Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 90/20

POSTANOWIENIE

Dnia 29 września 2020 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia Sądu Okręgowego Leszek Dąbek

Sędziowie Sądu Okręgowego: Gabriela Sobczyk

Magdalena Balion - Hajduk

po rozpoznaniu w dniu 29 września 2020 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W.

przeciwko E. G.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanej

na postanowienie zawarte w punkcie 1 postanowienia Sądu Rejonowego w Zabrzu

z dnia 7 listopada 209r. sygn. akt I Nc 515/18

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę Sądowi Rejonowemu w Zabrzu do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego.

SSO Magdalena Balion-Hajduk SSO Leszek Dąbek SSO Gabriela Sobczyk

Sygn. akt III Cz 90/20

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Zabrzu w postanowieniu z dnia 7 11 2019r. odrzucił sprzeciw pozwanej E. G. od nakazu zapłaty sporządzonego

w postępowaniu upominawczym z dnia 17 12 2018r. w sprawie o sygn. akt I Nc 5015/18 Sądu Rejonowego w Zabrzu (pkt 1) uznając, że został on wniesiony po terminie oraz oddalił wniosek pozwanej o zabezpieczenie roszczenia poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego w sprawie o sygn. akt Km 1260/19 zawarty we wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 17 12 2018r. (pkt 2), uznając, że pozwana nie wniosła zażalenia lub skargi, którego uwzględnienie byłoby prawdopodobne.

Orzeczenie zaskarżyła pozwana E. G., która wniosła o:

a)  „ przywrócenie jej terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty z dnia 17 12 2018r. oraz przyjęcie sprzeciwu do rozpoznania”,

b)  „ uwzględnienie wniosku pozwanej o zabezpieczenie roszczenia poprzez zawieszanie posterowani egzekucyjnego w sprawie Km 1260/19”,

c)  „ zasądzenie od powoda na swoja rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych”.

Zarzucała, że jest osobą chorą, co uniemożliwiło jej „ rozeznanie się w dotyczących jej sprawach prawnych”, w konsekwencji czego nie ponosi winy w niedochowaniu terminu do wniesienia sprzeciwu. Podniosła, że „ nie zgadza się z wysokością roszczenia

oraz że przyczyna uchybienia terminu ustała w dniu 6 06 2019r. – po zapoznaniu się jej z aktami sprawy oraz uprzednim zajęciu świadczenia emerytalnego przez komornika sądowego.

Pozwany (...) niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. wniósł o oddalenie zażalenia oraz „ zasą-dzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa prawnego według norm przepisanych”.

Sąd odwoławczy zważył, co następuje:

Przy ferowaniu zaskarżonego orzeczenia umknęło uwadze Sądu Rejonowego,

że postanowienie z 24 06 2019 wydane przez referendarza sądowego, w którym odrzucono wniosek pozwanej o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty

(pkt 1) oraz odrzucono sprzeciw pozwanej od nakazu zapłaty (pkt 2), w następstwie wniesienia przez pozwaną sprzeciwu utraciło w całości moc (art. 398 22 § 2 zd. 1 k.p.c.).

Dotyczyło to także rozstrzygnięcia odnoszącego się do wniosku pozwanej przywróceniu jej terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty, co obligowało Sąd pierwszej instancji do jego formalnego rozpoznania.

Sąd Rejonowy z tego obowiązku się nie wywiązał.

Powoduje to, że zaskarżone postanowienie jest przedwczesne, a zażalenie uzasadnione, a to prowadziło do jego uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania przy zastosowaniu regulacji art. 386 § 4 k.p.c. w związku z art. art. 397

§ 3 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.

Reasumując zaskarżone postanowienie jest wadliwe i dlatego zażalenie jest uzasadnione uwzględniono i orzekają jak w sentencji przy zastosowaniu regulacji

art. 386 § 4 k.p.c. w związku z art. art. 397 § 3 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.

Sąd Rejonowy rozpoznając ponownie sprawę uwzględni zawartą powyżej ocenę prawną i przed nadaniem biegu sprzeciwowi pozwanej od nakazu zapłaty rozpozna wniosek skarżącej o przywrócenie jej terminu do jego wniesienia.

Następnie - w zależności od rozstrzygnięcia - podejmie dalsze czynności związane z nadaniem sprzeciwowi dalszego biegu, bądź go odrzuci.

SSO Magdalena Balion-Hajduk. SSO Leszek Dąbek SSO Gabriela Sobczyk