Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 1472/19

POSTANOWIENIE

Dnia 17 marca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO Andrzej Dyrda

Sędziowie: SO Henryk Brzyżkiewicz

SO Artur Żymełka

po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2020 roku w Gliwicach

na posiedzeniu niejawnym sprawy egzekucyjnej

wierzyciela (...) spółki akcyjnej w W.

przeciwko dłużnikowi R. S.

z udziałem Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w G., (...) Bank (...) spółki akcyjnej w K., M. S. (1)

prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Ł. R. pod sygn. akt Km 2104/17

o egzekucję świadczeń pieniężnych

w przedmiocie przybicia ograniczonego prawa rzeczowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w G. przy ulicy (...), dla którego Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą o nr (...)

na skutek zażalenia dłużnika

na postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach

z 27 sierpnia 2018 roku, sygn. akt II Co 5080/15

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Artur Żymełka SSO Andrzej Dyrda SSO Henryk Brzyżkiewicz

Sygn. akt III Cz 1472/19

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach w sprawie egzekucyjnej z wniosku wierzyciela (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko dłużnikowi R. S. przy udziale Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w G. oraz (...) Banku (...) Spółki Akcyjnej w K. postanawiał udzielić przybicia ograniczonego prawa rzeczowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w G. przy ulicy (...) o powierzchni 41 m2, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, dla którego Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą o numerze (...) nabytego na licytacji w dniu 1 czerwca 2017 roku za cenę 98 250 zł na rzecz M. S. (1), która nabyła nieruchomość do majątku osobistego.

Jako podstawę rozstrzygnięcia wskazał przepis art. 987 k.p.c. zgodnie zktórym po zamknięciu przetargu sąd w osobie sędziego, pod którego nadzorem odbywa się licytacja, wydaje na posiedzeniu jawnym postanowienie co do przybicia na rzecz licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę, po wysłuchaniu tak jego, jak i obecnych uczestników. Natomiast stosownie do art. 988 § 1 k.p.c. postanowienie o przybiciu ogłasza się niezwłocznie po ukończeniu przetargu. Natomiast zgodnie z § 2 cytowanego przepisu jeżeli skargi lub zażalenia wniesione w toku postępowania egzekucyjnego nie są jeszcze prawomocnie rozstrzygnięte, sąd może wstrzymać wydanie postanowienia co do udzielenia przybicia.

Zażalenie na powyższe rozstrzygnięcie wniósł dłużnik, domagając się jego uchylenia w całości oraz odmowy udzielenia przybicia ograniczonego prawa rzeczowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w G. przy ulicy (...), albowiem przybicie zostało udzielone pomimo zaistnienia okoliczności, które winny skutkować przerwaniem licytacji. Wskazał, iż przed salą sądową na której miała się odbywać licytacja przebywały osoby wpływające na zainteresowanych licytacją poprzez ich zastraszanie.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

Jak prawidłowo ustalił Sąd Rejonowy w dniu 1 czerwca 2017 roku przeprowadzono licytację z nieruchomości dłużnika R. S. o nr KW (...). Komornik Sądowy zamknął przetarg, stwierdzając, że najwyższą cenę zaofiarowała licytantka M. S. (1), która oświadczyła, że z mężem M. S. (2), który jest synem dłużnika nie wiąże ją ustrój wspólności majątkowej. Występujący w imieniu licytantki M. S. (1) fachowy pełnomocnik oświadczył, że licytantka nabywa własność nieruchomości o nr KW (...) do swego majątku odrębnego. Jak również wskazała, że dłużnik jest jej teściem. Jednocześnie z uwagi na złożony przez dłużnika wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi na opis i oszacowanie w sprawie o sygn. II Co 926/16 Sąd pierwszej instancji zasadnie odroczył wydanie postanowienia w przedmiocie udzielenia przybicia do czasu prawomocnego rozpoznania wniosku dłużnika o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi na opis i oszacowanie. Postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 17 lipca 2017 roku wydanym w sprawie o sygn. II Co 926/16 w przedmiocie oddalenia powyższego wniosku uprawomocniło się, a Komornik postanowieniem z dnia 20 października 2017 roku oddalił wniosek o dokonanie ponownego opisu i oszacowania nieruchomości, na który nie została złożona skarga.

Należy podkreślić, iż zarzuty podniesione przez dłużnika w zażaleniu okazały się gołosłowne. Zarówno z protokołu licytacji nieruchomości sporządzonego w dniu 1 czerwca 2017 roku nie wynika, iż osoby trzecie wpływały na przebieg licytacji. Również pomimo znacznego upływu czasu do dnia rozpoznania zażalenia (prawie 3 lata) dłużnik nie przedłożył do akt jakiegokolwiek dokumentu z którego wynikałaby okoliczność zawiadomienia przez niego o powoływanych działaniach przestępczych, właściwych organów ścigania. Mając powyższe na uwadze, należy wskazać, iż zażalenie jako bezzasadne podlegało oddaleniu. Wobec faktu, iż licytantka M. S. (1) jako osoba nabywająca nieruchomość do swego majątku odrębnego, nie należała do kręgu osób, które nie mogą uczestniczyć w licytacji nieruchomości, Sąd Rejonowy w oparciu o art. 987 k.p.c w zw. art. 998 k.p.c. zasadnie udzielił przybicia na rzecz licytanta, który zaoferował najwyższą cenę.

Z tych względów Sąd Okręgowy orzekł jak w sentencji po myśli art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. oraz art. 13 § 2 k.p.c.

SSO Artur Żymełka SSO Andrzej Dyrda SSO Henryk Brzyżkiewicz