Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 473/20 p-II

POSTANOWIENIE

Dnia 4 sierpnia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: Sądu Okręgowego Leszek Dąbek

Sędziowie: Sądu Okręgowego Henryk Brzyżkiewicz

Sądu Okręgowego Artur Żymełka

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 4 sierpnia 2020 r. w Gliwicach

sprawy ze skargi J. J.

na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawie prowadzonej przed Sądem Rejonowym w Gliwicach pod sygnaturą akt I C 1323/14

na skutek zażalenia skarżącego

na zawarte w postanowieniu Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 25 lutego 2020r., sygn. akt III S 37/20 postanowienie o oddaleniu wniosku skarżącego J. J. o zwolnienie od kosztów sądowych

postanawia:

umorzyć postępowanie zażaleniowe.

SSO Artur Żymełka SSO Leszek Dąbek SSO Henryk Brzyżkiewicz

Sygn. akt III Cz 473/20 p-II

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy w Gliwicach w postanowieniu z dnia 25 02 2020r. (sygn. akt III S 37/20) oddalił wniosek J. J. o zwolnienie od kosztów sądowych.

Orzeczenie zaskarżył skarżący J. J. , który wniósł o jego „ zmianę zgodnie z treścią złożonego wniosku”.

Sąd Okręgowy w Gliwicach w postanowieniu z dnia 4 08 2020r. uchylił zaskarżone postanowienie oraz odrzucił skargę.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Sąd Okręgowy w Gliwicach we wcześniejszym postanowieniu z dnia 4 08 2020r. - stosując regulację art. 395 § 2 k.p.c. - uchylił zaskarżone postanowienie (oddalające wniosek skarżącego o zwolnienie od kosztów sądowych), przez co został unicestwiony substrat zaskarżenia.

W następstwie tego wydanie orzeczenia o zasadności zażalenia skarżącego stało się niedopuszczalne w rozumieniu art. 355 k.p.c. w związku z art. 8 ust. 2 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępo-waniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, art. 397 § 3 k.p.c., art. 391 § 1 k.p.c.,

a to z mocy zawartej w nim regulacji prowadziło do umorzenia postępowania zażale-niowego

Reasumując z podanych względów orzeczono jak w sentencji, stosując wskazaną powyżej regulację prawną.

SSO Artur Żymełka SSO Leszek Dąbek SSO Henryk Brzyżkiewicz