Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 821/19

POSTANOWIENIE

Dnia 21 stycznia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia Sądu Okręgowego Andrzej Dyrda

Sędziowie Sądu Okręgowego Henryk Brzyżkiewicz

Artur Żymełka

po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2020 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku C. O.

z udziałem C. F.

o stwierdzenie nabycia spadku po S. R.

na skutek zażalenia wnioskodawczyni

na zarządzenie Przewodniczącego Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach

z dnia 22 maja 2018 r., sygn. akt I Ns 149/18

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Artur Żymełka SSO Andrzej Dyrda SSO Henryk Brzyżkiewicz

Sygn. akt III Cz 821/19

UZASADNIENIE

Zarządzeniem z dnia 22 maja 2018 r. Przewodniczący w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach zwrócił wniosek C. O. o stwierdzenia nabycia spadku po S. R., albowiem pomimo wezwania wnioskodawczyni do usunięcia braków formalnych wniosku w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu wniosku, braki te nie zostały usunięte.

Zażalenie na to zarządzenie złożyła wnioskodawczyni wnosząc o „wycofanie zarządzenia o zwrocie wniosku”.

Uzasadniając zażalenie podniosła, że część dokumentów została wysłana do Sądu, jednakże ze względu na konieczność uzyskania niektórych z nich z Urzędu Stanu Cywilnego w P., nie jest możliwe dotrzymanie przez nią ustawowych terminów.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 130 § 1 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c. jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym.

Zarządzeniem Przewodniczącego z 12 marca 2018r. wnioskodawczyni została wezwana do usunięcia braków formalnych wniosku poprzez: a) złożenie odpisu skróconego aktu zgonu spadkodawczyni, b) podanie swojego numeru PESEL bądź wskazanie, że go nie posiada, c) złożenie 1 odpisu wniosku oraz do uiszczenia opłaty od wniosku w kwocie 50 zł w terminie 1 miesiąca pod rygorem zwrotu wniosku.

Odpis zarządzenia został doręczony wnioskodawczyni 8 kwietnia 2018r. W przepisanym terminie wnioskodawczyni uiściła opłatę oraz przedłożyła odpis wniosku. Nie wykonała jednak dalszych braków formalnych. Zatem zarządzenie o zwrocie pozwu było uzasadnione.

Mając powyższe na uwadze, w oparciu o art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 1 i 2 k.p.c., oddalono zażalenie.

SSO Artur Żymełka SSO Andrzej Dyrda SSO Henryk Brzyżkiewicz