Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 102/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 października 2020 r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie II Wydział Karny w składzie:

Przewodnicząca: sędzia Małgorzata Olejarczyk

Protokolant: p.o. sekr. sąd. Joanna Kossakowska

Za oskarżyciela pub. Urząd Celno – Skarbowy w Olsztynie aplikant Grzegorz Sidor

po rozpoznaniu w dniach 10 września i 27 października 2020 r.

sprawy:

R. R.

s. H. i I. z domu S.

ur. (...) w S.

oskarżonego o to, że:

W okresie od 11.05.2018 r. do 03.06.2019r. w lokalu bez nazwy mieszczącym się przy ul. (...) w K. urządzał gry hazardowe bez wymaganej koncesji lub zezwolenia i wbrew zakazowi prowadzenia takiej działalności objętej monopolem państwa, na automatach A. G. bez numeru, A. G. bez numeru, (...) bez numeru, A. G. nr. (...), A. G. nr. (...), H. (...) nr. F60, A. G. (1) nr. (...), A. G. (1) nr. (...) wbrew przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych ( j.t. Dz. U. 2019, poz. 847)

tj. o przestępstwo skarbowe określone w art. 107 §1 kks

I.  oskarżonego R. R. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to z mocy art. 107 §1 k.k.s. skazuje go na karę grzywny w wysokości 120 ( stu dwudziestu) stawek dziennych ustalając wysokość każdej stawki na kwotę 100 (sto) złotych;

II.  na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26.05.1982 roku Prawo o Adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. G. M. kwotę 504 (pięćset cztery) złote tytułem wynagrodzenia za obronę oskarżonego wykonywaną z urzędu oraz kwotę 115,92 (sto piętnaście i 92/100) złote tytułem podatku VAT od przyznanego wynagrodzenia,

III.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w całości.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 102/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

0.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

R. R.

W okresie od 11.05.2018 r. do 03.06.2019r. w lokalu bez nazwy mieszczącym się przy ul. (...) w K. urządzał gry hazardowe bez wymaganej koncesji lub zezwolenia i wbrew zakazowi prowadzenia takiej działalności objętej monopolem państwa, na automatach A. G. bez numeru, A. G. bez numeru, (...) bez numeru, A. G. nr. (...), A. G. nr. (...), H. (...) nr. F60, A. G. (1) nr. (...), A. G. (1) nr. (...) wbrew przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych ( j.t. Dz. U. 2019, poz. 847) tj. o przestępstwo skarbowe określone w art. 107 §1 kks

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.W dniu 11.05.2018 r. zawarcie przez R. R. - właściciela firmy Usługi (...)-110 S., ul (...) umowy najmu lokalu użytkowego z D. M. (1) (reprezentowaną przez pełnomocnika L. M.) – właścicielką lokalu handlowo – usługowego położonego w K. przy ul. (...) (podpiwniczona część lokalu) o powierzchni ok. 25 m 2.

Podpisanie, na prośbę D. M. (2), umowy wypowiedzenia najmu w dniu 17.01.2019 r. przez L. M.. Dalsze udostępnianie R. R. lokalu.

Umowa najmu lokalu

336

pełnomocnictwo

178

wypowiedzenie umowy najmu

335a

Zeznania świadka L. M.

172v-173, 190v-191, 454

Zeznania świadka D. M. (2)

463-463v, 150-151

Opinia biegłego sądowego z zakresu klasycznych badan dokumentów

377-390

Zeznania świadka B. Z.

145v, 297v, 453v

2.W dniu 24.10.2018 r. przeprowadzenie przez funkcjonariuszy Urzędu Celnego – Skarbowego w Olsztynie kontroli wyżej wymienionego lokalu i ustalenie iż znajdują się tam dwa automaty A. G. (1) bez numerów.

3. Rozgrywane na automatach gry (na urządzeniu elektronicznym w tym komputerowym) o wygrane rzeczowe oraz pieniężne mają charakter losowy zawierający jednocześnie element losowości, a otrzymywane wyniki gier są nieprzewidywalne i niezależne od woli grającego. Gry prowadzone na badanym automacie zawierają się w definicji gier na automatach, określonej w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, a możliwość przedłużenia gry bez konieczności wpłaty stawki za udział w grze, a także możliwość rozpoczęcia nowej gry przez wykorzystanie wygranej uzyskanej w poprzedniej grze zawiera się definicji wygranej uzyskanej w poprzedniej grze zawiera się w definicji wygranej rzeczowej, określone w art. 2 ust. 4 w/.w ustawy o grach hazardowych.

Protokół z przebiegu przeprowadzonego w drodze eksperymentu procesowego doświadczenia odtworzenia przebiegu gry na automacie

4-5

Zeznania świadka G. D.

7v-8

Zeznania świadka L. P.

11v, 453v

Protokół przeszukania lokalu bez nazwy przy ul. (...) w K. wraz z spisem i opisem rzeczy

13-15

Protokół oględzin automatu do gier A. G. (1) wraz z dokumentacją fotograficzna

16-19

Protokół oględzin automatu A. games b/n

32-33

Sprawozdanie z badań automatów Podlaskiego Urzedu Celnego- Skarbowego w Białymstoku, Dział Laboratorium Celne

96-101

101-105

4.W dniu 26.11.2018 r. przeprowadzenie przez funkcjonariuszy Urzędu Celnego – Skarbowego w Olsztynie kontroli wyżej wymienionego lokalu i ustalenie, iż znajdują się tam automaty V. M. bez (...) nr (...)

5. zatrzymane automaty są urządzeniami komputerowymi – oferują gry na urządzeniu komputerowym. Oferowane gry organizowane w celach komercyjnych (gry wymagają opłat). Automaty udostępniają gry komercyjne – z możliwością wypłat wygranych- realizowanych bezpośrednio monetami lub pośrednio, poza automatami. W grach jest możliwość prowadzenia kolejnych gier przez wykorzystanie wygranych zdobytych we wcześniejszych grach – co stanowi wygraną rzeczową. Wynik gry zależy od przypadku. Gry są grami o charakterze losowym – o wyniku gry wizualizowanym układem uzyskanych symboli decyduje algorytm realizowanej gry działający na zasadzie przypadku. Grający nie ma żadnej możliwości przewidzenia wyniku gry. Jeśli za element losowości uznać sposób napisania programu gry – gry są grami zawierającymi element losowości – gry są realizowane przez programy napisane w sposób nie pozwalający graczowi ani na przewidzenie wyniku gry, ani na wpływanie na jej wynik. Automaty oferują gry wskazujące cechy gier na automatach, o których mowa jest w ustawie o grach hazardowych.

Protokół z przebiegu przeprowadzonego w drodze eksperymentu procesowego doświadczenia odtworzenia przebiegu gry na automacie

39-40

Zeznania świadka M. R.

42v

Zeznania świadka A. K.

45v-46, 453v

Protokół przeszukania lokalu bez nazwy przy ul. (...) w K. wraz z spisem i opisem rzeczy

48-50

Protokół oględzin automatu do gier V. M. bez numer A. G. (1) nr (...) wraz z dokumentacją fotograficzna

51-55

Protokół oględzin automatów do gier A. G. (2) nr (...) i V. M. z dnia 12.02.2019 r.

156-157

Opinia dotycząca automatów sporządzona przez biegłego sądowego A. C. z dnia 30.05.2019 r.

200-209

6.W dniu 16.01.2019 r. przeprowadzenie przez funkcjonariuszy Urzędu Celnego – Skarbowego w Olsztynie kontroli wyżej wymienionego lokalu i ustalenie iż znajdują się tam dwa automaty A. G. (1) nr (...) i H. S. nr F60

7.automaty są urządzeniami komputerowymi – oferują gry na urządzeniu komputerowym. Oferuje gry organizowane w celach komercyjnych (gry wymagają opłat). Automaty udostępniają gry komercyjne – z możliwością wypłat wygranych- realizowanych bezpośrednio monetami lub pośrednio, poza automatami. W grach jest możliwość prowadzenia kolejnych gier przez wykorzystanie wygranych zdobytych we wcześniejszych grach – co stanowi wygraną rzeczową. Wynik gry zależy od przypadku. Gry są grami o charakterze losowym – o wyniku gry wizualizowanym układem uzyskanych symboli decyduje algorytm realizowanej gry działający na zasadzie przypadku. Grający nie ma żadnej możliwości przewidzenia wyniku gry. Jeśli za element losowości uznać sposób napisania programu gry – gry są grami zawierającymi element losowości – gry są realizowane przez programy napisane w sposób nie pozwalający graczowi ani na przewidzenie wyniku gry, ani na wpływanie na jej wynik. Automaty oferują gry wskazujące cechy gier na automatach, o których mowa jest w ustawie o grach hazardowych.

Protokół z przebiegu przeprowadzenia w drodze eksperymentu procesowego doświadczenia odtworzenia przebiegu gry na automatach wraz płytą DVD

110-112

Zeznania świadka J. K. (2)

113v-114

protokół przeszukania lokal, spis i opis rzeczy

116-118

Protokół oględzin automatów do gier z dnia 16.01.2019 r.

119-124

Protokół oględzin automatów do gier A. G. (1) nr (...) i H. S. nr F60 z dnia 14.02.2019

161-162

Opinia dotycząca automatów sporządzona przez biegłego sądowego A. C. z dnia 30.05.2019 r.

200-209

8.W dniu 6.05.2019 r. przeprowadzenie przez funkcjonariuszy Urzędu Celnego – Skarbowego w Olsztynie kontroli wyżej wymienionego lokalu i ustalenie iż znajduję się tam automat A. G. (1) nr (...)

Protokół z przebiegu przeprowadzenia w drodze eksperymentu procesowego doświadczenia dotworzenia przebiegu gry na automatach wraz z płyta DVD

220-221

Protokół przeszukania lokalu, spis i opis rzeczy

222-224

Protokół oględzin automatów do gier z dnia 06.05.2019 r.

225-230

Protokół oględzin automatów do gier A. G. nr (...) i A. G. nr (...) z 28.09.2019 r.

317-318

9.W dniu 03.06.2019 r. przeprowadzenie przez funkcjonariuszy Urzędu Celnego – Skarbowego w Olsztynie kontroli wyżej wymienionego lokalu i ustalenie iż znajdują się tam automat A. G. (1) nr (...)

Protokół z przebiegu przeprowadzenia w drodze eksperymentu procesowego doświadczenia odtworzenia przebiegu gry na automatach

259-260

Protokół przeszukania lokalu, spis i opis rzeczy

262-264

Protokół oględzin automatów do gier z dnia 03.06. (...).

265-274

protokół oględzin automatów do gier A. G. nr (...) i A. G. nr (...) z 28.09.2019 r.

317-318

10. automaty A. G. nr (...) i A. G. nr (...) są urządzeniami komputerowym – oferuje gry na urządzeniu komputerowym. Każdy automat oferuje gry organizowane w celach komercyjnych (gry wymagają opłat). Każdy automat udostępnia gry komercyjne – z możliwością wypłat wygranych- realizowanych bezpośrednio monetami lub pośrednio, poza automatami. W grach jest możliwość prowadzenia kolejnych gier przez wykorzystanie wygranych zdobytych we wcześniejszych grach – co stanowi wygraną rzeczową. Wynik gry zależy od przypadku. Gry są grami o charakterze losowym – o wyniku gry wizualizowanym układem uzyskanych symboli decyduje algorytm realizowanej gry działający na zasadzie przypadku. Grający nie ma żadnej możliwości przewidzenia wyniku gry. Jeśli za element losowości uznać sposób napisania programu gry – gry są grami zawierającymi element losowości – gry są realizowane przez programy napisane w sposób nie pozwalający graczowi ani na przewidzenie wyniku gry, ani na wpływanie na jej wynik. Automaty oferują Gry wskazujące cechy gier na automatach, o których mowa jest w ustawie o grach hazardowych.

Opinia dotycząc automatów sporządzona przez biegłego Sądowego A. C. z dnia 07.11.2019 r.

347-390

0.1. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

0.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

Umowa najmu lokalu

Nie były kwestionowane przez żadną ze stron, nie budziły również wątpliwości co do ich autentyczności.

1.1.1

pełnomocnictwo

1.1.1

wypowiedzenie umowy najmu

Wypowiedzenie umowy najmu zostało podpisane przez L. M. na prośbę D. M. (2), w celu uwolnienia się od odpowiedzialności za wynajmowanie lokalu R. R., który urządzał tam gry na automatach bez wymaganej koncesji. Mimo podpisania umowy wypowiedzenia lokal nadal faktycznie był udostępniony oskarżonemu.

1.1.1

Zeznania świadka L. M.

w części w jakiej wskazała, iż na prośbę D. M. (2) złożyła podpis na umowie najmu oraz na umowie wypowiedzenia z uwagi na udzielenie jej pełnomocnictwa przez D. M. (1). Świadek wskazała, iż na umowie najmu znajdował się już podpis R. R..

1.1.1

Zeznania świadka D. M. (2)

w części w jakiej wskazał, iż to on wynajmował ten lokal i podpis oskarżonego znajdował się już wcześniej na umowie.

1.1.1

Zeznania świadka B. Z.

w części w której wskazała, iż przedmiotowego lokalu doglądał D. M. (2). Jej zeznania były spójne i rzetelne.

1.1.1

Opinia biegłego sądowego z zakresu klasycznych badan dokumentów

zgodna z wymogami kpk, sporządzona przez biegłego posiadającego odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, jej wnioski nie były kwestionowane. Z opinii wynika, iż podpis na umowie w miejscu podpisu najemcy został nakreślony przez oskarżonego R. R..

1.1.2

1.1.3

Protokół z przebiegu przeprowadzonego w drodze eksperymentu procesowego doświadczenia odtworzenia przebiegu gry na automacie z dnia 24.10.2018 r.

zostały przeprowadzone w sposób rzetelny i prawidłowy przez uprawnionych do tego funkcjonariuszy celnych, nie zainteresowanych rozstrzygnięciem w sprawie, a zatem nie mających logicznego powodu , by przedstawiać nieprawdziwy stan rzeczy w dokumentach.

wyniki eksperymentów odtworzenia gier na tych automatach zdecydowanie świadczą o ich losowym charakterze, ponieważ przebieg gry pozostaje poza sferą oddziaływania grającego i niezależny jest od jego zdolności psychomotorycznych, takich jak spostrzegawczość, refleks, zręczność, a także nabytych umiejętności, doświadczenia i stopnia wytrenowania.

1.1.4

1.1.5

Protokół z przebiegu przeprowadzonego w drodze eksperymentu procesowego doświadczenia odtworzenia przebiegu gry na automacie z dnia 26.11.2018 r.

1.1.6

1.1.7

Protokół z przebiegu przeprowadzenia w drodze eksperymentu procesowego doświadczenia odtworzenia przebiegu gry na automatach wraz płytą DVD z dnia 16.01.2019 r.

1.1.8

Protokół z przebiegu przeprowadzenia w drodze eksperymentu procesowego doświadczenia dotworzenia przebiegu gry na automatach wraz z płyta DVD z dnia 06.05.2019 r.

1.1.9

Protokół z przebiegu przeprowadzenia w drodze eksperymentu procesowego doświadczenia odtworzenia przebiegu gry na automatach z dnia 03.06.2019 r.

1.1.2

Protokół przeszukania lokalu bez nazwy przy ul. (...) w K. wraz z spisem i opisem rzeczy zdnia 24.10.2018 r.

zostały sporządzone przez uprawnionych do tego funkcjonariuszy celnych w sposób rzetelny i prawidłowy. Nie były kwestionowane przez żadną ze stron, nie budziły również wątpliwości co do ich autentyczności. Sąd w całości uznał za wiarygodne.

1.1.4

Protokół przeszukania lokalu bez nazwy przy ul. (...) w K. wraz z spisem i opisem rzeczy z dnia 26.11.2018 r.

1.1.5

protokół przeszukania lokal, spis i opis rzeczy z dnia 16.01.2019 r.

1.1.8

protokół przeszukania lokal, spis i opis rzeczy z dnia06.05.2019 r.

1.1.9

protokół przeszukania lokal, spis i opis rzeczy z dnia 03.06.2019 r.

1.1.2

1.1.3

Protokół oględzin automatu do gier A. G. (1) wraz z dokumentacją fotograficzna

sporządzone w odpowiedniej formie przez podmioty uprawnione do ich wystawienia. Nie były kwestionowane przez żadną ze stron, nie budziły również wątpliwości co do ich autentyczności.

1.1.2

1.1.3

Protokół oględzin automatu A. games b/n

1.1.4

1.1.5

Protokół oględzin automatu do gier V. M. bez numer A. G. (1) nr (...) wraz z dokumentacją fotograficzna

1.1.4

1.1.5

Protokół oględzin automatów do gier A. G. (2) nr (...) i V. M. z dnia 12.02.2019 r.

1.1.6

1.1.7

Protokół oględzin automatów do gier z dnia 16.01.2019 r.

1.1.8

1.1.10

Protokół oględzin automatów do gier A. G. (1) nr (...) i H. S. nr F60 z dnia 14.02.2019

1.1.9

1.1.10

Protokół oględzin automatów do gier z dnia 06.05.2019 r.

1.1.9

1.1.10

Protokół oględzin automatów do gier A. G. nr (...) i A. G. nr (...) z 28.09.2019 r.

1.1.9

1.1.10

Protokół oględzin automatów do gier z dnia 03.06.2019 r.

1.1.3

Sprawozdanie z badań automatów Podlaskiego Urzedu Celnego- Skarbowego w Białymstoku, Dział Laboratorium Celne

sporządzone przez osoby dysponujące fachową wiedzą w tej materii oraz są logiczne i spójne. Wykonane zostały w sposób rzetelny, udzielają logicznych i rzeczowych odpowiedzi na wszystkie postawione pytania, nadto pozostają ze sobą zgodne, że wszystkie zatrzymane urządzenia posiadają cechy automatów do gier hazardowych.

1.1.5

1.1.7

Opinia dotycząca automatów sporządzona przez biegłego sądowego A. C. z dnia 30.05.2019 r.

1.1.10

Opinia dotycząc automatów sporządzona przez biegłego Sądowego A. C. z dnia 07.11.2019 r.

1.1.5

Zeznania świadka M. R.

W części w jakie opisali sposób gry na automatach. Świadkowie zgodnie wskazywali, iż umiejętności grającego nie miały wpływu na wynik gry. Ich zeznania były logiczne, spójne i rzetelne.

1.1.3

Zeznania świadka G. D.

1.1.3

Zeznania świadka L. P.

1.1.5

Zeznania świadka A. K.

1.1.6

1.1.7

Zeznania świadka J. K. (2)

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

R. R.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych: „grami hazardowymi są gry losowe, zakłady wzajemne, gry w karty, gry na automatach”. Działalność w zakresie gier na automatach może być prowadzona jedynie po uzyskaniu koncesji na kasyno gry co wynika z art. 6 ust. 1 w zw. z art. 3 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 3 ustawy o grach hazardowych grami na automatach są gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych oraz gry odpowiadające zasadom gier na automatach urządzane przez sieć Internet o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których gra zawiera element losowości. A wygraną rzeczową w grach na automatach jest również wygrana polegająca na możliwości przedłużania gry bez konieczności wpłaty stawki za udział w grze, a także możliwość rozpoczęcia nowej gry przez wykorzystanie wygranej rzeczowej uzyskanej w poprzedniej grze. (art. 2 ust. 4 cyt. Ustawy) Grami na automatach są także gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych, oraz gry odpowiadające zasadom gier na automatach urządzane przez sieć Internet organizowane w celach komercyjnych, w których grający nie ma możliwości uzyskania wygranej pieniężnej lub rzeczowej, ale gra ma charakter losowy. (art. 2 ust. 5 cyt. Ustawy)

Taka treść przepisu art. 2 ustawy o grach hazardowych daje podstawy do przyjęcia, iż oskarżony urządzał gry na automatach w rozumieniu przepisów ustawy o grach hazardowych.

Opinie biegłych oraz eksperymenty procesowe przeprowadzone przez funkcjonariuszy nie pozostawiły najmniejszych wątpliwości, że automaty oferują gry na urządzeniu komputerowym. W grach jest możliwość prowadzenia kolejnych gier przez wykorzystanie wygranych zdobytych we wcześniejszych grach – co stanowi wygraną rzeczową. W grach występował element losowości, bowiem grający na wynik pojedynczej gry nie miał żadnego wpływu.

Natomiast art. 14 ust.1 cytowanej ustawy stanowi, iż urządzanie gier na automatach jest dozwolone wyłącznie w kasynach gry na zasadach i warunkach określonych w zatwierdzonym regulaminie i udzielonej koncesji lub udzielonym zezwoleniu, a także wynikających z przepisów ustawy. Zgodnie z art. 23a cytowanej ustawy automaty i urządzenia do gier, mogą być eksploatowane przez podmioty posiadające koncesję lub zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gier losowych lub gier na automatach oraz przez podmioty wykonujące monopol państwa, po ich zarejestrowaniu przez naczelnika urzędu celnego.'' Czyn z art. 107 § 1 kks może zostać popełniony umyślnie, zarówno w zamiarze bezpośrednim, jak i ewentualnym.

W ocenie Sądu, nie ulega również wątpliwościom, że oskarżony urządzał gry na automatach w sposób sprzeczny z przepisami obowiązującej ustawy o grach hazardowych. Bezspornym jest, iż oskarżony nie posiada koncesji lub zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach, nie wykonywał monopolu państwa, oraz to, że automaty nie były zarejestrowane przez naczelnika urzędu celnego. Na podstawie stosownej umowy wynajął niewielką powierzchnię do wstawienia automatów. Automaty były poza jakąkolwiek kontrolą wstawione w miejscu, które swoim wyglądem daleko odbiegały od kasyna gry i były udostępniane graczom. Ponadto oskarżony nie posiadał żadnych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie gier losowych lub gier na automatach, po ich zarejestrowaniu przez naczelnika urzędu skarbowego.

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

R. R.

I

I

kara grzywny w wysokości 120 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości każdej stawki na kwotę 100 złotych

okoliczności obciążające:

-znaczny stopień społecznej szkodliwości czynu przejawiających się w charakterze naruszonego dobra chronionego prawem jakim jest mienie Skarbu Państwa,

- uprzednia wielokrotna karalność oskarżonego (karta karna k.460-462) w tym za czyny a art. 107 §1 kks

- długi okres popełnienia czynu, zuchwałość i uporczywość oskarżonego, który kilkukrotnie po przeprowadzonych kontrolach umieszczał w lokalu kolejne automaty do gry;

Sąd nie znalazł istotnych okoliczności łagodzących.

W ocenie Sądu wymierzona kara grzywny jest współmierna do stopnia zawinienia oskarżonego, jak i stopnia społecznej szkodliwości czynu oraz zadośćuczyni społecznemu odczuciu sprawiedliwości.

Spełnione są ponadto stawiane karze zadania w zakresie prewencji generalnej i indywidualnej, to jest sprzyjanie kształtowaniu świadomości prawnej społeczeństwa poprzez wpływanie na wzmocnienie się przekonania, że naruszanie porządku prawnego nie uchodzi bezkarnie, a przeciwnie spotyka się ze sprawiedliwą karą.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

II

zasądzenie na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. G. M. wynagrodzenia za obronę wykonywaną z urzędu zgodnie z przepisami art. 29 ust 1 ustawy Prawo o adwokaturze w zw. z § 17 ust. 2 pkt 3 i § 20 Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 03.10.2016r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu.

III

Obecna sytuacja majątkowa oskarżonego nie jest znana, oskarżony nie przebywa w miejscu zamieszkania, nie znane jest jego miejsce pobytu, dlatego też Sąd zwolnił go od uiszczenia kosztów sądowych w całości.

6.  1Podpis