Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 252/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 października 2020 r.

Sąd Rejonowy w Giżycku w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący – SSR Bogdan Wałachowski

Protokolant – st.sekr.sąd. Aneta Dybikowska

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w (...)- -----------

po rozpoznaniu w dniach: 19.10.2020 roku, 26.10.2020 roku sprawy

J. K.

urodz. (...) w G.

syna K. i K. z d. R.

oskarżonego o to, że:

I). w dniu 17 września 2019 roku w G. na ulicy (...)/S. pomiędzy Szkołą Podstawową nr (...), a budynkiem pływalni, działając wspólnie z innymi osobami wziął udział w pobiciu B. W. poprzez popchnięcie, uderzenie ręką w twarz i kopanie po całym ciele, w wyniku czego pokrzywdzony doznał stłuczenia głowy w okolicy oczodołu prawego i bolesności biodra prawego, naruszające czynności narządu ciała trwający nie dłużej niż 7 dni

tj. o czyn z art. 158§1 kk

II) w dniu 20 września 2020 roku w G., grożąc przestrzeleniem kolana małoletniemu B. W. w przypadku zgłoszenia sprawy pobicia na policję, wywierał wpływ na wymienionego świadka i wzbudził w nim uzasadnioną obawę spełnienia tej groźby

tj. o czyn z art. 245 kk

1.  Oskarżonego J. K. uznaje za winnego popełnienia obu zarzucanych mu czynów i za to skazuje go :

- za czyn z pkt I na podstawie art. 158§1 kk w zw. z art. 37a kk, art. 34§1 §1 a pkt 1 kk, art. 35 §1 kk w zw. z art. 4§1 kk skazuje go na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności zobowiązując do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym.

- za czyn z punktu II, przy czym przyjmuje, że groził pokrzywdzonemu pobiciem w miejsce „ przestrzeleniem kolana” na podstawie art. 245 kk w zw. z art. 37a kk, art. 34§1 §1 a pkt 1 kk, art. 35 §1 kk w zw. z art. 4§1 kk skazuje go na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności zobowiązując do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym.

2.  Na podstawie art. 85§1 kk, art. 85 a kk, art. 86§1 i 3kk w zw. z art. 4§1 kk łączy kary orzeczone w pkt 1 powyższego wyroku i wymierza oskarżonemu karę łączną rok ograniczenia wolności zobowiązując do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym.

3.  Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. D. S. tytułem wynagrodzenia za obronę oskarżonego wykonywaną z urzędu kwotę 684 zł powiększoną o kwotę 157,32 zł stanowiącą 23% podatek VAT tj. łącznie 841,32 zł.

4.  Zwalnia oskarżonego od uiszczenia opłaty i ponoszenia kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK 252/20

Je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niekt ó rych czyn ó w lub niekt ó rych oskar ż onych, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do cz ęś ci wyroku obj ę tych wnioskiem. Je ż eli wyrok zosta ł wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo, jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygni ę cie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do informacji zawartych w cz ęś ciach 3–8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

J. K.

I/ W dniu 17 września 2019 r. w G. na ulicy (...)/S. pomiędzy Szkołą Podstawową nr (...), a budynkiem pływalni, działając wspólnie z innymi osobami wziął udział w pobiciu B. W. poprzez popchnięcie, uderzenie ręką w twarz i kopanie po całym ciele, w wyniku czego pokrzywdzony doznał stłuczenia głowy w okolicy oczodołu prawego i bolesności biodra prawego, naruszające czynności narządu ciała trwające nie dłużej niż 7 dni tj. czyn z art. 158 §1 kk.

II/ W dniu 20 września 2020 r. w G., grożąc pobiciem małoletniemu B. W. w przypadku zgłoszenia sprawy pobicia na policję, wywierał wpływ na wymienionego świadka i wzbudził w nim uzasadnioną obawę spełnienia tej groźby tj. o czyn z art. 245 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

I/

1.  Pobił w dniu 17.09.2019 r. wraz z innymi B. W. poprzez popchnięcie, uderzenie ręką w twarz i kopanie po całym ciele,

Świadek M. W.

k. 165

Świadek W. K.

k. 164

Pokrzywdzony B. W.

k.102

2.  Doznanie przez pokrzywdzonego stłuczenia głowy w okolicy oczodołu prawego i bolesności biodra prawego, naruszające czynności narządu ciała trwające nie dłużej niż 7 dni

II/ W dniu 20 września 2020 r. w G., grożenie pobiciem małoletniemu B. W. w przypadku zgłoszenia sprawy pobicia na policję

Świadek T. T.

k.113

Świadek M. P.

k.115

opinia sądowo-psychologiczna z dnia 25.06.2020 r.

122-123

Opinia biegłego z dnia 24.01.2020 r.

58-59

Świadek M. W.

k.165

Świadek W. K.

k.164

Pokrzywdzony B. W.

k.102

Świadek T. T.

k.113

Świadek M. P.

k.115

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

J. K.

czyn z pkt. I/ (nie wziął udziału w pobiciu B. W.)

czyn z pkt. II/ (nie groził pobiciem B. W. w przypadku zgłoszenia sprawy pobicia na policję)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Czyn I/ pkt 1,2

Czyn II/

Wyjaśnienia oskarżonego J. K.

k.168

Wyjaśnienia oskarżonego J. K.

K.168

OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

ad.I

Zeznania

M. W., W. K.,

B. W.,

T. T., M. P., opinia sądowo-psychologiczna z dnia 25.06.2020r.,

Opinia biegłego z dnia 24.01.2020r.

Sąd dał wiarę zarówno pokrzywdzanemu, jak i powołanym w przedmiotowej sprawie świadkom, albowiem ich zeznania są spójne i w sposób klarowny przedstawiają zdarzenie z dnia 17 września 2019 r. podając, iż w G. na ulicy (...)/S. pomiędzy Szkołą Podstawową nr (...), a budynkiem pływalni, J. K. działając wspólnie z innymi osobami wziął udział w pobiciu B. W., w wyniku czego pokrzywdzony doznał stłuczenia głowy w okolicy oczodołu prawego i bolesności biodra prawego, naruszające czynności narządu ciała trwające nie dłużej niż 7 dni. Dopełnieniem opisu zdarzenia jest również uzyskana w przedmiotowym postępowaniu opinia biegłego z dnia 24.01.2020r. określająca obrażenia fizyczne doznane przez pokrzywdzonego w wyniku pobicia oraz opinia sądowo-psychologiczna z dnia 25.06.2020 r. wskazująca, iż zeznania pokrzywdzonego B. W. dotyczące przebiegu zdarzeń z dnia 17 września 2019 r. przedstawione są przez niego chronologicznie, logicznie, a poszczególne elementy zeznań nie są ze sobą sprzeczne. Obie wydane w niniejszej sprawie opinie są w pełni jasne oraz przekonujące i nie były też kwestionowane przez strony w toku procesu.

ad.II

Zeznania:

M. W., W. K., B. W., T. T., M. P.

Za wiarygodnie Sąd uznał również, iż w dniu 20 września 2020 r. w G. J. K. groził B. W. pobiciem w przypadku zgłoszenia sprawy pobicia na policję, uznając iż zeznania świadków i pokrzywdzonego są w tym przedmiocie miarodajne.

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Ad. I i II

Świadek N. T. k.96,

Świadek R. K. k.168

Wyjaśnienia oskarżonego k. 168

Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonego utrzymującego, iż z pobiciem B. W. nie miał nic wspólnego, a o sprawie dowiedział się od znajomych, uznając, iż jego wyjaśnienia stanowią przyjętą linię obrony, mającą na celu uniknięcie odpowiedzialności. Nieprzekonujące w ocenie Sądu są twierdzenia oskarżonego, jakoby nie kierował gróźb w stosunku do pokrzywdzonego, a mieliby to robić wyłącznie jego koledzy. Faktycznie, oskarżony nie groził B. W. przestrzeleniem kolana, co przyznał sam pokrzywdzony, aczkolwiek kierował w jego stronę groźby pobicia, co znajduje odzwierciedlenie w zeznaniach świadków uzyskanych w toku postępowania. Za nie wnoszące niczego istotnego do sprawy Sąd uznał twierdzenia świadka R. K., który nie był bezpośrednim świadkiem zdarzenia, a którego relacja skupiła się wyłącznie na trudnym dzieciństwie oskarżonego, co w niniejszym postępowaniu nie jest negowane. Nieistotne w sprawie były również twierdzenia N. T., która również nie była bezpośrednim świadkiem zdarzenia. Zeznania świadka poddane ocenie przez psychologa, uznane zostały jako chaotyczne, zawierające małą ilość szczegółów (opinia sądowo- psychologiczna z dnia 25.06.2020 r. k. 120-121). Sąd podzielił stanowisko wskazujące, iż przedmiotowe zeznania miały na celu głównie zaakcentowanie niepoprawnych zachowań podejrzanego względem oskarżonego i przedstawienia B. W. w negatywnym świetle, obarczając odpowiedzialnością za ewentualne zdarzenie, co nie ma znaczenia dla ustalenia faktów w niniejszej sprawie.

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1,2

J. K.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

W świetle przeprowadzonej analizy materiału dowodowego nie ma żadnych wątpliwości, iż oskarżony dopuścił się obu zarzucanych mu czynów, wypełniając znamiona przestępstwa określonego w art. 158§1kk, albowiem oskarżony brał udział z innymi w pobiciu B. W., co spowodowało u pokrzywdzonego naruszenie czynności narządu ciała trwające nie dłużej niż 7 dni. Nadto, oskarżony wypełnił również znamiona czynu określonego w art. 245 kk. Zaznaczyć należy, że w celu wywarcia wpływu na świadka, Sąd przyjął, zgodnie ze zgromadzonymi w sprawie dowodami, iż J. K. groził B. W. pobiciem, a nie przestrzeleniem kolana co przyznał sam pokrzywdzony.

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.6.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.7.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.J. K.

1

1,2

Mając na uwadze powyższe twierdzenia, wniosek o uniewinnienie oskarżonego nie zasługiwał na uwzględnienie. Rozważając nad wymiarem kary Sąd miał na uwadze wskazania zawarte w art. 53 kk i wziął pod uwagę zarówno okoliczności obciążające jak i przemawiające na korzyść oskarżonego. Jako okoliczności obciążające niewątpliwie należy uznać powszechność tego rodzaju przestępstw- siłowego dochodzenia swoich racji, zastraszania, dobro chronione- życie i zdrowie człowieka oraz obrażenia których doznał pokrzywdzony, a także fakt, iż przeciwko oskarżonemu toczy się również inne postępowanie w tut. Sądzie, o przywłaszczenie telefonu. Nie bez znaczenia dla oceny zachowania oskarżonego, jest również stopień jego winy, albowiem pobicie i kierowanie gróźb karanych w stosunku do B. W. było zainicjowane wyłącznie przez J. K.. Jako okoliczność przemawiająca na korzyść oskarżonego jest jego wiek- jest on młodocianym. A zatem Sąd wymierzając karę powinien kierować się przede wszystkim tym, aby sprawcę wychować. Niemniej jednak, mając na uwadze wysoki stopień społecznej szkodliwości obu zarzucanych oskarżonemu czynów, kara winna stanowić realną dolegliwość i pozostawić sprawcę w przekonaniu negatywnej oceny czynu, a także osiągnąć cele w zakresie prewencji ogólnej, w szczególności w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Jednocześnie Sąd przyjął, iż oskarżony, z racji młodego wieku, będzie w stanie wyciągnąć pozytywne wnioski na przyszłość i nie będzie ponownie naruszać prawa. Poza wiekiem oskarżonego, Sąd nie dopatrzył się innych okoliczności, które mogłyby przemawiać na korzyść oskarżonego. Reasumując, Sąd wymierzając oskarżonemu karę sięgnął po karę ograniczenia wolności zobowiązując J. K. do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, zamiast kary pozbawienia wolności, którą to sankcję przewiduje art. 158§1kk. Taką możliwość daje dyrektywa określona w powołanym w wyroku przepisie art. 37a kk, która umożliwia orzeczenie kary ograniczenia wolności również wtedy, gdy możliwości takiej nie daje konkretny przepis prawa materialnego części szczególnej kodeksu karnego.

Na zasadzie powołanych w wyroku przepisów Sąd wymierzył oskarżonemu karę łączną roku ograniczenia wolności zobowiązując do wykonania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym, uznając, iż kara tego rodzaju i w takim wymiarze nie może zostać uznana za nadmiernie surową czy nieadekwatną do wskazanych powyżej okoliczności. Zaakcentować należy również, iż wobec wcześniejszego stosowania wobec oskarżonego środków wychowawczych i braku ich spodziewanego efektu, Sąd nie uwzględnił możliwości zastosowania ich wobec J. K. również w tym postępowaniu na mocy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosowa ł określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

3,4

Wynagrodzenie za obronę oskarżonego wykonywaną z urzędu orzeczono na podstawie art. 618§1 pkt 11 kpk.

O zwolnieniu oskarżonego od uiszczenia opłaty i ponoszenia kosztów sądowych orzeczono na zasadzie art. 624§1 kpk oraz art. 17 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych.

1Podpis