Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 października 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w następującym składzie :

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Domańska- Jakubowska

Protokolant: stażysta Anna Klepacz

po rozpoznaniu w dniu 22 września 2020 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy M. T. i P. T.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

o ustalenie podlegania ubezpieczeniom

na skutek odwołania M. T. i P. T.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z dnia 4 marca 2019 roku numer (...)

1.  oddala odwołania;

2.  zasadza od M. T. i P. T. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. kwoty po 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.