Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 675/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 października 2020 roku

Sąd Rejonowy w Giżycku w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący – SSR Katarzyna Garbarczyk

Protokolant – st. sekr. sąd. Aneta Dybikowska

w obecności Prokuratora --------

po rozpoznaniu w dniach: 02.09.2020 r., 12.10.2020 r. sprawy

B. K. (1)

syna S. i A. zd. M.

ur. (...) w M.

oskarżonego o to, że:

W dniu 17 września 2019 roku, około godziny 19:40 w G. na ul. (...), nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym określone w art. 3 ust. 1 i art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 20.06.1997 roku Prawo o ruchu drogowym w ten sposób, że kierując samochodem osobowym marki B. o nr rej. (...) i zbliżając się do przejścia dla pieszych, nie zachował szczególnej ostrożności i nie ustąpił pierwszeństwa znajdującemu się na przejściu dla pieszych pieszemu M. C., w wyniku czego doszło do jego potrącenia, w następstwie którego M. C. doznał obrażeń ciała w postaci złamania 1/3 bliższej trzonu kości piszczelowej bez przemieszczenia, złamania podgłowowego kości strzałkowej lewej bez przemieszczenia, złamania kości strzałkowej prawej, złamania guzka kości ramiennej prawej z przemieszczeniem, złamania żeber III-VII strony prawej z przemieszczeniem odłamów żebra IV, złamania żeber III i IV strony lewej, złamania kompresyjnego trzonu kręgu Th10, stłuczenia głowy oraz utraty trzech zębów, powodujących naruszenie czynności narządu ciała na okres powyżej siedmiu dni

tj. o czyn z art. 177§1 kk

1.  Oskarżonego B. K. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 177§1 kk skazuje go na karę 1 (jeden) roku pozbawienia wolności.

2.  Na podstawie art. 69§1 i 2 kk, art. 70§2 kk i art. 72§1 pkt. 1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby 3 (trzy) lat i zobowiązuje oskarżonego do informowania Sądu o jej przebiegu co pół roku.

3.  Na podstawie art. 71§1 kk orzeka wobec oskarżonego karę grzywny w wysokości 50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych, przyjmując iż jedna stawka dzienna równa się kwocie 20,00 (dwadzieścia) złotych.

4.  Na podstawie art. 46§2 kk orzeka od oskarżonego B. K. (1) na rzecz pokrzywdzonego M. C. nawiązkę w wysokości 15.000,00 ( piętnaście tysięcy) złotych.

5.  Zasadza od oskarżonego na rzecz oskarżyciela posiłkowego M. C. kwotę 7.200,00 ( siedem tysięcy dwieście) złotych tytułem zwrotu poniesionych przez oskarżyciela posiłkowego kosztów ustanowienia pełnomocnika z wyboru.

6.  Zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa 280,00( dwieście osiemdziesiąt) złotych tytułem opłaty oraz pozostałe koszty postępowania w kwocie 879,44 ( osiemset siedemdziesiąt dziewięć 44/100) złotych.

WZÓR FORMULARZA UZASADNIENIA WYROKU SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI,

TYM WYROKU NAKAZOWEGO (UK 1)

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK 675/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1. USTALENIE FAKTÓW

1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

B. K. (1)

W dniu 17 września 2019 roku, około godziny 19:40 w G. na ul. (...), nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym określone w art. 3 ust. 1 i art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 20.06.1997 roku Prawo o ruchu drogowym w ten sposób, że kierując samochodem osobowym marki B. o nr rej. (...) i zbliżając się do przejścia dla pieszych, nie zachował szczególnej ostrożności i nie ustąpił pierwszeństwa znajdującemu się na przejściu dla pieszych pieszemu M. C., w wyniku czego doszło do jego potrącenia, w następstwie którego M. C. doznał obrażeń ciała w postaci złamania 1/3 bliższej trzonu kości piszczelowej bez przemieszczenia, złamania podgłowowego kości strzałkowej lewej bez przemieszczenia, złamania kości strzałkowej prawej, złamania guzka kości ramiennej prawej z przemieszczeniem, złamania żeber III-VII strony prawej z przemieszczeniem odłamów żebra IV, złamania żeber III i IV strony lewej, złamania kompresyjnego trzonu kręgu Th10, stłuczenia głowy oraz utraty trzech zębów, powodujących naruszenie czynności narządu ciała na okres powyżej siedmiu dni

tj. czyn z art. 177§1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

I.

1. Kierowanie przez B. K. (2) w dniu 17 września 2019 roku, około godziny 19:40 w G. na ul. (...) samochodem osobowym marki B. o nr rej. (...), w którym to pojeździe pasażerką była J. J..

2. Przekraczanie przez M. C. przejścia dla pieszych w dniu 17 września 2019 roku, około godziny 19:40 w G. na ul. (...).

3. Oskarżony kierując samochodem i zbliżając się do przejścia dla pieszych, nie zachował szczególnej ostrożności i nie ustąpił pierwszeństwa znajdującemu się na przejściu dla pieszych pieszemu M. C., w wyniku czego doszło do potrącenia pokrzywdzonego.

4. W następstwie w/w zadarzenia M. C. doznał obrażeń ciała w postaci złamania 1/3 bliższej trzonu kości piszczelowej bez przemieszczenia, złamania podgłowowego kości strzałkowej lewej bez przemieszczenia, złamania kości strzałkowej prawej, złamania guzka kości ramiennej prawej z przemieszczeniem, złamania żeber III-VII strony prawej z przemieszczeniem odłamów żebra IV, złamania żeber III i IV strony lewej, złamania kompresyjnego trzonu kręgu Th10, stłuczenia głowy oraz utraty trzech zębów, powodujących naruszenie czynności narządu ciała na okres powyżej siedmiu dni.

- wyjaśnienia oskarżonego

- zeznania J. J.

- wyjaśnienia oskarżonego

- zeznania J. J.

- zeznania M. C.

- częściwo wyjaśnienia oskarżonego

- częściowo zeznania J. J.

- zeznania M. C.

- pisemna i ustna opinia biegłego

- protokół oględzin pojazdu

- protokół oględzin miejsca

- szkic wraz z dokumentacją fotograficzną

- zeznania M. C.

- dokumentacja medyczna

- opinia lekarska

k. 137v-138, 47-48

k. 139-139v 11-12

k. 137v-138, 47-48

k. 139-139v 11-12

k. 138-138v, 15-16

k. 137v-138, 47-48

k. 139-139v 11-12

k. 138-138v, 15-16

k. 61-65, 142v-143

k. 5-6

k. 7-8

k. 25- 28

k. 138-138v, 15-16

k. 19-22

k. 36

1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

     

-----------------------

-----------------

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

-----------------------

-----------------------

     

2. OCENA DOWODÓW

2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

I.

1

2.

3.

4.

- wyjaśnienia oskarżonego

- zeznania J. J.

- wyjaśnienia oskarżonego

- zeznania J. J.

- zeznania M. C.

- częściwo wyjaśnienia oskarżonego

- częściowo zeznania J. J.

- zeznania M. C.

- ustna i pisemna opinia biegłego

- protokół oględzin pojazdu

- protokół oględzin miejsca

- szkic wraz z dokumentacją fotograficzną

- zeznania M. C.

- dokumentacja medyczna

- opinia lekarska

- nie budzą wątpliwości

- potwierdzają okoliczności niesporne

- nie budzą wątpliwości

- potwierdzają okoliczności niesporne

- nie budzą wątpliwości

- potwierdzają okoliczności niesporne

- nie budzą wątpliwości

-potwierdzają okoliczności niesporne

- nie budzą wątpliwości

- potwierdzają okoliczności niesporne

- w części w jakiej potwierdza, że kierowanym pojazdem potrącił pieszego na oznakowanym przejściu dla pieszych - nie budzą wątpliwości,

- w tej części potwierdzają okoliczności niesporne

- w cześci w jakiej potwierdza, że oskarżony kierując samochodem potrącił na oznakowanym przejściu dla pieszych pieszego- nie budzą wątpliwości

- w tej części potwierdzają okoliczności niesporne

- od początku konsekwetne, logiczne

- nie ma podstaw, by kwestionować, w jakim kierunku poruszał się pokrzywdzony względem kierunku jazdy samochodu- opisał skąd wracał i dokąd zmierzał, dlaczego przechodził na drugą stronę ulicy

- nie było powodów, by zeznawał nieprawdę

- nie ma podstaw, by kwestionować w jakiej części przejścia dla pieszych został potrącony przez samochód - a co jest zbieżne z kierunkiem w jakim zmierzał oraz w związku z tym z potrzebą przejscia z lewej na prawą stronę - względem kierunku jazdy pojazdu

- nie ma podstaw, by kwestionować tempo w jakim poruszał się, brak wiarygodnych dowodów kwestionujących tą okoliczność

- wydana przez specjalistę z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego

- pełna, jasna

- odpowiada na wszystkie zagadnienia dotyczace sprawy

- nie pozostawia wątpliwości, że przyczyną wypadku było niezachowanie przez oskarżonego szczególnej ostarożoności i nieustąpienie pierwszeństwa znajdującemu się na pasach pokrzywdzonemu

- opinia uwzględnia całokształ zabranych dowodów

- jest rzetelna i kompleksowa

- według biegłego oskarżony przy prawidłowej obserwacji drogi miał możliwość zatrzymania się przed pieszym idącym oznakowanym przejściem - zarówno w sytacji, gdy pokrzywdzony wszedł na to przejście od lewej, bądź od prawej strony samochodu

- wskazał powody z jakich pokrzywdzony miał obrażenia lewej strony ciała

- koresponduje z zeznaniami pokrzywdzonego

- niekwestionowany przez strony

- koresponduje z opinią biegłego

- niekwestionowany przez strony

-koresponduje z opinią biegłego

-niekwestionowany przez strony

- koresponduje z opinią biegłego

- spójne, jasne

-korespondują z dokumentacją medyczną

- powierdza zeznania pokrzywdzonego

-niekwestionowana przez strony

- jasna, spójna

- sprządzona przez specjalistę

- uzględnia dokumentację medyczną pokrzywdzonego

- niekwestionowana przez strony

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia

dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt

1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

I

3.

- częściowo wyjaśnienia oskarżonego

- częściowo zeznania J. J.

-protokoły z badań stanu trzeźwości pokrzywdzonego

- w części w jakiej wskazuje, że pokrzywdzony miał wtargnąć na przejście dla pieszych bezpośrednio przed nadjeżdżający samochód- odosobione w świetle zebranych dowodów, stanowią przyjętą linię obrony i nie polegają na prawdzie

- oskarżony sam przyznał, że odcinek drogi, gdzie było oznakowane przejście dla pieszych był nieoświetlony, było prawie ciemno, była słaba widoczność

- przyznał, że nie widział pieszego ani na przejściu ani przed nim, nie widział pokrzywdzonego jak wchodził na pasy, zobaczył go w ostatniej chwili

- zważywszy, że z zeznań pokrzywdzonego wynika, iż zbliżał się on już do końca przejścia - wyjaśnienia oskarżonego wskazują, że oskarżony nie obserwował dostatecznie drogi, co potwierdza także okoliczność, że oskarżony odmienie - niż zeznał pokrzywdzony - wskazał z jakiego kierunku względem ruchu pojazdu szedł M. C.

- podważone przez zeznania pokrzywdzonego w zakresie, w jakim wskazuje na kierunek poruszania się pokrzywdzonego względem samochodu i w konsekwecji podważają okoliczność "wtargnięcia" pokrzywdzonego na drogę

- pomimo, że potwierdzają wyjaśnienia oskarżonego, co do stanu widoczności w chwili zdarzenia oraz, że pokrzywdzony wszedł na przejście od prawej strony pojazdu - w pozostałym zakresie nie potwierdzają wyjaśnień oskarżonego,

- zeznania wewnętrznie sprzeczne

- świadek przed Sądem podała, iż zobaczyła pokrzywdzonego dopiero w momencie uderzenia w niego samochodem, natomiast w toku dochodzenia zeznała, że widziała pokrzywdzonego wchodzącego na pasy - " wszedł szybko i nawet się nie rozejrzał"

- nie potarfiła ostatecznie wskazać, w którym momencie zobaczyła pokrzywdzonego

- podważone przez zeznania pokrzywdzonego w zakresie, w jakim wskazuje na kierunek poruszania się pokrzywdzonego względem samochodu i w konsekwecji podważają okoliczność "wtargnięcia" pokrzywdzonego na drogę

- potwierdzają okoliczność niesporną- pozostawanie pokrzywdzonego w chwili zdarzenia pod wpłwem alkoholu

- powyższa okoliczność bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy w świetle pozostałych dowodów, jakim Sąd nadał walor wiarygodności.

3. PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia

z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

zgodna z zarzutem

1.

B. K. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Art. 177§1 kk - oskarżony nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym określone w art. 3 ust. 1 i art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 20.06.1997 roku Prawo o ruchu drogowym w ten sposób, że kierując samochodem osobowym i zbliżając się do przejścia dla pieszych, nie zachował szczególnej ostrożności i nie ustąpił pierwszeństwa znajdującemu się na przejściu dla pieszych pieszemu M. C., w wyniku czego doszło do jego potrącenia, w następstwie którego M. C. doznał określonych obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała na okres powyżej siedmiu dni.

Oskarżony nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym - nie mając zamiaru ich naruszenia, nie zachowal jednak ostrożności wymaganej w danych okolicznościch.

3.2. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

niezgodna z zarzutem

--------------

     

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

-------------------------

3.3. Warunkowe umorzenie
postępowania

-----------------

     

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

--------------------

3.4. Umorzenie postępowania

-------------------

     

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

-----------------------

3.5. Uniewinnienie

---------------------

     

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

-------------------------------

4. KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE
I ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

B. K. (1)

1

2

3.

4.

I.

I.

I.

I.

- uwzględniono stopień społecznej szkodliwości czynu i winy sprawcy,

- zagrożenie jakie oskarżony stworzył dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego,

- poważne skutki dla życia i zdrowia pokrzywdzonego wynikające z przestępstwa popełnionego przez oskarżonego,

- naruszenie przez oskarżonego podstawowych, ementarnych zasad obowiązujących w ruchu drogowym

- okoliczność łagodząca - niekaralność oskarżonego wobec czego Sąd uznał, iż nie zachodzi konieczność orzeczenia wobec oskarżonego bezwzględnej kary pozbawienia wolności, aby wdrożyć go do przestrzegania porządku prawnego w przyszłości,

-Sąd wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres próby 3 lat

- zdaniem Sądu sama świadomość, iż kara może zostać wykonana w przypadku kolejnego złamania prawa, będzie skutecznie przeciwdziałać ewentualnemu naruszeniu przez oskarżonego norm prawnych w przyszłości,

- zastosowanie okresu próby 3 lat jest w ocenie Sądu wystarczające do zweryfikowania postawionej wyżej tezy,

- nadto zobowiązanie oskarżonego do informowanie Sądu o przebiegu okresu próby stanowić ma rzeczywistą kontrolę nad przestrzeganiem przez oskarżonego przepisów prawa

- każda kara – zgodnie ze swoimi założeniami - powinna wiązać się dla sprawcy z pewną dolegliwością, stąd Sąd uznał za zasadne na podstawie art. 71§1 kk orzec karę grzywny

- orzekając grzywnę w określonej wysokości Sąd uwzględniał odpowiednio stopień społecznej szkodliwości czynu, winy sprawcy oraz sytuację majątkową i osobistą oskarżonego

- poważne skutki dla życia i zdrowia pokrzywdzonego wynikające z przestępstwa popełnionego przez oskarżonego,

- długotrwały ból i cierpienie pokrzywdzonego będące wynikiem przestępczego działania oskarżonego

- utrzymujące się trudności w normalnym funkcjonownaiu przez pokrzywdzonego na skutek doznanych obrażeń

- dyskomfort psychiczny i fizyczny pokrzywdzonego na skutek doznanych obrażeń

5. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku
odnoszący się
do przypisanego
czynu

Przytoczyć okoliczności

---------

     

     

------------

6. INNE ZAGADNIENIA

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

---------------------

7. KOSZTY PROCESU

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Przytoczyć okoliczności

5.

6.

Zasądzając od oskarżonego na rzecz oskarżyciela posiłkowego zwrot poniesionych przez oskarżyciela posiłkowego kosztów ustanowienia pełnomocnika z wyboru- uwzlgędniono postanowienia art. 627 kpk oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie- nakład pracy pełnomocnika, charakter sprawy i wkład pracy adwokata w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia.

Oskarżony posiada dochody w wysokości około 2000 zł, prowadzi własną działalność gospodarczą, jest osobą młodą, zdolną do pracy, zdrową, nikogo nie ma na utrzymaniu - wobec czego brak podstaw do zwolnienia oskarżonego od kosztów sądowych - art. 627 kpk oraz postanowienia ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych ( DZ U Nr 49, poz. 223 z 1983 roku z późn. zm.).

8. PODPIS