Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1977/20

POSTANOWIENIE

Dnia 26 października 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie: Przewodniczący Sędzia Jacek Chrostek

po rozpoznaniu w dniu 26 października 2020 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy A. Z.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

o rentę z tytułu niezdolności do pracy

na skutek odwołania A. Z.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

z dnia 28 lipca 2020 roku znak (...)

postanawia:

odrzucić odwołanie.

/Sędzia Jacek Chrostek/