Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 1778/18

POSTANOWIENIE

Dnia 1 września 2020 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Leszek Dąbek

Sędziowie: SO Tomasz Pawlik

SO Roman Troll

po rozpoznaniu w dniu 1 września 2020 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym

sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Banku (...) Spółki Akcyjnej w W.

przeciwko dłużnikowi J. H.

o egzekucję świadczenia pieniężnego

na skutek zażalenia dłużnika

od postanowienia Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 6 kwietnia 2018 r., sygn. akt I Co 2013/17

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Roman Troll SSO Leszek Dąbek SSO Tomasz Pawlik

Sygn. akt III Cz 1778/18

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju w postanowieniu z dnia 6 04 2018r. odrzucił skargę dłużnika J. H. na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu –Zdroju A. H., uznając, że nie uiszczono od niej należnej opłaty.

Orzeczenie zaskarżył dłużnik J. H., która wniosła o „ ponowne przeanalizowanie jej uzasadnienia [skargi] oraz o naliczenie kwoty [opłaty egzekucyjnej] , która będzie sprawiedliwa w stosunku do pracy komornika oraz dłużniczki

W uzasadnieniu zażalenia twierdziła, że uiściła opłatę w pełnej wysokości, na dowód czego przedłożyła „ potwierdzenie [uiszczenia opłaty – wydruk z systemu bankowego]”. Podniosła, że zawarła z wierzycielem ugodę w przedmiocie spłaty zadłużenia, natomiast komornik nie brał udziału w dokonywaniu tej czynności. Wskazywała, że „ ma świadomość obowiązku uiszczenia opłaty egzekucyjnej, jednak powinna być ona proporcjonalna nie do kwoty zadłużenia – ugody, a wykonanej faktycznie pracy”.

Sąd Okręgowy zważył co następuje :

Stosownie do regulacji art. 25 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 28 07 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (w brzmieniu obowiązującym w chwili wniesienia skargi) od skargi na czynności komornika pobiera się opłatę stałą w wysokości 100zł, która zgodnie z regulacją art. 10 tej ustawy powinna była zostać uiszczona przy wniesieniu skargi do sądu.

W sprawie bezsporne jest, iż skarżąca wnosząc skargę nie uiściła należnej opłaty, przez co skarga posiadała braki fiskalne, co obligowało Przewodniczącego Sądu pierwszej instancji do podjęcia czynności w celu jej uiszczenia.

W wykonaniu tego obowiązku w zarządzeniu z dnia 29 12 2017r. polecono wezwać dłużniczkę do sanowania powyższego braku skargi.

Skarżąca odebrała przesyłkę zawierającą wezwanie w dniu 25 01 2018r.

i od dnia następnego rozpoczął biec zakreślony skarżącej tygodniowy termin do usunięcia braków fiskalnych skargi, który upłynął z dniem 1 02 2018r..

W styczniu 2018 w sprawie zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Jastrzębiu-Zdroju pod sygn. akt I Co 1957/17 wezwano skarżącą do uiszczenia opłaty od skargi pod rygorem jej odrzucenia. Dłużniczka odebrała wezwanie w tej sprawie dnia 18 01 2018r. i dnia 22 01 2018r. uiściła należną w tej sprawie opłatę. Finalnie skarga została prawomocnie oddalona (notatka urzędowa k. 41 akt).

Przedłożone przez skarżącą potwierdzenie uiszczenia opłaty jest zatytułowane jako „ Sąd Rejn. Jastrzębie Zdrój Sygn. akt I Co 1957/17 J. H. ” i dotyczyło ono uiszczonej przez skarżącą opłaty we wskazanej w nim sprawie.

Koreluje to z podejmowanymi w niej czynnościami i dlatego należy uznać,

iż w materiale sprawy skarżąca w zakreślonym terminie nie usunęła wskazanego powyżej braku fiskalnego, a to - co zgodnie z regulacją art. 767 3 k.p.c. - obligowało Sąd pierwszej instancji do odrzucenia skargi.

Znalazło to prawidłowe odzwierciedlenie w zaskarżonym orzeczeniu przez co zażalenie jest bezzasadne w rozumieniu art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c., co z mocy zawartej w nim regulacji prowadziło do jego oddalenia.

Reasumując zaskarżone orzeczenie jest prawidłowe i dlatego zażalenie dłużnika jako bezzasadne oddalono w oparciu o przepis art. 385 k.p.c. w związku

z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c..

SSO Roman Troll SSO Leszek Dąbek SSO Tomasz Pawlik