Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 848/19

POSTANOWIENIE

Dnia 18 lutego 2020 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia Sądu Okręgowego Andrzej Dyrda

Sędziowie Sądu Okręgowego Henryk Brzyżkiewicz

Artur Żymełka

po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2020 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa R. M.

przeciwko R. K.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Rejonowego w Żorach

z dnia 13 maja 2019 r., sygn. akt I C 1084/15

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Artur Żymełka SSO Andrzej Dyrda SSO Henryk Brzyżkiewicz

Sygn. III Cz 848/19

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Żorach postanowieniem z dnia 13 maja 2019r. odrzucił zażalenie powoda na postanowienie z dnia 31 stycznia 2019r. na podstawie art. 370 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. uprzednio stwierdzając, że zażalenie zostało wniesione po upływie przepisanego terminu.

Zażalenie na to postanowienie wniósł powód podnosząc, że zażalenie zostało wniesione w terminie.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 394 § 2 k.p.c. zażalenie wnosi się w terminie tygodniowym.

Do obliczania terminów, zgodnie z art. 165 k.p.c., należy stosować przepisy kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 112 k.c. termin oznaczony w tygodniach kończy się z upływem dnia, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu.

Odpis postanowienia z dnia 31 stycznia 2019r. został doręczony powodowi 13 lutego 2019r. (k. 230). Termin do skutecznego wniesienia zażalenia upłynął zatem 20 lutego 2019r. Tymczasem powód wniósł zażalenie 26 lutego 2019r., a zatem słusznie Sąd Rejonowy stwierdził, że jako spóźnione, podlegało ono odrzuceniu.

Z tych względów należało orzec jak w sentencji po myśli art. 385 k.p.c. w związku 397 § 2 k.p.c.

SSO Artur Żymełka SSO Andrzej Dyrda SSO Henryk Brzyżkiewicz