Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK1249/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

M. K. (1)

I. W dniu 19 października 2019 roku około godziny 12.30 w miejscowości T., gmina Z., woj. (...), zadając ciosy ręką w głowę oraz szarpiąc za ubranie, dokonał uszkodzenia ciała E. K., powodując u pokrzywdzonego zwichnięcie stawu ramiennego, a obrażenia te naruszyły czynności narządów ciała na okres powyżej siedmiu dni.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1. M. K. (1) w dniu 19 października 2019 r. pojechał na grzyby. Auto zostawił na łące, która nie była ogrodzona, ani oznaczona jako teren prywatny.

wyjaśnienia oskarżonego

76-77, 19-20, 21-22

zeznania E. K.

77-78, 3

zeznania J. D.

83, 23-24

2. Pole na którym zaparkował swój pojazd oskarżony było własnością E. K.. Kiedy zobaczył zaparkowany tam obcy samochód, zastawił go swoimi autami, tak by nie można było wyjechać.

zeznania E. K.

77-78, 3

3. M. K. (1) udało się wyjechać swoim samochodem, pomimo blokady. Kiedy odjeżdżał zauważył, że w jego stronę idzie mężczyzna z kamieniem w ręce. Krzyczał na niego, że zaparkował na jego łące. Wywiązała się awantura między nimi.

wyjaśnienia oskarżonego

76-77, 19-20, 21-22

częściowo zeznania E. K.

77-78, 3

zeznania J. D.

83-84, 23-24

4. Mężczyźni zaczęli się szarpać. M. K. (1) szarpał E. K. za bluzę i uderzał rękoma po głowie powodując u niego zwichnięcie stawu ramiennego.

wyjaśnienia oskarżonego

76-77, 19-20, 21-22

zeznania J. D.

83-84, 23-24

zeznania M. K. (2)

84

karta leczenia

6-10

opinia biegłego

15

5. Pokrzywdzony chodził energicznie wkoło samochodu oskarżonego trzymając się za bark i w pewnym momencie upadł, skręcając kolano. Wtedy powiedział oskarżonemu, że nie daruje mu tego i na miejsce wezwał patrol Policji.

wyjaśnienia oskarżonego

76-77, 19-20, 21-22

zeznania M. K. (2)

84

zeznania A. K.

85

6. Oskarżony był w miejscu zamieszkania pokrzywdzonego, aby go przeprosić. Zaoferował mu w ramach zadośćuczynienia kwotę 2.000 zł, ale pokrzywdzony żądał kwoty 80.000zł

wyjaśnienia oskarżonego

76-77, 19-20, 21-22

zeznania M. K. (2)

84

7. M. K. (1) nie był uprzednio karany.

karta karna

36

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

M. K. (1)

I.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Skręcenie kolana nastąpiło w wyniku działania oskarżonego.

zeznania E. K.

77-78, 3

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1.1

wyjaśnienia oskarżonego

Wyjaśnienia wiarygodne, spójne i konsekwentne. Nie budziły wątpliwości.

zeznania E. K.

Zeznania świadka spójne z pozostałym materiałem dowodowym co do okoliczności zaparkowania pojazdu przez oskarżonego na jego łące oraz co do tego, że nie był to teren ogrodzony, ani oznaczony, iż jest on prywatny.

zeznania J. D.

Zeznania logiczne, spójne i konsekwentne.

1.1.1.2

zeznania E. K.

Zeznania w tym zakresie spójne z pozostałymi dowodami w sprawie.

1.1.1.3

wyjaśnienia oskarżonego

Wyjaśnienia wiarygodne, spójne i konsekwentne. Nie budziły wątpliwości.

częściowo zeznania E. K.

Zeznania logiczne i spójne co do tego, że wywiązała między nim a oskarżonym kłótnia.

zeznania J. D.

Zeznania logiczne, spójne i konsekwentne.

1.1.1.4

wyjaśnienia oskarżonego

Wyjaśnienia wiarygodne, spójne i konsekwentne. Nie budziły wątpliwości. Oskarżony przyznał się do tego, że doszło między nim, a pokrzywdzonym do wymiany zdań oraz szarpaniny i w tym czasie mógł zrobić mu coś w ramię.

zeznania M. K. (2)

Zeznania świadka wiarygodne co do tego, iż mężczyźni wspólnie szarpali się. Korespondują z pozostały materiałem dowodowym..

zeznania J. D.

Zeznania logiczne, spójne i konsekwentne.

karta leczenia

Dokumentacja leczenia potwierdza uraz. Jest wiarygodna. Sporządzona przez uprawnione osoby w ramach ich kometencji.

opinia biegłego

Zupełna, wyczerpująca, logiczna i spójna. Biegły co prawda uznał, iż do skręcenia stawu kolanowego mogło dojść w wyniku szarpaniny pomiędzy oskarżonym, a pokrzywdzonym, jednak nie miał informacji o tym, że pokrzywdzony doznał tego urazu w momencie kiedy energicznie chodził po całym zajściu. Taki uraz bez wątpienia mógłby powstać w wyniku przedmiotowego zajścia, jednak co innego wynika z ustalonego stanu faktycznego.

1.1.1.5

wyjaśnienia oskarżonego

Wyjaśnienia logiczne, spójne i konsekwentne. Oskarżony nie umniejszał swojego udziału. Zdawał sobie sprawę, iż w wyniku szarpaniny mógł wyrządzić krzywdę pokrzywdzonemu, jednakże konsekwentnie przeczył, aby uraz kolana wynikał z jego działania, co zresztą potwierdziła żona i syn pokrzywdzonego, którzy zeznali, że E. K. złapał się za kolano i jakby je wykręcił, kiedy energicznie chodził po zakończeniu szarpaniny.

zeznania M. K. (2)

Wiarygodne, logiczne i konsekwentne co do faktu, iż pokrzywdzony urazu kolana doznał w wyniku upadku po zakończeniu szarpaniny z oskarżonym. Taką samą wersję powstania tego urazu przedstawił A. K. oraz oskarżony.

zeznania A. K.

Wiarygodne, logiczne i konsekwentne co do faktu, iż pokrzywdzony urazu kolana doznał w wyniku upadku po zakończeniu szarpaniny z oskarżonym. Taką samą wersję tego urazu przedstawił oskarżony oraz M. K. (2).

1.1.1.6

wyjaśnienia oskarżonego

Wyjaśnienia wiarygodne, spójne i konsekwentne. Nie budziły wątpliwości.

zeznania M. K. (2)

Zeznania co do tego, że oskarżony był u nich w domu, by przeprosić pokrzywdzonego i oferował mu kwotę 2.000 zł znajdują odzwierciedlenie w wyjaśnieniach oskarżonego.

1.1.1.7

karta karna

Dowód sporządzony przez uprawniony organ w ramach jego kompetencji.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.1.1

zeznania R. K.

Nie był świadkiem zdarzenia.

opinia lekarska - prywatna

Sąd nie brał pod uwagę przedmiotowej opinii, ponieważ sporządzona została co prawda przez lekarza, który pełni funkcję biegłego, jednak sporządzona została na zlecenie pokrzywdzonego. Nie posiada daty sporządzenia.

1.1.1.3

częściowo zeznania E. K.

Zeznania pokrzywdzonego nie są wiarygodne co do tego, że nie miał w ręce kamienia. Potwierdzał on, że schylał się po niego, ale ostatecznie go nie wziął. Przeczą wyjaśnieniom oskarżonego oraz świadka J. D. w tym zakresie. Pokrzywdzony stara się umniejszyć swój udział w zdarzeniu oraz okoliczność prowokowania oskarżonego.

1.2.1

zeznania E. K.

Zeznania pokrzywdzonego przeczą uznanym przez Sąd wiarygodnym dowodom w postaci wyjaśnień oskarżonego, zeznań M. K. (2) oraz A. K. co do tego, że skręcenia kolana E. K. doznał podczas szarpaniny z oskarżonym. Świadkowie zgodnie potwierdzili, że ten uraz nastąpił później, kiedy pokrzywdzony energicznie chodził koło samochodu trzymając się za bark.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1.

M. K. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony szarpiąc pokrzywdzonego za ubranie oraz zadając ciosy ręką spowodował u niego obrażenia tj. zwichnięcie stawu ramiennego. Uraz ten zaś naruszył czynności narządów ciała E. K. na okres powyżej 7 dni. Sąd wyeliminował z opisu czynu skręcenie kolana z krwiakiem, albowiem z uznanych za wiarygodne dowodów wynika, że pokrzywdzony doznał tego urazu już po zakończeniu szarpaniny z oskarżonym, kiedy energicznie chodził koło samochodu.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

1.

M. K. (1)

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

Zdaniem Sądu stopień winy oskarżonego oraz społeczna szkodliwość jego czynu nie są znaczne. Na uwadze należało bowiem mieć, iż zachowanie oskarżonego wynikało z prowokującego zachowania samego pokrzywdzonego. Oskarżony działał impulsywnie. Mężczyźni w zasadzie szarpali się wzajemnie. W związku z tym Sąd uznał, że w oparciu o art. 66 § 1 kk oraz art. 67 § 1 kk zasadnym jest warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec M. K. (1) na okres 1 roku próby. Oskarżony nie był dotychczas karany, nie wchodził w konflikt z prawem, prowadzi ustabilizowany i dotychczas nienaganny tryb życia. Okoliczności te pozwalają przyjąć, że właściwości i warunki osobiste M. K. (1) oraz dotychczasowy sposób jego życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania oskarżony będzie przestrzegać porządku prawnego, a w szczególności nie popełni nowego przestępstwa. Oskarżony wyraził żal, że doszło do tego zdarzenia. Nie chciał wyrządzić pokrzywdzonemu krzywdy. Usiłował naprawić szkodę i dać pokrzywdzonemu kwotę 2.000 zł, jednak E. K. żądał kwoty 80.000zł, które oskarżony nie był w stanie uiścić.

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M. K. (1)

2.

I.

W oparciu o dyspozycję art. 67 § 3 kk Sąd zasądził od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego kwotę 2.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, wyznaczając termin do jej uiszczenia. Zdaniem Sądu kwota żądana przez pokrzywdzonego jest rażąco wygórowana, szczególnie biorąc pod uwagę okoliczność, iż sam prowokował oskarżonego i również go szarpał i zadawał uderzenia.

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6.  inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

3.

W oparciu o art. 627 kpk w zw. z art. 629 kpk Sąd zasądził od oskarżonego na rzecz oskarżyciela posiłkowego poniesione przez niego koszty procesu w wysokości 1008 zł jako uzasadnione wydatki z tytułu ustanowienia w sprawie jednego pełnomocnika zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 3 i § 15 ust. 3 pkt 1, 3 i 4 oraz § 17 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1800 z późn. zm.)

4.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 23.06.1973r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. z 1983r. Nr 49 poz. 223 z późn. zm.) pobrano od oskarżonego rzecz Skarbu Państwa kwotę 60 zł tytułem opłaty oraz w oparciu o art. 627 kpk w zw. z art. 629 kpk Sąd zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 190 zł tytułem zwrotu poniesionych wydatków.

7.  Podpis