Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt I C 258/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia, 4 kwietnia 2019 r.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Rafał Wojnowski

Protokolant: Marianna Wójcik

po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2019 r., w S.

na posiedzeniu jawnym – rozprawie

sprawy z powództwa B. K., A. K.

przeciwko (...) Bank S.A. z siedzibą w W.

o zapłatę

I.  ustala, że nieważny jest aneks nr (...) z dnia 20 września 2011 roku do umowy kredytu hipotecznego z dnia 28 maja 2009 roku nr (...) zawartego pomiędzy powodami B. K. i A. K., a stroną pozwaną (...) Bank S.A. z siedzibą w W.,

II.  zasądza od pozwanej na rzecz powodów solidarnie kwotę 34.041,59 zł (trzydziestu czterech tysięcy czterdziestu jeden złotych pięćdziesięciu dziewięciu groszy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 10 sierpnia 2016 roku do dnia zapłaty,

III.  ustala, że powodów nie wiążą postanowienia umowy kredytowej z dnia 28 maja 2009 roku nr (...) w zakresie następujących postanowień umownych:

a)  § 4 ust. 1 litera a) i litera b),

b)  § 3 ust. 2,

c)  § 5 ust. 1 litera g) i litera i)

d)  § 19 ust. 2 litera a) i litera b)

e)  § 19 ust. 6,

IV.  zasądza od pozwanej na rzecz powodów solidarnie kwotę 7612,36 zł (siedmiu tysięcy sześciuset dwunastu złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 10 sierpnia 2016 roku do dnia zapłaty,

V.  oddala powództwo w pozostałej części,

VI.  zasądza od powódki na rzecz pozwanych solidarnie kwotę 2418,40 zł (dwóch tysięcy czterystu osiemnastu złotych czterdziestu groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu,

VII.  nakazuje ściągnąć od pozwanej na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie kwotę 124,62 zł (stu dwudziestu czterech złotych sześćdziesięciu dwóch groszy) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych,

VIII.  nakazuje ściągnąć od powodów solidarnie na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie kwotę 96,38 zł (dziewięćdziesięciu sześciu złotych trzydziestu ośmiu groszy) z zasądzonego w punkcie II wyroku roszczenia.