Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 746/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 września 2019 r.

Sąd Rejonowy w G. w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Joanna Sobczak

Protokolant: Weronika Góralska

w obecności Prokuratora -

Po rozpoznaniu sprawy w dniach 19.04.2017r., 12.07.2017r., 7.11.2017r., 29.12.2017r., 21.03.2019r., 26.04.2019r. i 9.09.2019r. sprawy karnej

1.  P. N. , syna A. i K. z domu P., ur. (...) w E., PESEL (...), obecnie przebywający w (...) w G., obywatelstwa polskiego, karanego,

oskarżonego o to, że:

w dniu 20 lutego 2016 roku w G. przy ul. (...) w sklepie (...) działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami wziął udział w bójce, w której uczestnicy byli narażeni na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub nastąpienia skutku w postaci ciężkiego lub średniego uszczerbku na zdrowiu określonego w art. 156 § 1 kk lub 157 § 1 kk, w trakcie której używał niebezpiecznego narzędzia w postaci maczety,

tj. o czyn z art. 159 kk

2.  S. A.syna S. i I. z domu W., ur. (...) w G., PESEL (...), zam. G., ul. (...), obywatelstwa polskiego, karanego,

oskarżonego o to, że:

w dniu 20 lutego 2016 roku w G. przy ul. (...) w sklepie (...) działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami wziął udział w bójce, w której uczestnicy byli narażeni na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub nastąpienia skutku w postaci ciężkiego lub średniego uszczerbku na zdrowiu określonego w art. 156 § 1 kk lub 157 § 1 kk, w trakcie której używał niebezpiecznego narzędzia w postaci maczety

tj. o czyn z art. 159 kk

3.  P. K. (1), syna M. i K. z domu L., ur. (...) w G., PESEL: (...), zam. G., ul. (...), obywatelstwa polskiego, nie karanego

oskarżonego o to, że:

w dniu 20 lutego 2016 roku w G. przy ul. (...) w sklepie (...) działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami wziął udział w bójce, w której uczestnicy byli narażeni na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub nastąpienia skutku w postaci ciężkiego lub średniego uszczerbku na zdrowiu określonego w art. 156 § 1 kk lub 157 § 1 kk

tj. o czyn z art. 158 § 1 kk

4.  A. L. - syna A. i M. z domu K., PESEL: (...), ur. (...) w G., aktualnie przebywającego w (...) w G., obywatelstwa polskiego, karanego.

oskarżonego o to, że:

w dniu 20 lutego 2016 roku w G. przy ul. (...) w sklepie (...) działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami wziął udział w bójce, w której uczestnicy byli narażeni na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub nastąpienia skutku w postaci ciężkiego lub średniego uszczerbku na zdrowiu określonego w art. 156 § 1 kk lub 157 § 1 kk

tj. o czyn z art. 158 § 1 kk

5.  Ł. W. (1) - syna J. i M. z domu K., PESEL: (...), ur. (...) w G., zam. G., ul. (...), obywatelstwa polskiego, karanego,

oskarżonego o to, że:

w dniu 20 lutego 2016 roku w G. przy ul. (...) w sklepie (...) działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami wziął udział w bójce, w której uczestnicy byli narażeni na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub nastąpienia skutku w postaci ciężkiego lub średniego uszczerbku na zdrowiu określonego w art. 156 § 1 kk lub 157 § 1 kk, w trakcie której używał niebezpiecznego narzędzia w postaci pałki teleskopowej

tj. o czyn z art. 159 kk

o r z e kA

I.  Oskarżonego P. N. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu tj. występku z art. 159 kk i za to na podstawie art. 159 kk wymierza mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  Na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej w pkt. I wyroku kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu P. N. okres zatrzymania w dniach od 20.02.2016r. godz. 5:15 do dnia 22.02.2016r. godz. 10:30, przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

III.  Oskarżonego S. A. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu tj. występku z art. 159 kk i za to na podstawie art. 159 kk po zastosowaniu art. 37a kk wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 8 (ośmiu) miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 (czterdziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

IV.  Na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej w pkt. III wyroku kary ograniczenia wolności zalicza oskarżonemu S. A. okres zatrzymania w dniach od 20.02.2016r. godz. 4:45 do dnia 21.02.2016r. godz. 13:45, przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się dwóm dniom kary ograniczenia wolności;

V.  Na podstawie art. 35 § 4 kk w zw. z art. 72 § 1 pkt 4 i 5 kk zobowiązuję oskarżonego S. A. do wykonywania pracy zarobkowej oraz powstrzymania się od nadużywania alkoholu w okresie wykonywania kary ograniczenia wolności;

VI.  Oskarżonego P. K. (2) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu tj. występku z art. 158 § 1 kk i za to na podstawie art. 158 § 1 kk wymierza mu karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

VII.  Na podstawie art. 69 § 1 kk i art. 70 § 1 kk wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej wobec oskarżonego P. K. (2) w pkt. VI wyroku warunkowo zawiesza na okres 2 (dwóch) lat próby;

VIII.  Na podstawie art. 71 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego P. K. (2) karę grzywny w wysokości 20 (dwudziestu) stawek dziennych przyjmując wysokości jednej stawki dziennej za równoważną kwocie 20 (dwudziestu) złotych;

IX.  Na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej w pkt. VIII wyroku kary grzywny zalicza oskarżonemu P. K. (2) okres zatrzymania w dniach od 20.02.2016r. godz. 8:55 do dnia 21.02.2016r. godz. 15:25, przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się dwóm stawkom dziennym grzywny;

X.  Na podstawie art. 72 § 1 pkt 4 i 5 kk zobowiązuję oskarżonego P. K. (2) do wykonywania pracy zarobkowej oraz powstrzymania się od nadużywania alkoholu w okresie próby;

XI.  Na podstawie art. 73 § 1 kk oddaje oskarżonego P. K. (2) w okresie próby pod dozór kuratora sądowego;

XII.  Oskarżonego A. L. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu tj. występku z art. 158 § 1 kk i za to na podstawie art. 158 § 1 kk po zastosowaniu art. 37a kk wymierza mu karę 12 (dwunastu) miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 (czterdziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

XIII.  Na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej w pkt. XII wyroku kary ograniczenia wolności zalicza oskarżonemu A. L. okres zatrzymania w dniach od 20.02.2016r. godz. 5:15 do dnia 21.02.2016r. godz. 11:30, przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się dwóm dniom kary ograniczenia wolności;

XIV.  Na podstawie art. 35 § 4 kk w zw. z art. 72 § 1 pkt 4 i 5 kk zobowiązuję oskarżonego A. L. do wykonywania pracy zarobkowej oraz powstrzymania się od nadużywania alkoholu w okresie wykonywania kary ograniczenia wolności;

XV.  Oskarżonego Ł. W. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu tj. występku z art. 159 kk i za to na podstawie art. 159 kk wymierza mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

XVI.  Na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej w pkt. XV wyroku kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu Ł. W. (1) okres zatrzymania w dniach od 23.02.2016r. godz. 16:35 do dnia 24.02.2016r. godz. 15:30, przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

XVII.  Zasądza od Skarbu Państwa Kasy Sądu Rejonowego w G. na rzecz Kancelarii Adwokackiej (...) kwotę (...) (dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem) złote + 23 % VAT tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonym P. N. i A. L. z urzędu;

XVIII.  Zasądza od oskarżonego S. A. opłatę w kwocie 300 (trzystu) złotych oraz od oskarżonego P. K. (2) opłatę w kwocie 180 (stu osiemdziesięciu) złotych oraz obciąża oskarżonych S. A. i P. K. (2) wydatkami poniesionymi w toku postępowania w kwotach po 56,60 złote (pięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt sześć groszy) od każdego z oskarżonych;

XIX.  Zwalnia oskarżonych P. N., A. L. i Ł. W. (2) od obowiązku uiszczenia opłaty oraz od obowiązku uiszczenia wydatków postępowania, którymi obciąża Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 746/16

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

P. N., S. A., P. K. (1), A. L., Ł. W. (1)

oskarżony P. N. - pkt I aktu oskarżenia - pkt I wyroku

oskarżony S. A. - pkt III aktu oskarżenia - pkt III wyroku

oskarżony P. K. (1) - pkt IV aktu oskarżenia - pkt VI wyroku

oskarżony A. L. - pkt V aktu oskarżenia - pkt XII wyroku

oskarżony Ł. W. (1) - pkt VI aktu oskarżenia - pkt XV wyroku

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.1.1.1.

W dniu 20 lutego 2016 r. około godziny 3.00 S. A., P. K. (2), Ł. W. (1) i P. P. (1) będący kibicami klubu (...) udali się do sklepu nocnego mieszczącego się przy ul. (...) w G. po alkohol. W tym czasie w pobliżu sklepu znajdowali się również P. N., A. L. i P. L. identyfikujący się z klubem (...).

wyjaśnienia oskarżonego P. N.

k. 584v, 113v

wyjaśnienia oskarżonego A. L.

k. 584v-585, 151

częściowo wyjaśnienia i zeznania złożone przez świadka P. P. (2)

k. 713v-714v, 120-123, 170-173

zeznania świadka P. L.

k. 714v -715, 326v-327

1.1.1.2.

Gdy S. A., P. K. (2), Ł. W. (1) i P. P. (1) zbliżali się do sklepu jeden z mężczyzn z grupy znajdującej się w pobliżu sklepu zaczął wykrzykiwać w ich kierunku "(...)" .

częściowo wyjaśnienia i zeznania złożone przez świadka P. P. (2)

k. 713v-714v, 120-123, 170-173

1.1.1.3.

Wówczas S. A., P. K. (2), Ł. W. (1) i P. P. (1) zaczęli biec w kierunku P. N., A. L. i P. L..

wyjaśnienia oskarżonego P. N.

k. 584v, 113v

wyjaśnienia oskarżonego A. L.

k. 584v-585, 151

częściowo wyjaśnienia i zeznania złożone przez świadka P. P. (2)

k. 713v-714v, 120-123, 170-173

zeznania świadka Z. S.

k. 712v - 713, 317v-318

1.1.1.4.

Widząc to P. N., A. L. i P. L. wbiegli do wnętrza sklepu i zaczęli przytrzymywać drzwi wejściowe. Z kolei S. A., P. K. (2), Ł. W. (1) i P. P. (1) napierali na te drzwi, kopali w nie i uderzali chcąc wejść do środka. Jeden z nich przez szparę w drzwiach rozpylił w sklepie gaz łzawiący. W pewnym momencie pod wpływem naporu w drzwiach pękła szyba i grupa z zewnątrz dostała się do środka. W tym czasie P. L. schował się w toalecie na zapleczu sklepu.

częściowo wyjaśnienia oskarżonego P. N.

k. 584v, 114

częściowo wyjaśnienia A. L.

k. 585 - 585v, 150 - 150v

wyjaśnienia oskarżonego S. A.

k. 133

wyjaśnienia oskarżonego P. K. (1)

k. 160

częściowo wyjaśnienia i zeznania złożone przez świadka P. P. (2)

k. 713v-714v, 120-123, 170-173

zeznania świadka P. L.

k. 714v - - 715, 326v-327

zeznania świadka S. W.

323v, 715v

zeznania świadka J. D. (1)

k. 716 , 336v - 337

zeznania świadka R. D.

k. 864v - 865, 320v

zeznania świadka M. W.

k. 308v,

zeznania świadka S. W.

k. 323v

zeznania świadka H. K.

k. 661 - 661v, 306v

zeznania świadka Z. S.

k. 712v - 713, 317v-318

protokoły z odtworzenia monitoringu wraz z zapisami monitoringu

k. 7,8-26, 219-220, 235

nagranie telefonicznego zgłoszenia zdarzenia z protokołem

k. 224, 236

1.1.1.5.

Pozostali mężczyźni zaczęli rzucać w siebie wzajemnie butelkami z alkoholem znajdującymi się w sklepie. P. N. i A. L. obrzucali pozostałych butelkami zza lady sklepowej. Podczas bójki P. N. i S. A. używali maczet, wymachiwali nimi w stronę przeciwników, natomiast Ł. W. (1) i P. P. (2) używali pałek teleskopowych. Obie strony były wobec siebie agresywne.

Po bójce mężczyźni opuścili sklep. W międzyczasie pracownica sklepu zdołała wezwać policję.

wyjaśnienia oskarżonego S. A.

k. 133

wyjaśnienia oskarżonego P. K. (1)

k. 160

zeznania świadka H. K.

k.661 - 661v, 306v

zeznania świadka J. D. (2)

k. 661v-662, 332-333

częściowo wyjaśnienia i zeznania złożone przez świadka P. P. (2)

k. 713v-714v, 120-123, 170-173

zeznania świadka J. D. (1)

k. 716 , 336v - 337

zeznania świadka R. D.

k. 864v - 865, 320v

zeznania świadka M. W.

k. 308v

zeznania świadka S. W.

k. 323v, 715v

protokoły z odtworzenia monitoringu wraz z zapisami monitoringu

k. 7,8-26, 219-220, 235

nagranie telefonicznego zgłoszenia zdarzenia z protokołem

k. 224, 236

1.1.1.6.

P. N., A. L., S. A. i P. K. (1) zostali zatrzymani bezpośrednio po zdarzeniu, natomiast Ł. W. (1) został zatrzymany kilka dni po zdarzeniu.

wyjaśnienia oskarżonego A. L.

k. 150v

wyjaśnienia oskarżonego P. N.

k. 114

zeznania świadka S. W.

k. 323v, 715v

zeznania świadka J. R.

k. 663, 334v

zeznania świadka W. C.

k.663-663v, 329v

wyjaśnienia i zeznania złożone przez świadka P. P. (2)

k. 122, 714

zeznania świadka Ł. K.

k. 716-716v,

zeznania świadka R. D.

k. 864v - 865, 320v

zeznania świadka J. D. (3)

k. 864v, 401v- 402

zeznania świadka M. M. (3)

k. 622v, 299v

zeznania świadka Ł. N.

k. 623 - 623v, 301v

zeznania świadka Ł. M.

k. 660v, 304v

protokoły zatrzymania osób

k. 39, 42, 54, 73, 188

1.1.1.7.

W chwili zatrzymania P. N. i A. L. byli trzeźwi, natomiast S. A. miał 0,91 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

protokoły badania trzeźwości

k. 41, 44, 59

1.1.1.8.

P. N., A. L. i Ł. W. (1) byli w przeszłości karani sądownie.

P. K. (1) i S. A. nie byli w przeszłości karani sądownie.

karty karne dot. oskarżonych P. N., A. L. i Ł. W. (1)

k. 835 - 841

odpisy wyroków dot. oskarżonych P. N., A. L. i Ł. W. (1)

k. 241-243, 362-363, 408-410

informacja o karalności dot. oskarżonego P. K. (1) i S. A.

k. 833 -834

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

P. N., S. A., P. K. (1), A. L., Ł. W. (1)

oskarżony P. N. - pkt I aktu oskarżenia - pkt I wyroku

oskarżony S. A. - pkt III aktu oskarżenia - pkt III wyroku

oskarżony P. K. (1) - pkt IV aktu oskarżenia - pkt VI wyroku

oskarżony A. L. - pkt V aktu oskarżenia - pkt XII wyroku

oskarżony Ł. W. (1) - pkt VI aktu oskarżenia i pkt XV wyroku

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

niebranie udziału w zdarzeniu przez oskarżonego Ł. W. (1)

wyjaśnienia oskarżonego Ł. W. (1)

k. 586

wyjaśnienia i zeznania złożone przez świadka P. P. (2)

k. 713v-714v, 120-123, 170-173

niebranie udziału w zdarzeniu przez oskarżonego S. A.

wyjaśnienia oskarżonego S. A. złożone na rozprawie

k. 585

niebranie udziału w zdarzeniu przez oskarżonego P. K. (1)

wyjaśnienia oskarżonego P. K. (1) złożone na rozprawie i w postępowaniu przygotowawczym w dniu 21 lutego 2016 r.

k. 585, 177

okoliczność, że oskarżeni A. L. i P. N. podczas zdarzenia mieli się wyłącznie bronić

wyjaśnienia A. L.

585 - 585v, 149-151

wyjaśnienia P. N.

584v - 585, 113v-114, 180-183

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1.

wyjaśnienia oskarżonego P. N.

wiarygodne jedynie w zakresie w jakim znajdowały odzwierciedlenie w materiale dowodowym w postaci zeznań świadków M. W., S. W., C. M., P. L., J. D. (1), R. D., Ł. N., Ł. M., dowodami w postaci zapisów monitoringu, nagraniem telefonicznego zgłoszenia zdarzenia, protokołem oględzin

wyjaśnienia oskarżonego A. N.

wiarygodne jedynie w zakresie w jakim znajdowały odzwierciedlenie w materiale dowodowym w postaci zeznań świadków M. W., S. W., C. M., P. L., J. D. (1), R. D., Ł. N., Ł. M., dowodami w postaci zapisów monitoringu, nagraniem telefonicznego zgłoszenia zdarzenia, protokołem oględzin

wyjaśnienia oskarżonego S. A.

wiarygodne są wyjaśnienia oskarżonego złożone w postępowaniu przygotowawczym ponieważ znajdują one odzwierciedlenie w materiale dowodowym w postaci zeznań świadków M. W., S. W., C. M., P. L., J. D. (1), R. D., Ł. N., Ł. M., dowodami w postaci zapisów monitoringu, nagraniem telefonicznego zgłoszenia zdarzenia, protokołem oględzin

wyjaśnienia oskarżonego P. K. (1)

wiarygodne są pierwsze wyjaśnienia oskarżonego złożone w postępowaniu przygotowawczym ponieważ znajdują one odzwierciedlenie w materiale dowodowym w postaci zeznań świadków M. W., S. W., C. M., P. L., J. D. (1), R. D., Ł. N., Ł. M., dowodami w postaci zapisów monitoringu, nagraniem telefonicznego zgłoszenia zdarzenia, protokołem oględzin

zeznania świadka C. M.

szczegółowe, zbieżne z zeznaniami świadków P. R., M. W., P. L., S. W., J. D. (1), R. D. , dowodami w postaci zapisów monitoringu, nagraniem telefonicznego zgłoszenia zdarzenia, protokołem oględzin

zeznania świadka Ł. M.

szczegółowe, zbieżne z zeznaniami świadków Ł. N., S. W., H. K., Ł. K., R. D.

zeznania świadka H. K.

szczegółowe, zbieżne z zeznaniami świadków P. R., M. W., C. M. , Ł. N., Ł. M., S. W., J. D. (1), R. D. , dowodami w postaci zapisów monitoringu, nagraniem telefonicznego zgłoszenia zdarzenia, protokołem oględzin

zeznania świadka J. D. (2)

szczegółowe, zbieżne z zeznaniami świadków P. R., M. W., C. M., S. W., J. D. (1), R. D., dowodami w postaci zapisów monitoringu, nagraniem telefonicznego zgłoszenia zdarzenia, protokołem oględzin

zeznania świadka J. R.

szczegółowe, zbieżne z zeznaniami świadków Ł. N., S. W., H. K. , Ł. M., W. C., R. D.

zeznania świadka W. C.

szczegółowe, zbieżne z zeznaniami świadków Ł. N., S. W., H. K. , Ł. M., J. R.

zeznania świadka Z. S.

szczegółowe, zbieżne z zeznaniami świadków P. R., S. W., C. M. , J. D. (1), R. D. ,dowodami w postaci zapisów monitoringu

zeznania świadka P. L.

szczegółowe, zbieżne z zeznaniami świadków P. R., M. W., S. W., J. D. (1), C. M. , dowodami w postaci zapisów monitoringu

zeznania i wyjaśnienia złożone przez świadka P. P. (2)

co do samego przebiegu zdarzenia zasadniczo zbieżne z zeznaniami świadków P. R., S. W., J. D. (1), C. M., dowodami w postaci zapisów monitoringu, nie miej jednak świadek P. P. (2) umiejszał swoją rolę w zdarzeniu

zeznania świadka J. D. (1)

szczegółowe, zbieżne z zeznaniami świadków P. R., M. W., C. M. , P. L., Ł. N., Ł. M., S. W., R. D., dowodami w postaci zapisów monitoringu, protokołem oględzin

zeznania świadka Ł. K.

szczegółowe, zbieżne z zeznaniami świadków S. W., Ł. M., H. K., Ł. N.

zeznania świadka R. D.

szczegółowe, zbieżne z zeznaniami świadków P. R., M. W., C. M., P. L., Ł. N., Ł. M., J. D. (1), S. W., dowodami w postaci zapisów monitoringu, nagraniem telefonicznego zgłoszenia zdarzenia, protokołem oględzin

zeznania świadka J. D. (3)

- co do okoliczności zatrzymania oskarżonych A. L. i P. N. zeznania świadka są zbieżne z zeznaniami w/wym. oskarżonych oraz zeznaniami świadków Ł. N. i Ł. M.;

- co do okoliczności zdarzenia objętego aktem oskarżenia świadek przekazał wersję wydarzeń zasłyszaną od oskarżonych

zeznania świadka M. M. (3)

- co do okoliczności zatrzymania oskarżonych A. L. i P. N. zeznania świadka są zbieżne z zeznaniami w/wym. oskarżonych oraz zeznaniami świadków Ł. N. i Ł. M.;

- co do okoliczności zdarzenia objętego aktem oskarżenia świadek przekazał wersję wydarzeń zasłyszaną od oskarżonych

zeznania świadka M. W.

szczegółowe, zbieżne z zeznaniami świadków P. R., S. W., C. M., P. L., J. D. (1), R. D., dowodami w postaci zapisów monitoringu, nagraniem telefonicznego zgłoszenia zdarzenia, protokołem oględzin

zeznania świadka P. R.

szczegółowe, zbieżne z zeznaniami świadków M. W., S. W., C. M., P. L., J. D. (1), R. D., dowodami w postaci zapisów monitoringu, nagraniem telefonicznego zgłoszenia zdarzenia, protokołem oględzin

zeznania świadka S. W.

szczegółowe, zbieżne z zeznaniami świadków P. R., M. W., C. M. , P. L., Ł. N., Ł. M., J. D. (1), R. D., dowodami w postaci zapisów monitoringu, nagraniem telefonicznego zgłoszenia zdarzenia, protokołem oględzin

zeznania świadka Ł. N.

szczegółowe, zbieżne z zeznaniami świadków S. W., Ł. M., H. K., Ł. K., R. D.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.1.2.

wyjaśnienia oskarżonego P. N.

w zakresie w jakim oskarżony utrzymywał, że w czasie zdarzenia opisanego w akcie oskarżenia jedynie się bronił jego wyjaśnienia są niewiarygodne ponieważ pozostają w sprzeczności z dowodami w postaci zeznań świadków M. W., S. W., C. M., P. L., J. D. (1), R. D., Ł. N., Ł. M., dowodami w postaci zapisów monitoringu, nagraniem telefonicznego zgłoszenia zdarzenia, protokołem oględzin

wyjaśnienia oskarżonego A. L.

w zakresie w jakim oskarżony utrzymywał, że w czasie zdarzenia opisanego w akcie oskarżenia jedynie się bronił jego wyjaśnienia są niewiarygodne ponieważ pozostają w sprzeczności z dowodami w postaci zeznań świadków M. W., S. W., C. M., P. L., J. D. (1), R. D., Ł. N., Ł. M., dowodami w postaci zapisów monitoringu, nagraniem telefonicznego zgłoszenia zdarzenia, protokołem oględzin

wyjaśnienia oskarżonego S. A.

w zakresie w jakim oskarżony na rozprawie nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu jego wyjaśnienia są niewiarygodne ponieważ pozostają w sprzeczności z dowodami w postaci zeznań świadków M. W., S. W., C. M., P. L., J. D. (1), R. D., Ł. N., Ł. M., dowodami w postaci zapisów monitoringu, nagraniem telefonicznego zgłoszenia zdarzenia, protokołem oględzin

wyjaśnienia oskarżonego P. K. (1)

w zakresie w jakim oskarżony na rozprawie i podczas drugich wyjaśnień złożonych w postępowaniu przygotowawczym nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu jego wyjaśnienia są niewiarygodne ponieważ pozostają w sprzeczności z dowodami w postaci zeznań świadków M. W., S. W., C. M., P. L., J. D. (1), R. D., Ł. N., Ł. M., dowodami w postaci zapisów monitoringu, nagraniem telefonicznego zgłoszenia zdarzenia, protokołem oględzin

wyjaśnienia oskarżonego Ł. W. (3)

w zakresie w jakim oskarżony nnie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu jego wyjaśnienia są niewiarygodne ponieważ pozostają w sprzeczności z dowodami w postaci zeznań świadków M. W., S. W., C. M., P. L., J. D. (1), R. D., Ł. N., Ł. M., dowodami w postaci zapisów monitoringu, nagraniem telefonicznego zgłoszenia zdarzenia, protokołem oględzin

zeznania i wyjaśnienia złożone przez świadka P. P. (2)

w zakresie twierdzeń, że nie zna oskarżonego Ł. W. (3) oraz, że oskarżony Ł. W. (1) był nieobecny na miejscu zdarzenia zeznania świadka są sprzeczne z zeznaniami S. W., J. D. (1), Ł. K., R. D., dowodem w postaci zapisów monitoringu

zeznania świadka T. Z.

dowód niemający znaczenia dla ustalenia faktów z uwagi na to, że świadek nie był świadkiem zdarzenia w sklepie nocnym z udziałem oskarżonych, dowód niewiarygodny w zakresie braku znajomości z oskarżonymi Ł. W. (1), S. A. i P. K. (2) z uwagi na sprzeczność z zeznaniami świadka S. W.

zeznania świadka P. L.

w zakresie twierdzeń, że żaden z oskarżonych stojących razem z nim przed sklepem nocnym nie sprowokował zbliżających się pozostałych oskarżonych zeznania świadka są sprzeczne z zeznaniami świadka P. P. (2)

zeznania świadka P. S.

dowód niemający znaczenia dla ustalenia faktów w z uwagi na to, że świadek nie był świadkiem zdarzenia w sklepie nocnym z udziałem oskarżonych

zeznania świadka J. S.

dowód niemający znaczenia dla ustalenia faktów z uwagi na to, że świadek nie był świadkiem zdarzenia w sklepie nocnym z udziałem oskarżonych

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

P. K. (1) - pkt VI wyroku

A. L. - pkt XII wyroku

P. K. (1), A. L.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Zachowanie oskarżonych A. L. i P. K. (1) przypisane im w wyroku należało traktować jako udział w bójce, przy czym uczestnicy tej bójki byli przez swoje wzajemne działanie narażeni na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie sutku z art. 156§1 kk lub z art.157§1 kk.

1.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

P. N. - pkt I wyroku

S. A. - pkt III wyroku

Ł. W. (1) - pkt XV wyroku

P. N., S. A., Ł. W. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Zachowanie oskarżonych P. N., S. A. i Ł. W. (1) przypisane im w wyroku należało traktować jako udział w bójce z użyciem niebezpiecznych przedmiotów, przy czym uczestnicy tej bójki byli przez swoje wzajemne działanie narażeni na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku z art. 156§1 kk lub z art.157§1 kk.

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.6.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.7.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

P. N.

pkt I wyroku

pkt I wyroku

Przy wymiarze kary sąd wziął pod uwagę następujące okoliczności:

a) łagodzące - młody wiek oskarżonego w chwili czynu, nagły zamiar popełnienia przypisanego mu czynu zabronionego

b) obciążające - uprzednia karalność, działanie bez uzasadnionego powodu

Z uwagi na powyższe sąd uznał, że w zakresie rodzaju kary należy wobec oskarżonego orzec karę 10 miesięcy pozbawienia wolności. Kara ta jest adekwatna do społecznej szkodliwości popełnionego czynu oraz stopnia winy oskarżonego.

S. A.

pkt III, pkt V wyroku

pkt III wyroku

Pkt III wyroku - przy wymiarze kary sąd wziął pod uwagę następujące okoliczności:

a) łagodzące - uprzednia niekaralność, nagły zamiar popełnienia przypisanego mu czynu zabronionego

b) obciążające - popełnienie czynu pod wpływem alkoholu, działanie bez uzasadnionego powodu

Z uwagi na powyższe sąd uznał, że w zakresie rodzaju kary należy wobec oskarżonego orzec karę 1 roku i 8 miesięcy ograniczenia wolności po 40 godzin w stosunku miesięcznym. Kara ta jest adekwatna do społecznej szkodliwości popełnionego czynu oraz stopnia winy oskarżonego.

Pkt V wyroku - celem zapobieżenia popełnienia przez oskarżonego kolejnego czynu zabronionego zobowiązano go w okresie wykonywania kary ograniczenia wolności do wykonywania pracy zarobkowej oraz powstrzymania się od nadużywania alkoholu.

P. K. (1)

pkt VI, pkt VII, pkt VIII, pkt X, pkt XI wyroku

pkt VI wyroku

Pkt VI i VII wyroku - przy wymiarze kary sąd wziął pod uwagę następujące okoliczności:

a) łagodzące - uprzednia niekaralność, nagły zamiar popełnienia przypisanego mu czynu zabronionego

b) obciążające - działanie bez uzasadnionego powodu

Z uwagi na powyższe sąd uznał, że w zakresie rodzaju kary należy wobec oskarżonego orzec karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na dwuletni okres próby. Kara ta jest adekwatna do społecznej szkodliwości popełnionego czynu oraz stopnia winy oskarżonego. Wobec oskarżonego, który nie był dotychczas karany sądownie istnieje pozytywna prognoza kryminologiczna uzasadniająca przekonanie, że natychmiastowe wykonanie orzeczonej kary nie jest wymagane dla powstrzymania go przed popełnieniem kolejnego przestępstwa.

Pkt VIII wyroku - orzeczona wobec oskarżonego kara grzywny ma charakter akcesoryjny i stanowi realną dolegliwość pozwalającą odczuć choć w sferze materialnej naganność jego zachowania.

Pkt X wyroku - celem zapobieżenia popełnienia przez oskarżonego kolejnego czynu zabronionego zobowiązano go w okresie wykonywania kary ograniczenia wolności do wykonywania pracy zarobkowej oraz powstrzymania się od nadużywania alkoholu.

Pkt XI wyroku - celem zapobieżenia demoralizacji oraz celem pomocy oskarżonemu został on oddany w okresie próby pod dozór kuratora sądowego.

A. L.

pkt XII, pkt XIV wyroku

pkt XII wyroku

Pkt XII wyroku - przy wymiarze kary sąd wziął pod uwagę następujące okoliczności:

a) łagodzące - młody wiek oskarżonego w chwili czynu, nagły zamiar popełnienia przypisanego mu czynu zabronionego

b) obciążające - uprzednia karalność, działanie bez uzasadnionego powodu

Z uwagi na powyższe sąd uznał, że w zakresie rodzaju kary należy wobec oskarżonego orzec karę 12 miesięcy ograniczenia wolności po 40 godzin w stosunku miesięcznym. Kara ta jest adekwatna do społecznej szkodliwości popełnionego czynu oraz stopnia winy oskarżonego.

Pkt XIV wyroku - celem zapobieżenia popełnienia przez oskarżonego kolejnego czynu zabronionego zobowiązano go w okresie wykonywania kary ograniczenia wolności do wykonywania pracy zarobkowej oraz powstrzymania się od nadużywania alkoholu.

Ł. W. (1)

pkt XV wyroku

pkt XV wyroku

Przy wymiarze kary sąd wziął pod uwagę następujące okoliczności:

a) łagodzące - nagły zamiar popełnienia przypisanego mu czynu zabronionego

b) obciążające - uprzednia karalność, działanie bez uzasadnionego powodu

Z uwagi na powyższe sąd uznał, że w zakresie rodzaju kary należy wobec oskarżonego orzec karę 10 miesięcy pozbawienia wolności. Kara ta jest adekwatna do społecznej szkodliwości popełnionego czynu oraz stopnia winy oskarżonego.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

P. N.

pkt II wyroku

pkt I wyroku

Zaliczenie zatrzymania oskarżonego P. N. na poczet orzeczonej kary było obligatoryjne z uwagi na treść art. 63§1 kk.

S. A.

pkt IV wyroku

pkt III wyroku

Zaliczenie zatrzymania oskarżonego S. A. na poczet orzeczonej kary było obligatoryjne z uwagi na treść art. 63§1 kk.

P. K. (1)

pkt IX wyroku

pkt VI wyroku

Zaliczenie zatrzymania oskarżonego P. K. (1) na poczet orzeczonej kary było obligatoryjne z uwagi na treść art. 63§1 kk.

A. L.

pkt XIII wyroku

pkt XII wyroku

Zaliczenie zatrzymania oskarżonego A. L. na poczet orzeczonej kary było obligatoryjne z uwagi na treść art. 63§1 kk.

Ł. W. (1)

pkt XVI wyroku

pkt XV wyroku

Zaliczenie zatrzymania oskarżonego Ł. W. (1) na poczet orzeczonej kary było obligatoryjne z uwagi na treść art. 63§1 kk.

6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

pkt XVIII wyroku

Wykonywanie przez oskarżonych S. A. i P. K. (1) pracy zarobkowej uzasadniało obciążenie ich kosztami na podstawie art. 627 kpk, w tym opłatą w kwocie 300 zł (oskarżony A.) i w kwocie 180 zł (oskarżony K.) oraz wydatkami postępowania w kwotach po 56,60 zł.

pkt XIX wyroku

Sytuacja materialna oskarżonego A. L. , P. N. i Ł. W. (1), w tym okoliczność, że oskarżony A. L. nie pracuje i odbywa karę w innej sprawie, zaś wobec oskarżonych P. N. oraz Ł. W. (1) orzeczono karę pozbawienia wolności i w czasie jej odbywania będą oni pozbawieni możliwości zarobkowania, uzasadniała zwolnienie w/wym. od obowiązku uiszczenia wydatków postępowania.

6.  1Podpis