Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 1594/19

POSTANOWIENIE

Dnia 7 kwietnia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia Sądu Okręgowego Andrzej Dyrda

po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2020 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa S. S. i A. S.

przeciwko Gminie R.

o zapłatę

na skutek zażalenia powodów

na zarządzenie Przewodniczącego Sądu Rejonowego w Raciborzu

z dnia 17 stycznia 2019 r., sygn. akt I C 900/16

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Andrzej Dyrda

Sygn. akt III Cz 1594/19

UZASADNIENIE

Zarządzeniem z 17 stycznia 2019r. Przewodniczący ustalił wysokość opłaty od zażalenia na zarządzenie o zwrocie pozwu na kwotę 1.500 zł w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 19 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Zażalenie na to zarządzenie wnieśli powodowie kwestionując jego wysokość.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 19 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych od zażalenia pobiera się piątą część opłaty, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Opłata o której mowa we ww. artykule została zdefiniowana w art. 13 ust. 1 w/w ustawy. Zgodnie z nim opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe; wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych.

W piśmie z dnia 8 listopada 2016r. powodowie oznaczyli wartość przedmiotu sporu na kwotę 150.000 zł. Oznacza to, że opłata od zażalenia winna stanowić 1% wartości przedmiotu sporu (jako 1/5 z 5 % wartości przedmiotu sporu), a zatem, 1.500 zł. Uznać zatem należało, że zaskarżone zarządzenie było prawidłowe.

Reasumując, zażalenie powodów było nieuzasadnione, dlatego Sąd odwoławczy na zasadzie art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § i a rt. 394 2 § 1 k.p.c. w brzmieniu dotychczasowym obu wymienionych przepisów, a to na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2019r., poz. 1469 ze zm.) – orzekł jak w sentencji.

SSO Andrzej Dyrda