Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 226/20

POSTANOWIENIE

Dnia 22 września 2020 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia Sądu Okręgowego Andrzej Dyrda

Sędziowie Sądu Okręgowego Henryk Brzyżkiewicz

Barbara Braziewicz

po rozpoznaniu w dniu 22 września 2020 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy

z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W.

z udziałem M. T., J. T. i K. T.

o stwierdzenie nabycia spadku

na skutek zażalenia wnioskodawcy

na postanowienie Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach

z dnia 9 września 2019r., sygn. akt I Ns 725/18

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Barbara Braziewicz SSO Andrzej Dyrda SSO Henryk Brzyżkiewicz

Sygn. akt III Cz 226/20

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach odrzucił wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oddział w Z. o stwierdzenie nabycia spadku po A. T. zmarłego 16 maja 2014r. w R. na podstawie art. 1099 § 1 k.p.c. albowiem wnioskodawca nie wykazał ani aby spadkodawca był obywatelem polskim ani też aby jego miejsca zamieszkania było w Polsce.

Zażalenie na to postanowienie złożył wnioskodawca wnosząc o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi I instancji.

Zarzucił naruszenie art. 1108 § 1 k.p.c. poprzez uznanie, że w sprawie brak jest jurysdykcji sądów polskich, podczas gdy w istocie Sąd nie zbadał tej kwestii, oraz art. 1099 § 1 k.p.c. poprzez uznanie, że koniecznie jest odrzucenie wniosku ze względu na brak jurysdykcji sądów polskich, podczas gdy sąd nie zbadał tej kwestii.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Stosownie do brzmienia art. 1108 § 1. k.p.c., do jurysdykcji krajowej należą sprawy spadkowe, jeżeli spadkodawca w chwili śmierci był obywatelem polskim lub miał miejsce zamieszkania bądź miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej. Z kolei zgodnie z § 2 cytowanego przepisu, do jurysdykcji krajowej należą również sprawy spadkowe, jeżeli majątek spadkowy albo jego znaczna część znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej.

Z akt sprawy wynika, że A. T. zmarł 16 maja 2014r. w R. w Niemczech. Okoliczność ta budzi zatem uzasadnione wątpliwości co do zaistnienia przesłanek ww. przepisem albowiem ich niespełnienie stanowi podstawę do odrzucenia wniosku zgodnie z art. 1099 § 1 zd. 2 k.p.c.

W świetle wskazanych powyżej okoliczności, postanowieniem Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z dnia 4 kwietnia 2019r. wnioskodawca został zobowiązany do wskazania zarówno czy składniki majątku spadkowego znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz czy spadkodawca w chwili śmierci posiadał obywatelstwo polskie. Zobowiązanie to nie zostało wykonane przez wnioskodawcę. Wnioskodawca wskazywał, że wnosił o wydłużenie terminu do wykonania tego zobowiązania, niemniej jednak wpłynęło ono już po wydaniu zaskarżonego postanowienia. Co istotne, pomimo wniesienia zażalenia po upływie wskazanych 30 dni, którego przedłużenia się domagał, w zażaleniu nie podniósł żadnych okoliczności, któryby świadczyły o jurysdykcji sądu polskiego w przedmiotowej sprawie. Skoro zatem z przedłożonych dokumentów, jak również zeznań uczestników postępowania nie wynika, aby zostały dopełnione przesłanki z art. 1108 § 1. k.p.c., a zatem słusznie Sąd I instancji uznał, że nie zachodziła jurysdykcja sądu polskiego w świetle zgromadzonego materiału dowodowego.

Z tych względów Sąd Okręgowy orzekł jak w sentencji na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 3 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.

SSO Barbara Braziewicz SSO Andrzej Dyrda SSO Henryk Brzyżkiewicz