Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 311/20

POSTANOWIENIE

Dnia 3 września 2020 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia Sądu Okręgowego Andrzej Dyrda

Sędziowie Sądu Okręgowego Beata Majewska – Czajkowska

Marcin Rak

po rozpoznaniu w dniu 3 września 2020 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Wojewódzkiego Ośrodka (...) i Zakładu (...) w G.

z udziałem E. W., W. G., H. L., H. H., E. O.

o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu

na skutek zażalenia wnioskodawcy

na punkt 3 postanowienia Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim

z dnia 19 listopada 2019 r., sygn. akt I Ns 727/19

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Marcin Rak SSO Andrzej Dyrda SSO Beata Majewska – Czajkowska

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim postanowieniem z dnia 19 listopada 2019r. stwierdził likwidację z mocy prawa niepodjętego depozytu w kwocie 669,31 zł po zmarłym w dniu 13 kwietnia 2004r. K. M. (pkt 1), zlecił wykonanie postanowienia Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w W. (pkt 2) oraz oddalił wniosek o zwrot kosztów zawiadomień i poszukiwań oraz o zasądzenie kosztów niniejszego postępowania (pkt 3).

Uzasadniając orzeczenie Sąd

powołując się na treść art. 8 ust. 1 i 3 ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów, jak również art. 520 k.p.c., stwierdził brak podstaw do zasądzenia kosztów zawiadomień
i poszukiwań oraz kosztów postępowania od Skarbu Państwa – Naczelnika Urzędu Skarbowego w W. na rzecz wnioskodawcy.

Zażalenie na to postanowienie, w zakresie oddalenia wniosku o zwrot kosztów niniejszego postępowania, wniósł wnioskodawca zarzucając naruszenie przepisów prawa materialnego.

W uzasadnieniu podniósł, że Sąd I instancji nie wziął pod uwagę art. 8 ust. 2 ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów stwierdzającego, że depozyt może być wydany po uiszczenie kosztów przez uprawnionego, o których mowa w ust. 1 i art. 5 ust. 1 ww. ustawy.

Na tych podstawach wniósł o uchylenie bądź zmianę zaskarżonego postanowienia oraz zasądzenie kosztów niniejszego postępowania jak również przyznania wnioskodawcy zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Wnioskodawca w zażaleniu kwestionuje niezastosowanie przez Sąd I instancji art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. z 2006r. Nr 208, poz. 1537 ze zmianami), a w konsekwencji oddalenie jego wniosku o zwrot kosztów poniesionych przez niego w związku z postępowaniem o likwidację niepodjętego depozytu. Art. 8 ust. 2 ww. ustawy stanowi, że depozyt może być wydany po uiszczeniu przez uprawnionego kosztów, o których mowa w ust. 1. Kosztami tymi są koszty przechowywania i sprzedaży depozytu oraz utrzymania go w należytym stanie, a także koszty zawiadomień i poszukiwań. Niewątpliwie zakres tych kosztów obejmuje koszty, których zwrotu domagał się wnioskodawca.

Sąd I instancji uznał jednak, że wnioskodawcy nie należy się zwrot kosztów zawiadomień i poszukiwań opierając się na zasadzie wynikającej z art. 520 k.p.c. oraz w oparciu o przepisy ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów, tj. art. 8 ust. 1 i 3 tej ustawy wskazując, wcześniej, że depozyt nie został odebrany przez osoby uprawnione.

Stwierdzenie to, oddalające wniosek wnioskodawcy, jest uzasadnione. Pomimo, iż Sąd I instancji wskazał na ogólną zasadę ponoszenia kosztów w postępowaniu nieprocesowym, to jednak wymaga uściślenia, że art. 8 ust. 3 ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów stanowi, że w przypadku, gdy przypadku gdy uprawniony nie jest znany albo nie jest możliwe ustalenie jego miejsca zamieszkania albo siedziby, koszty określone w ust. 1 ponosi Skarb Państwa. W ustalonym stanie faktycznym taka sytuacja nie zachodziła albowiem Sąd I instancji stwierdził, że znana są personalia i adresy osób uprawnionych do odbioru likwidowanego depozytu, które nie skorzystały z przysługującego im uprawnienia. Nie zaistniała zatem podstaw do obciążenia Skarbu Państwa kosztami wskazanymi w art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

Z tych względów, zażalenie wnioskodawcy podlegało oddaleniu na podstawie art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 3 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.

SSO Roman Troll SSO Andrzej Dyrda SSO Beata Majewska – Czajkowska