Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX U 58/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 października 2020 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Konrad Kujawa

po rozpoznaniu w dniu 26 października 2020 r. r. w S.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z odwołania A. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S.

o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy

na skutek odwołania A. K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S.:

- z dnia 8 listopada 2019 r., znak (...)

- z dnia 11 grudnia 2019 r., znak (...)

I. zmienia zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z dnia 11 grudnia 2019 r., znak (...), w ten sposób, że ustala, iż ubezpieczony A. K. nie ma obowiązku zwrotu świadczenia w kwocie 917 zł;

II. oddala odwołanie w pozostałym zakresie.