Pełny tekst orzeczenia

sygn. akt IX P 57/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 października 2020 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie:

Przewodniczący: sędzia Justyna Olechnowicz

Ławnicy: K. G., E. H.

Protokolant: apl. sąd. Filip Tyczkowski

po rozpoznaniu w dniu 9 października 2020 r. w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z powództwa inspektora pracy działającego na rzecz S. D.

przeciwko P. G.

o ustalenie istnienia stosunku pracy

I.  ustala, że S. D. oraz pozwanego P. G. łączył stosunek pracy w okresie od dnia 13 września 2018 r. do dnia 12 listopada 2018 r.,

II.  oddala powództwo w pozostałym zakresie,

III.  nakazuje pobrać od pozwanego P. G. na rzecz Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie) kwotę 420 zł (czterystu dwudziestu złotych) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.