Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 833/19

POSTANOWIENIE

Dnia 20 marca 2020 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Leszek Dąbek

Sędziowie: Sędzia Sądu Okręgowego Gabriela Sobczyk

Sędzia Sądu Okręgowego Artur Żymełka

po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2020 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym

sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Banku (...) S.A. w W.

przeciwko dłużnikowi Z. S. (1)

o świadczenie pieniężne

w przedmiocie skargi dłużnika na postanowienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rybniku T. W. wydane w sprawach o sygnaturach akt Km 5242/14, Km 5462/13, Km 3966/13, Km 3968/13, Km 4056/13, Km 4057/13, Km 4276/13, Km 4683/13, Km 4939/13, Km 2685/13, Km 2934/13, Km 2935/13

na skutek zażalenia dłużnika

na postanowienie zawarte w punkcie 1 postanowienia Sądu Rejonowego w Rybniku

z dnia 1 kwietnia 2019 r., sygn. akt II Co 644/18

postanawia:

odrzucić zażalenie.

SSO Artur Żymełka SSO Leszek Dąbek SSO Gabriela Sobczyk

Sygn. akt III Cz 833/19

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Rybniku w punkcie 1 postanowienia z dnia 1 04 2019r. oddalił wniosek dłużnika Z. S. (1) o przywrócenie terminu do złożenia skargi na postanowienia Komornika Sądowego przy tym Sądzie T. W., wydanych we wskazanych w sentencji sprawach egzekucyjnych, z uwagi na upływ terminu przewidzianego w art. 169 § 4 k.p.c. oraz nie występowanie w sprawie przewidzianego w tej regulacji wyjątkowego wypadku, mogącego stanowić podstawę do jego przywrócenia.

Postanowienie zaskarżył dłużnik Z. S. (2), który zarzucał,

że nie uchybił terminowi do wniesienia skargi, gdyż w chwili doręczenia mu odpisów postanowień nie mieszkał w R. przy ul. (...). J. 506/1 oraz że wskazał adres

dla doręczeń (...)-(...) R. ul. (...).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z regulacją art. 767 4 § 1 k.p.c. w sprawach ze skargi na czynności komornika zażalenie przysługuje wyłącznie w wypadkach wskazanych w ustawie, tj. wymienionych w regulacji art. 394 § 1 k.p.c. oraz przewidzianych w przepisach szczególnych.

Zaskarżone postanowienie nie kończy postępowania w sprawie w rozumieniu art. 394 § 1 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c. i nie mieści się także w katalogu zaskarżalnych postanowień wymienionych w tym przepisie.

Możliwość jego zaskarżenia w drodze wniesienia od niego zażalenia nie została także przewidziana w żadnym przepisie szczególnym.

Powoduje to, iż wniesione przez skarżącego zażalenie na to rozstrzygnięcie

nie ma umocowania w obowiązującym prawie.

Jest ono zatem niedopuszczalne w rozumieniu art. 370 k.p.c., co stosownie

do regulacji art. 373 zd. 1 k.p.c. w związku z regulacją art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. i art. 13

§ 2 k.p.c. obligowało Sąd odwoławczy do jego odrzucenia.

Reasumując zażalenie na postanowienie zawarte w punkcie 1 postanowienia Sądu Rejonowego w Rybniku z dnia 1 04 2019r. jest niedopuszczalne i dlatego odrzucono je na mocy regulacji art. 373 zd. 1 k.p.c. związku z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.

SSO Artur Żymełka SSO Leszek Dąbek SSO Gabriela Sobczyk