Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 1600/19

POSTANOWIENIE

Dnia 7 kwietnia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia Sądu Okręgowego Andrzej Dyrda

po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2020 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Banku (...) Spółki Akcyjnej w K.

przeciwko L. G., B. G.

z udziałem interwenienta ubocznego (...) 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w W.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanych

na postanowienie Sądu Rejonowego w Żorach

z dnia 21 sierpnia 2019 r., sygn. akt I C 938/15

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Andrzej Dyrda

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Żorach postanowieniem z dnia 21 sierpnia 2019r. odrzucił wniosek pełnomocnika pozwanych o sporządzenie uzasadnienia wyroku Sądu Rejonowego w Żorach z dnia 18 czerwca 2019 roku.

Uzasadniając orzeczenie Sąd wskazał, uprzednio przytaczając treść art. 328 § 1 k.p.c., że skoro sentencja wyroku została ogłoszona 18 czerwca 2019r., to żądanie sporządzenia uzasadnienia wyroku powinno zostać zgłoszone w terminie do 25 czerwca 2019 r. Wobec faktu, że żądanie takie zostało zgłoszone w piśmie nadanym 12 sierpnia 2019r., Sąd uznał, że żądanie to zostało zgłoszone po terminie, a w związku z tym podlegało ono odrzuceniu.

Zażalenie na to postanowienie wniósł pozwany domagając się jego zmiany poprzez uwzględnienie w całości poprzez uwzględnienie wniosku pozwanych w całości - a tym samym - sporządzenie uzasadnienia wyroku przez Sąd Rejonowy w Żorach z dnia 18 czerwca 2019 r. oraz jego doręczenie pełnomocnikowi pozwanych, ewentualnie uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości i nakazanie Sądowi I instancji sporządzenia uzasadnienia wyroku Sądu Rejonowego w Żorach z dnia 18 czerwca 2019 r. oraz jego doręczenie pełnomocnikowi pozwanych .

Zarzucił rażące naruszenie przepisów prawa procesowego, a to:

a)  art. 328 § 1 k.p.c. w zw. z art. 165 § 2 kpc poprzez bezzasadne i nieuzasadnione okolicznościami faktycznymi ani przedłożonymi dowodami przyjęcie, iż pozwani nie złożyli w ustawowym terminie - a to w dniu 25 czerwca 2019 r. (według potwierdzenia złożenia pisma w placówce Poczty Polskiej S.A.) wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 18 czerwca 2019r. oraz poprzez bezzasadne przyjęcie, iż ową datę wyznacza pismo z 12 sierpnia 2019r.;

b)  art. 252 kpc w zw. z art. 233 § 1 kpc poprzez bezzasadne przyjęcie, iż pocztowe potwierdzenie na piśmie rodzaju przesyłki, w tym jej zawartości składającej się z dwóch pism stanowiące dowód nadania pisma sądowego, (który stanowi dokument urzędowy w rozumieniu art. 244 K.p.c., potwierdzający fakt i datę wysłania wskazanych w nim pism) nie stanowi dowodu potwierdzającego zawartość przesyłki, a w konsekwencji niedopuszczalne przerzucenie obowiązku dowodowego w zakresie faktu objętego odmienianiem ustawowym na pozwanych.

c)  art. 328 § 2 k.p.c. w zw. z art. 361 k.p.c. i art. 357 § 2 k.p.c. oraz w zw. z art. 233 § 1 k.p.c. poprzez brak logicznych argumentów uzasadnienia zaskarżonego postanowienia wskazujących podstawy odmowy sporządzenia uzasadnienia zaskarżonego wyroku oraz jego doręczenia w oparciu o rzekome uchybienie terminowi do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia i jego doręczenie - które to pozostawały w sprzeczności z udowodnionymi okolicznościami zgłoszonymi pismem z 12 sierpnia 2019 r.

Nadto zarzucił rażące naruszenie art. 45 Konstytucji RP oraz art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w R. w dniu 4 listopada 1950r., (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z późn. zm.) poprzez zanegowanie prawa pozwanych do sprawiedliwego i jawnego rozpoznania sprawy przez niezawisły Sąd w postępowaniu instancyjnym, a przez to pozbawienie ich podstawowego prawa do sądu.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Wbrew twierdzeniom pozwanego, fakt nadania wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku nie został przez niego odpowiednio wykazany. Z przedłożonego przez niego pisma z dnia 24 czerwca 2019r. (k. 464) wynika, że wystąpił on z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie I C 923/15. Okoliczność ta nie została uzupełniona w załącznikach dołączonych do zażalenia. W konsekwencji, w świetle zgromadzonego materiału dowodowego, Sąd I instancji prawidłowo uznał, że wniosek o sporządzenie wyroku wydanego w sprawie I C 938/15 został złożony dopiero w dniu 12 sierpnia 2019r. (k. 457, 462).

Przenosząc powyższe ustalenia faktyczne do aktualnego stanu prawnego wskazać zatem należy, że zgodnie z art. 328 § 1 k.p.c. uzasadnienie wyroku sporządza się pisemnie na wniosek strony o doręczenie wyroku z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji wyroku, a w przypadkach, o których mowa w art. 327 § 2 i art. 331 § 1 1 k.p.c. – od dnia doręczenia sentencji. Wniosek spóźniony sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym. Tym samym, skoro wniosek został skutecznie złożony dopiero 12 sierpnia 2019r., zasadne było zakwalifikowanie go jako spóźnionego i odrzucenie.

Reasumując, zażalenie było nieuzasadnione i dlatego Sąd odwoławczy na zasadzie art. 38 5 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 w brzmieniu dotychczasowym wymienionych przepisów, a to na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2019r., poz. 1469 ze zm.) – orzekł jak w sentencji.

SSO Andrzej Dyrda