Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 773/20

POSTANOWIENIE

Dnia 8 września 2020 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: Sądu Okręgowego Leszek Dąbek

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 września 2020 r. w Gliwicach

sprawy z powództwa W. S.

przeciwko G. Ł.

na skutek zażalenia powoda

na zarządzenie Przewodniczącego Sądu Rejonowego w Gliwicach

z dnia 26 maja 2020r., sygn. akt I C 410/20

postanawia:

odrzucić zażalenie.

SSO Leszek Dąbek

Sygn. akt III Cz 773/20

UZASADNIENIE

Przewodniczący Sądu Rejonowego w Gliwicach zarządzeniem z dnia 26 05 2020r. zwrócił pozew powodowi W. S., uznając,

że powód nie wskazał daty wymagalności roszczenia i dokładnej wartości przedmiotu sporu.

Orzeczenie zaskarżył powód W. S. .

Podniósł, że z uwagi na niemożność złożenia pisma zawierającego usunięcie braków formalnych pozwu w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego, pismo zostało nadane w dniu 15 05 2020r. w placówce Poczty Polskiej.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z utrwalonym poglądem prawnym Sądu Najwyższego „ wydane na posiedzeniu niejawnym postanowienie tzw. formalne, podlegające zaskarżeniu, które zostało skonstruowane w ten sposób, że wraz z uzasadnieniem stanowi jeden dokument, to podpisanie przez skład sądu tylko uzasadnienia - przy braku podpisu pod sentencją - powoduje, że takie postanowienie w znaczeniu prawnoprocesowym nie istnieje (między innymi: postanowienie SN z dnia 3 12 2003, I CZ 140/03; postanowienie SN z dnia 21 01 2003r., III CZP 84/02, OSNC 2003/10/140; uchwała SN z dnia 13 03 2002 r., III CZP 12/02).

Pogląd ten i związaną z tym ocenę prawną zawartą w uzasadnieniach przywołanych orzeczeń Sąd odwoławczy podziela i ma on odpowiednie zastosowanie w niniejszej sprawie w odniesieniu do uregulowanych w art. 357 § 5 k.p.c. zasadniczych powodów rozstrzygnięcia zaskarżonego zarządzenia, które należy uznać za odrębny element zarządzenia.

Zaskarżone zarządzenie zostało wydane na posiedzeniu niejawnym i pomimo tego, że składa się ono ze wskazanych powyżej elementów (sentencji i jej zasadniczych motywów rozstrzygnięcia) podpis sędziego został zamieszczony tylko pod jego zasadniczymi motywami rozstrzygnięcia.

W świetle przywołanego na wstępie poglądu prawnego brak osobnego podpisu pod sentencją powoduje, że zaskarżone zarządzenie nie istnieje.

Z tej przyczyny zażalenie skarżącego nie posiada substratu zaskarżenia, przez co jest ono niedopuszczalne w rozumieniu art. 373 § 1 k.p.c. w związku

z art. 397 § 3 k.p.c. co z mocy zawartej w nim regulacji prowadziło do jego odrzucenia.

Reasumując, z podanych względów zażalenie powoda jest niedopuszczalne i dlatego odrzucono je na mocy regulacji art. 373 § 1 k.p.c. w związku z art. 397 § 3 k.p.c.

SSO Leszek Dąbek