Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 1206/19

POSTANOWIENIE

Dnia 21 stycznia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: Sądu Okręgowego Leszek Dąbek

Sędziowie: Sądu Okręgowego Magdalena Balion - Hajduk

Sądu Rejonowego del. Miłosz Dubiel

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 stycznia 2020 r. w Gliwicach

sprawy z powództwa A. Ć.

przeciwko K. W.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanej

na rozstrzygnięcie zawarte w punkcie 1 postanowienia Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej

z dnia 10 kwietnia 2019 r., sygn. akt I Nc 5193/11

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSR del. Miłosz Dubiel SSO Leszek Dąbek SSO Magdalena Baliion-Hajduk

Sygn. akt III Cz 1206/19

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej w postanowieniu zawartym w punkcie

1 postanowienia z dnia 10 04 2019r. odrzucił sprzeciw pozwanej K. W. od nakazu zapłaty wydanego w dniu 27 09 2011r. uznając, iż został on wniesiony

po terminie .

Orzeczenie zaskarżyła pozwana K. W. , która wnosiła o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia.

Uzasadniając zażalenie podnosiła, iż „ o całej sprawie dowiedziała się od komornika”, a ponadto wskazywała, iż roszczenie powódki jest przedawnione oraz niewykazane. Powódka wskazywała, iż wniosła sprzeciw w terminie, albowiem złożyła zażalenie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia jej zaskarżonego postanowienia.

Sąd Okręgowy zważył co następuje :

Zgodnie z regulacją art. 502 § 1 k.p.c. sprzeciw od nakazu zapłaty powinien być wniesiony w terminie dwóch tygodni licząc od daty doręczenia pozwanej nakazu zapłaty.

Ze zawartego w aktach sprawy dowodu doręczenia wynika, iż adresowana

do pozwanej przesyłka pocztowa zawierająca odpis nakazu zapłaty została wysłana na adres wskazany w pozwie odpowiadający miejscu zameldowania pozwanej uzyskanemu z bazy (...)-SAD ((...)-(...) R., ul. (...)).

Należy nadmienić, iż pozwana zameldowana była pod wskazanym adresem od 1988 roku do co najmniej początku 2019 roku.

Doręczyciel dokonując doręczenia nie zastał pozwanej pod wskazanym powyżej adresem, w konsekwencji czego stosownie do regulacji art. 139 § 1 k.p.c. przesyłka pocztowa zawierająca odpis nakazu zapłaty została w dniu 05 10 2011r. złożona w placówce pocztowej, o czym umieszczono zawiadomienie w miejscu doręczenia, a następnie po upływie tego terminu w dniu 13 10 2011r. doręczyciel powtórzył czynności zawiadomienia (dowód doręczenia: k. 13 akt).

Pomimo tego skarżąca nie odebrała przesyłki pocztowej, wobec czego należy uznać ją za doręczoną z dniem 20 10 2011r. i od dnia następnego rozpoczął biec przewidziany w art. 502 § 1 k.p.c. dwutygodniowy termin do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty, który upłynął z dniem 04 11 2011r.

Pozwana wniosła sprzeciw od nakazu zapłaty do Sądu Rejonowego dopiero

w dniu 26 02 2019r., tj. już po upływie powyższego terminu.

Dla oceny terminowości wniesienia sprzeciwu nie ma znaczenia ewentualny upływ terminu przedawnienia, jak i zarzut dotyczący niewykazania roszczenia albowiem są to zarzuty merytoryczne, odnoszące się do zasadności roszenia.

W połączeniu z powyższym - zgodnie z regulacją art. 504 k.p.c. - obligowało to Sąd Rejonowy do odrzucenia sprzeciwu skarżącej.

Znalazło to prawidłowe odzwierciedlenie w zaskarżonym postanowieniu, przez co zażalenie jest bezzasadne w rozumieniu art. 385 k.p.c. w związku z art. 397

§ 2 zd. 1 k.p.c., a to z mocy zawartej w nim regulacji prowadziło do jego oddalenia.

Reasumując zaskarżone postanowienie 1 jest prawidłowe i dlatego zażalenie pozwanej jako bezzasadne oddalono na mocy regulacji art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c.

SSR del. Miłosz Dubiel SSO Leszek Dąbek SSO Magdalena Balion-Hajduk