Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 107/20

POSTANOWIENIE

Dnia 19 maja 2020 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący – Sędzia Sądu Okręgowego Leszek Dąbek

Sędzia Sądu Okręgowego Magdalena Balion-Hajduk

Sędzia Sądu Okręgowego Marcin Rak

po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2020 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa (...) S.A. we W. , Grupa (...) Sp. z o.o. w K., Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w R. , Banku Spółdzielczego
w R., Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kancelarii (...)
A.K. N. Sp. k. we W. , S. W., G. V. Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
w W., Skarbu Państwa- Urzędu Skarbowego w R.

przeciwko J. C.

o egzekucję świadczeń pieniężnych

na skutek zażalenia dłużniczki

od postanowienia Sądu Rejonowego w Raciborzu

z dnia 4 kwietnia 2019 r., sygn. akt I Co 10/16

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Marcin Rak SSO Leszek Dąbek SSO Magdalena Balion-Hajduk

Sygn. akt III Cz 107/20

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Raciborzu w postanowieniu z dnia 4 04 2019r. udzielił nabywcy (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. przybicia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu do domu jednorodzinnego o urządzonej księdze wieczystej o numerze (...), uznając, że przy przeprowadzeniu licytacji tego prawa zostały dochowane wszystkie wymogi ustawowe.

Orzeczenie zaskarżył dłużnik J. C., która wnosiła o zmianę zaskarżonego postanowienia „poprzez odmowę udzielenia przybicia..”.

Zarzucała, że przy ferowaniu orzeczenia naruszono regulację art. 991 § 1 i 2 k.p.c. poprzez brak zawiadomienia jej zarówno o terminie licytacji, jak i nie zawiadomienia jej

o terminie przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego postępowania, a następnie nie doręczenia jej operatu szacunkowego,

co w konsekwencji spowodowało pozbawienie jej prawa do obrony, co powinno było prowadzić do odmowy udzielenia przez sąd przybicia.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje :

Stosownie do poglądu wyrażonego przez Sąd Najwyższy w postanowienu z dnia 11 02 2000r. – Sąd odwoławczy go podziela - „Przewidziana w art. 997 k.p.c. podstawa zażalenia na postanowienie sądu, co do przybicia ogranicza się do naruszenia przepisów na etapie zawiadomienia o licytacji, toku jej prowadzenia i samego przybicia, natomiast nie odnosi się do wcześniejszych faz postępowania egzekucyjnego” (III CKN 1072/99, OSNC 2000/9/160, Biul. SN 2000/5/12).

Skarżąca w zażaleniu między innymi kwestionuje prawidłowość przeprowadzenia opisu i oszacowania egzekwowanego prawa.

W tym zakresie podstawa jej zażalenia wykracza zatem poza wskazane powyżej granice kontroli instancyjnej postanowień dotyczących przybicia, a to ocenę ich zasadności czyni bezprzedmiotową.

Skarżąca o terminie licytacji została powiadomiona w drodze doręczenia jej przez Komornika obwieszczenia o licytacji egzekwowanego prawa, w którym między innymi wskazano miejsce, datę i godzinę licytacji.

Przesyłka pocztowa zawierająca odpis obwieszczenia została doręczona na adres jej miejsca zamieszkania (R. ul. (...)) (k. 173 akt Km 809/17 i inne).

Doręczyciel dokonując doręczenia nie zastał jej pod wskazanym powyżej adresem, w konsekwencji czego stosownie do regulacji art. 139 § 1 k.p.c. przesyłka pocztowa została w dniu 05 03 2019r. złożona w placówce pocztowej, o czym umieszczono zawiadomienie w miejscu doręczenia (w oddawczej skrzynce pocztowej), a następnie po upływie przewidzianego w tym przepisie terminu siedmiu dni doręczyciel w dniu 13 03 2019r. powtórzył czynności zawiadomienia (dowód doręczenia j.w.).

Pomimo tego skarżąca nie odebrała przesyłki pocztowej, wobec czego - zgodnie z przywołaną powyżej regulacja prawną - należy uznać ją za doręczoną z dniem 20 03 2019r.

Tym samym – wbrew temu, co zarzuca zażalenie – skarżąca została w świetle obowiązującego prawa prawidłowa zawiadomiona o terminie licytacji i podniesiony

w tej kwestii w zażaleniu zarzut jest nieuzasadniony.

W toku prawidłowo przeprowadzonej licytacji przedmiotowego prawa

(jej przebieg nie był kwestionowany w zażaleniu) najwyższą cenę zaoferowała (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S., której przedstawiciel został wysłuchana przez Sąd Rejonowy.

Tym samym zostały zrealizowane – przewidziane w art. 987 k.p.c. – przesłanki udzielenia jej przybicia, a wydane w tej kwestii postanowienie zawiera wszystkie elementy przewidziane w regulacji art. 990 k.p.c.

Czyni to zażalenie bezzasadnym, co stosownie do regulacji art. 385 k.p.c.

w związku z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c. prowadziło do jego oddalenia.

Reasumując zaskarżone orzeczenie jest prawidłowe i dlatego zażalenie jako bezzasadne oddalono na mocy regulacji art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.,

SSO Marcin Rak SSO Leszek Dąbek SSO Magdalena Balion – Hajduk