Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 588/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 lipca 2020r.

Sąd Rejonowy w Kaliszu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSR Marta Przybylska

Protokolant stażysta Zuzanna Kałużna

w obecności Asesora Prokuratury Rejonowej w Kaliszu K. N.

po rozpoznaniu dnia. 24.07.2020r.

sprawy S. P. (1)

syna Z. i L. z d. G.

ur. (...) w K.

oskarżonego o to, że

I.  w okresie od bliżej nieustalonego dnia czerwca 2018 roku do dnia 29 sierpnia 2020 roku w K. działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru wielokrotnie groził byłej żonie S. P. (2) pozbawieniem życia i zdrowia, przy czym groźby te wzbudziły w zagrożonej uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione

tj. o przestępstwo określone w art. 190 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk.

II.  w okresie od dnia 26 stycznia 2020 roku do dnia 29 stycznia 2020 roku w K. działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru wielokrotnie groził byłej żonie S. P. (2) pozbawieniem życia i zdrowia, przy czym groźby te wzbudziły w zagrożonej uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione, przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w ciągu pięciu lat po odbyciu co najmniej sześciu miesięcy kary pozbawienia wolności będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne

tj. o przestępstwo określone w art. 190 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk i w zw. z art. 64 § 1 kk

III.  w okresie od bliżej nieustalonego dnia czerwca 2018 roku do dnia 29 sierpnia 2020 roku w K. działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru wielokrotnie groził synowi K. P. pozbawieniem życia i zdrowia, przy czym groźby te wzbudziły w zagrożonej uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione

tj. o przestępstwo określone w art. 190 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk.

IV.  w okresie od dnia 26 stycznia 2020 roku do dnia 29 stycznia 2020 roku w K. działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru wielokrotnie groził synowi K. P. pozbawieniem życia i zdrowia, przy czym groźby te wzbudziły w zagrożonej uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione, przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w ciągu pięciu lat po odbyciu co najmniej sześciu miesięcy kary pozbawienia wolności będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne

tj. o przestępstwo określone w art. 190 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk i w zw. z art. 64 § 1 kk

1.  uznaje oskarżonego S. P. (1) za winnego zarzucanych mu czynów opisanych w pkt I – IV wyczerpujących znamiona art. 190 § 1 kk w zw. z art. 12§ 1 kk oraz art. 190 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk i w zw. z art. 64 § 1 kk z ta zmianą, iż przyjmuje, że czyny opisane w pkt I i III zostały popełnione w okresie od czerwca 2018r do 28 sierpnia 2019r z wyłączeniem okresu od 18 stycznia 2019r do 26 kwietnia 2019 r i przyjmuje, że przestępstwa te wchodzą w skład ciągu przestępstw i na podstawie art. 190 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

2.  na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 31 stycznia 2020r godz. 10.10,

3.  na podstawie art. 41a § 1 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz kontaktowania się w jakiejkolwiek formie z S. P. (2) i K. P. oraz zakaz zbliżania się do S. P. (2) i K. P. na odległość 50 (pięćdziesięciu) metrów na okres 5 (pięciu) lat,

4.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata W. K. kwotę 600 (sześćset) złotych podwyższoną o 23% podatku od towarów i usług (...) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu,

5.  zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych i opłaty.

SSR Marta Przybylska