Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 października 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący – sędzia Anna Przybylska

Protokolant – stażysta J. J.

po rozpoznaniu w dniu 16 października 2020 roku

na rozprawie

sprawy z odwołania S. W.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł.

o wysokość kapitału początkowego

na skutek odwołania od decyzji:

- z dnia 29.08.2019 roku znak (...)-2019, zmienionej decyzją z dnia 4.11.2019 roku, 13.11.2019 roku,12.03.2020 roku

1. oddala odwołanie;

2.przekazuje wniosek S. W. o wyrównanie emerytury za okres od listopada 2017 do czerwca 2020 roku do rozpoznania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł..