Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III S 18/20

POSTANOWIENIE

Dnia 16 kwietnia 2020r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący – Sędzia Sądu Okręgowego Andrzej Dyrda

Sędziowie Sądu Okręgowego Henryk Brzyżkiewicz

Artur Żymełka

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 kwietnia 2020r.

sprawy ze skargi J. J.

na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy

w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

w sprawie sygn. akt I Co 256/16 Sądu Rejonowego w Gliwicach

postanawia:

odrzucić skargę.

SSO Artur Żymełka SSO Andrzej Dyrda SSO Henryk Brzyżkiewicz

Sygn. akt III S 18/20

UZASADNIENIE

Skarżący J. J. w datowanej na 15 listopada 2019r. skardze domagał się przewlekłości postępowania w toczącej się przed Sądem Rejonowym w Gliwicach pod sygn. akt I Co 256/16 sprawie o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu celem złożenia skargi o stwierdzenie niegodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Skarga jest niedopuszczalna.

Postępowanie, którego dotyczy skarga zmierza do rozpoznania wniosku skarżącego o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, który z kolei miałby sporządzić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Postępowanie to zostało zatem wszczęte przed postępowaniem zmierzającym do rozpoznania istoty sprawy.

Wobec tego zaznaczyć trzeba, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 75) - skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego ona dotyczy, nastąpiła przewlekłość postępowania, wnosi się w toku postępowania w sprawie.

Orzecznictwo wyjaśnia przy tym, że przez „tok postępowania w sprawie” w znaczeniu przyjętym w art. 2 ust. 1 i art. 5 ust. 1 ustawy o skardze należy rozumieć „postępowanie co do istoty sprawy”, a nie postępowania incydentalne (uboczne), względem głównego postępowania. (por. postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2012 roku, (...) 15/12, Lex 1228647 i z 22 lutego 2017 roku, (...) 2/17, LEX 2255326 oraz postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, II S 13/14, LEX 1458878).

Skarga, którą wniósł skarżący, nie dotyczy zatem postępowania co do istoty sprawy, lecz postępowania incydentalnego. Z tego względu należało ją uznać za niedopuszczalną i odrzucić na podstawie art. 8 ust. 2 cytowanej ustawy o przewlekłości w zw. z art. 370 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

SSO Artur Żymełka SSO Andrzej Dyrda SSO Henryk Brzyżkiewicz