.10 J. S. jest właścicielem czterech pojazdów- V. (...), S. (...), L. (...), P. (...); współwłaścicielem nieruchomości w miejscu zamieszkania; prowadzi własną działalność gospodarczą - wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych uzyskując dochód 5 000 - 12 000 złotych miesięcznie.

-notatka urzędowa

-protokół badania Alkosensorem

-świadectwo wzorcowania

-protokół badania Alkometrem

-świadectwo wzorcowania

-kopia prawa jazdy

-postanowienie

-dane o karalności

-notatka urzędowa

-wyjaśnienia oskarżonego

-notatka urzędowa

k.1

k.2

k.3

k.4

k.5

k.13

k.14

k.15

k.23

k.19-20

k.24

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.  OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1-1.7, 1.10

1.8

1.9

-notatka urzędowa

-protokół badania Alkosensorem

-świadectwo wzorcowania

-protokół badania Alkometrem

-świadectwo wzorcowania

-kopia prawa jazdy

-postanowienie

-notatka urzędowa

-dane o karalności

-notatka urzędowa

-wyjaśnienia oskarżonego

Wszystkie te dowody zostały uzyskane w trybie procesowym, przez uprawnione podmioty, nie budziły wątpliwości i zastrzeżeń. Badania stanu trzeźwości przeprowadzili upoważnieni funkcjonariusze Policji, którzy zatrzymali oskarżonego do kontroli. Urządzenia użyte do badań posiadały ważne i aktualne świadectwa wzorcowania. Policjanci fizycznie odebrali oskarżonemu dokument uprawniający do kierowania pojazdami, a Prokurator Rejonowy w B. wydał postanowienie o zatrzymaniu tego dokumentu. Policja zgromadziła w sposób procesowy dane o stanie majątkowym i uzyskiwanych przez oskarżonego dochodach.

Z Krajowego Rejestru Karnego pozyskano informację o niekaralności oskarżonego za przestępstwa, zaś z wykazów policyjnych potwierdzenie ukarania za wykroczenie drogowe.

J. S. potwierdził , iż dnia poprzedniego w późnych godzinach wieczornych spożył dwieście ml mocnego alkoholu domowej produkcji, zaś następnego dnia, nie spożywając posiłku, wyruszył samochodem, gdyż dobrze się czuł.

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

2.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

2.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1.Art. 178a§1 kk

J. S.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Swoim zachowaniem oskarżony wypełnił dyspozycję art. 178a§1 kk, gdyż w dniu 23 września 2019r. w miejscowości D. w gminie K. znajdując się w stanie nietrzeźwości (w kolejnych badaniach - 0,43 mg/l, 0,41 mg/l, 0,37 mg/l, 0,35 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu) prowadził w ruchu lądowym pojazd mechaniczny, tj. samochód marki V. (...) o numerach rejestracyjnych (...).

2.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

2.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Art. 66§1 kk

Wina oskarżonego nie była znaczna. Społeczna szkodliwość czynu także nie była znaczna, a okoliczności jego popełnienia nie budziły wątpliwości. J. S. nie był uprzednio karany za przestępstwa, przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu, właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniały przypuszczenie, że pomimo warunkowego umorzenia postępowania będzie on przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni przestępstwa. Sankcja przewidziana w art. 178a§1 kk nie przekraczała 5 lat pozbawienia wolności.

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

2.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

2.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

3.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

J. S.

Art. 67§1 kk

1.

2, 3, 4

Warunkowe umorzenie postępowania na okres próby 1 roku było odpowiednie do stopnia winy (oskarżony był zdrowym, dorosłym i w pełni poczytalnym człowiekiem, profesjonalnie prowadzącym działalność gospodarczą) i stopnia społecznej szkodliwości przypisanego czynu (jego czyn godził w dobro prawnie chronione, jakim było bezpieczeństwo ruchu drogowego). Miał on pełną świadomość co do ilości spożytego alkoholu, jego stężenia, a także okresu koniecznego do pełnego wyeliminowania alkoholu z organizmu. Ponieważ wiedział o spożytym poprzedniego dnia alkoholu, wsiadając do samochodu miał świadomość, że może znajdować się jeszcze w stanie nietrzeźwości i godził się z tą możliwością, czyli z popełnieniem występku z art.178a § 1 kk. Fakt prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości zwiększał niebezpieczeństwo i ryzyko spowodowania wypadku oraz niósł zagrożenie nie tylko dla oskarżonego, ale i dla każdego uczestnika ruchu drogowego. Jednakże stężenie alkoholu w organizmie J. S. było niewysokie - 0,43 mg/l (odpowiednio 0,90 promila), nieznacznie przekraczało zatem dolną granicę stanu nietrzeźwości czyli 0,25 mg/l (0,5 promila). Orzeczenie to spełni wobec oskarżonego swe cele zapobiegawcze, wychowawcze i w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Warunkowe umorzenie postępowania na okres 1 roku było zasadne z powodu pozytywnej prognozy, że w okresie próby nie popełni on przestępstwa i będzie przestrzegał porządku prawnego, gdyż nie był on dotąd karany, prowadzi ustabilizowany tryb życia, pracuje zarobkowo. Dotychczasowy sposób życia oskarżonego wskazuje, że rozpatrywany występek miał charakter wyjątkowy, incydentalny.

Nałożenie na oskarżonego obowiązku uiszczenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 5000 złotych oraz określenie zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres jednego roku, począwszy od dnia zatrzymania dokumentu prawa jazdy, służy oddziaływaniu wychowawczemu na sprawcę, utrwaleniu jego pozytywnej postawy oraz weryfikacji postawionej prognozy kryminologicznej. Pozwoli zwłaszcza uzmysłowić oskarżonemu nieopłacalność tego typu przestępnych zachowań i nieuchronność poniesienia konsekwencji prawnych. Na czas obowiązywania zakazu oskarżony winien zostać wyeliminowany z grona uczestników ruchu drogowego jako osoba stwarzająca zagrożenie dla jego bezpieczeństwa. Okres zakazu został dostosowany do przewidywanego czasu kształtowania się świadomości prawnej oskarżonego co do rzeczywistego zagrożenia, jakie stworzył swym zachowaniem w dniu 23.09.2019r.

4.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

5. Art.626§1 kpk

Zasadne było obciążenie oskarżonego kosztami sądowymi i opłatą obowiązującą w sprawach karnych, gdyż wykonuje on własną działalność gospodarczą z dochodem miesięcznym w granicach 5000-12 000 złotych. Opłata w wysokości 80 złotych wynikała z ustawy o opłatach w sprawach karnych z 23.06.1973r. z późn. zm. - art. 7.

Koszty sądowe wynikały z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2003r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym (Dz.U. z 2013r. poz.663) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.03.2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji…(Dz.U. poz. 547).

5.  1Podpis