Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 października 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący – sędzia Anna Przybylska

Protokolant – sekr. sądowy W. F.

po rozpoznaniu w dniu 13 października 2020 roku

na rozprawie

sprawy z odwołania J. M.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł.

z udziałem Biura (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł.

o ustalenie podlegania ubezpieczeniu

na skutek odwołania od decyzji:

- z dnia 8.10.2019 roku numer (...)

1.zmienia zaskarżoną decyzję i ustala, że J. M. podlega jako pracownik u płatnika składek Biuro (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu od 1 marca 2019 roku;

2. zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł. na rzecz J. M. kwotę 180 zł (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.