Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 238/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 października 2020 r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Jarosław Walentynowicz

Protokolant: p. o. sekr. sąd. Aleksandra Piasecka

Prokurator Prokuratury Rejonowej: bez udziału

po rozpoznaniu w dniu 23 października 2020 r.

sprawy:

A. M.

s. W. i B. z domu M.

ur. (...) w K.

oskarżonego o to, że:

I. w dniu 10 lutego 2020 r. w ruchu lądowym na drodze W.K.W., gm. K. prowadził samochód marki A. (...) o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości z wynikiem I – 0,93 mg/l, II – 1,03 mg/l, III – 1,02 mg/l, IV – 0,96 mg/l, V-1,00 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, przy czym czynu tego dopuścił się będąc wcześniej prawomocnie skazanym wyrokami Sądu Rejonowego w Kętrzynie sygn. Akt II W 701/19, II K 536/18, II K 89/17, II K 313/15 za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości oraz w okresie obowiązywania zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonych w związku ze skazaniem za te przestępstwa przy czym czynu tego dopuścił się nie stosując do decyzji wydanej przez Starostę (...) z dnia 14 czerwca 2019r. nr (...).5430.3.81.2019 oraz z dnia 06 lipca 2017r. nr (...) 5430.3.104.2017 o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii (...),

tj. o czyn z art. 178a §4 k.k. w zb. z art. 180a k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k.

II w dniu 10 lutego 2020r. w W. gm. K., naraził P. A. i małoletniego D. A. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w ten sposób, że kierując samochodem osobowym marki A. (...) nr rej. (...) i znajdując się w stanie nietrzeźwości, zjechał na przeciwległy pas ruchu przeznaczony do jazdy w kierunku przeciwnym, którym poruszał się kierujący samochodem marki V. (...) P. A. oraz jego małoletni syn D. A., czym zmusił P. A. do podjęcia manewru obronnego polegającego na hamowaniu i zjechaniu poza swój pas ruchu, na chodnik,

tj. o czyn z art. 160 §1 kk

I.  oskarżonego A. M. uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów i za to:

-

za czyn z pkt I a/o z mocy art. 178a §4 k.k. w zb. z art. 180a k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. skazuje, zaś na podstawie art. 178a §4 kk w zw. z art. 11 §3 kk wymierza mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

-

za czyn z pkt II a/o z mocy art. 160 §1 kk skazuje go na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 85 §1 kk i art. 86 §1 kk łączy orzeczone wobec oskarżonego jednostkowe kary pozbawienia wolności i w ich miejsce wymierza karę łączną 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

III.  na podstawie art. 42 §3 kk orzeka wobec oskarżonego dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych;

IV.  na podstawie art. 43a § 2 k.k. orzeka od oskarżonego świadczenie pieniężne w kwocie 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;

V.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w całości.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 238/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

0.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

A.

M.

w dniu 10 lutego 2020 r. w ruchu lądowym na drodze W.K.W., gm. K. prowadził samochód marki A. (...) o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości z wynikiem I – 0,93 mg/l, II – 1,03 mg/l, III – 1,02 mg/l, IV – 0,96 mg/l, V-1,00 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, przy czym czynu tego dopuścił się będąc wcześniej prawomocnie skazanym wyrokami Sądu Rejonowego w Kętrzynie sygn. Akt II W 701/19, II K 536/18, II K 89/17, II K 313/15 za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości oraz w okresie obowiązywania zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonych w związku ze skazaniem za te przestępstwa przy czym czynu tego dopuścił się nie stosując do decyzji wydanej przez Starostę (...) z dnia 14 czerwca 2019r. nr (...).5430.3.81.2019 oraz z dnia 06 lipca 2017r. nr (...) 5430.3.104.2017 o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii (...), tj. o czyn z art. 178a §4 k.k. w zb. z art. 180a k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

2.

A.

M.

w dniu 10 lutego 2020r. w W. gm. K., naraził P. A. i małoletniego D. A. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w ten sposób, że kierując samochodem osobowym marki A. (...) nr rej. (...) i znajdując się w stanie nietrzeźwości, zjechał na przeciwległy pas ruchu przeznaczony do jazdy w kierunku przeciwnym, którym poruszał się kierujący samochodem marki V. (...) P. A. oraz jego małoletni syn D. A., czym zmusił P. A. do podjęcia manewru obronnego polegającego na hamowaniu i zjechaniu poza swój pas ruchu, na chodnik, tj. o czyn z art. 160 §1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

0.1. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

0.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

A. M.

I

I tiret I

Kara 2 lat pozbawienia wolności

- lekceważenie obowiązujących norm prawnych, pomimo dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, ponownie prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości;

- wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu;

- uprzednia wielokrotna karalność oskarżonego (wyrok. k.32-35, karta karna k. 38-40)

Brak istotnych okoliczności łagodzących.

II

I tiret II

Kara 1 roku pozbawienia wolności

- wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu;

- godzenie w zdrowie i życie ludzkie, a zatem dobra podlegającego szczególnej ochronie,

- uprzednia wielokrotna karalność oskarżonego (wyrok. k.32-35, karta karna k. 38-40)

Brak istotnych okoliczności łagodzących.

I i II

II

Kara łączna 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności

- wysoki stopień społecznej szkodliwości czynów;

- brak tożsamości rodzajowej czynów;

-zbieżność czasowa czynów,

Sąd nie znalazł podstaw do wymierzenia kary łącznej pozbawienia wolności w niższym wymiarze, bowiem uprzednio orzekane kary wobec oskarżonego nie spełniły swoich celów, nie wpłynęły na zmianę jego postępowania i nie wdrożyły go do przestrzegania porządku prawnego. Wymieniony dopuszcza się nowych przestępstw, nie bacząc na konsekwencje swoich poczynań. W przekonaniu Sądu tak ukształtowany wymiar kary w stopniu dostatecznym unaoczni oskarżonemu obowiązek respektowania ustalonych norm prawnych, a także ugruntuje przekonanie o nieopłacalności popełnienia przestępstw.

I

III

- dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych

Orzeczenie środka karnego w tym wymiarze jest obligatoryjne.

Sąd omyłkowo błędnie wskazał art. 42 § 3 kk zamiast art. 42 § 4 kk, który przewiduje orzeczenie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów w razie ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w warunkach określonych w § 3 kk (w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 4 kk.) Oskarżony A. M. był uprzednio skazany za czyn z art. 178a § 4 kk (wyrok k.32,33, karta karna k. 38-40)

I

IV

świadczenie pieniężne w kwocie 10.000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

- obligatoryjny środek karny w najniższej przewidzianej wysokości, z uwagi na sytuację majątkową oskarżonej,

- ma na celu wzmocnienie wychowawczego charakteru wymierzonej oskarżonemu kary.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

V

Zwolnienie oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w całości z uwagi na jego sytuacje finansową i rodziną (oskarżony nie pracuje, jest opiekunem dziecka niepełnosprawnego)

6.  1Podpis