Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 227/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 października 2020 r.

Sąd Rejonowy w Giżycku w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący – SSR Bogdan Wałachowski

Protokolant – st.sekr.sąd. Aneta Dybikowska

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w (...)- -----------

po rozpoznaniu w dniu 26 października 2020 roku sprawy

M. S.

urodz. (...) w M.

syna S. i M. z d. T.

oskarżonego o to, że:

w dniu 26 marca 2020 roku w R. działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru zabrał w celu przywłaszczenia ze sklepu (...) przy ul. (...) butelki alkoholu w postaci J. B. oraz 3 butelki J. D. o wartości 509,94 zł a następnie w dniu 27 marca 2020 roku z tego samego sklepu w ten sposób zabrał 4 butelki alkoholu J. G. (1) o wartości 399,96 zł mienia o łącznej wartości 909,90 zł na szkodę (...) S.A.

tj. o czyn z art. 278§1 kk w zw. z art. 12§2 kk

1.  Oskarżonego M. S. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu aktem oskarżenia i za to na podstawie art. 278§1 kk w zw. z art. 12§2 kk skazuje go na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności.

2.  Zwalnia oskarżonego od opłat i pozostałych kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK227/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

M. S.

W dniu 26 marca 2020r w R. w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru zabrał w celu przywłaszczenia ze sklepu (...) butelki alkoholu J. B. oraz 3 butelki J. D. o wartości 509.94 zł a następnie w dniu 27 marca 2020r z tego samego sklepu w ten sam sposób zabrał 4 butelki J. G. (2) o wartości 399,96 zł- mienie o łącznej wartości 909,90 zł na szkodę (...) S.A

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.Kradzież wymienionego wyżej alkoholu przez oskarżonego w dniach 26 i 27 marca 2020r

Z.. S. W.

Nagranie na płycie

P. odtworzenia nagrania

.-3,74v

23

24-26

.

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

M.S.

Czyn zarzucany

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Że nie ukradł wymienionych wyżej rzeczy

Wyj..M.S.

35

OCena DOWOdów

Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1

1.2

1.3

1.4

Zez .S W.

Protokół zgrania monitoringu

Protokół oględzin monitoringu

P. stwierdzenia kradzieży

jasne i konsekwentne, składane w sposób pewny ,zgodne z dokumentami znajdującymi się w aktach –protokołem oględzin nagrania.

bezsporne

bezsporny

bezsporny

Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.2.1

wyjaśnienia oskarżonego

w części w jakiej nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu .Stanowią przyjętą linię obrony zmierzającą do uniknięcia odpowiedzialności karnej. Podnieść należy ,że w polskim procesie karnym materialny ciężar dowodu winy oskarżonego spoczywa na oskarżycielu. Każdą natomiast inną tezę, którą ktokolwiek, w tym oskarżony wysuwa dla osiągnięcia swego procesowego celu, łączy się ciężar dowód .Oznacza to że zachodzi potrzeba dowodzenia tej tezy ,albowiem zaniechanie tego powiększa ryzyko uznania za udowodnioną tezę przeciwną.(patrz T .Grzegorczyk ,kpk ,komentarz ,Zakamycze ,wydanieIII rozszerzone 2003r-komentarz do art.5 s.36-41 i art.74 s.265-271.)W tym kontekście te lakoniczne,odosobnione wyjaśnienia oskarżonego , jawią się ,obok już podniesionych wyżej argumentów jako nie udowodnione. Podlegały odrzuceniu.Przede wszystkim są oczywiście sprzeczne z zezn. świadka S W., .Świadek ten przedstawił logiczną i spójną wersję zdarzeń mającą potwierdzenie w zapisie monitoringu.

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

x☐

Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1

M.S.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Punkt 1 rozstrzygnięcia. Kradzież ze sklepu , w krótkim odstępie czasu kilku butelek alkoholu o łącznej wartości 909.90 zł jest występkiem z ustawy kodeks karny. Niewątpliwie oskarżony działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowe. Tak opisane zachowanie oskarżonej wyczerpało dyspozycję . z art.278§1kk,art.12§2kk

Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M.S.

1

1

-wysoki stopień

społecznej szkodliwości przypisanego czynu oraz winy z uwagi na czas ,sposób działania, nagminność tego typu zachowań

-działanie zaplanowane, zamiarem bezpośrednim

-uprzednia karalność za podobne czyny k.58-59 ,niskie motywy

-w celu osiągnięcia korzyści majątkowej

-wysokość kary jest adekwatna do stopnia społecznej szkodliwości czynu .spełnia cele zapobiegawcze

1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2

Sytuacja osobista i majątkowa uzasadnia zwolnienie od kosztów-art.624§1kpk.

1Podpis