Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 243/20

POSTANOWIENIE

Dnia 27 kwietnia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia Sądu Okręgowego Andrzej Dyrda

po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2020r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Państwowych Spółki Akcyjnej w W.

przeciwko T. C. i Syndykowi Masy Upadłości B. C.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

na rozstrzygnięcie zawarte w punkcie 3 postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach

z dnia 10 września 2019r., sygn. akt I C 310/18

postanawia:

1.  zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że zasądzić od powoda na rzecz pozwanego kwotę 1.476 (tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć) złotych w tym 276 (dwieście siedemdziesiąt sześć) złotych tytułem podatku od towarów i usług tytułem kosztów pomocy prawnej udzielonej pozwanemu T. C. z urzędu;

2.  zasądzić od powoda na rzecz pozwanego kwotę 73,80 (siedemdziesiąt trzy 80/100) złote w tym 13,80 (trzynaście 80/100) złotych podatku od towarów i usług tytułem zwrotu kosztów pomocy prawnej udzielonej pozwanemu urzędu w postępowaniu zażaleniowym;

3.  zasądzić od powoda na rzecz pozwanego kwotę 30 (trzydzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

SSO Andrzej Dyrda

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Gliwicach rozstrzygnięciem zawartym w punkcie 3 postanowienia z dnia 10 września 2019r. zasądził od powoda na rzecz pozwanego T. C. kwotę 2.214 zł w tym, należny podatek od towarów i usług w wysokości 414 zł, tytułem kosztów pomocy prawnej udzielonej pozwanemu T. C. z urzędu. Wynagrodzenie to Sąd przyznał w oparciu o art. 98 k.p.c. oraz § 8 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawne ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu powiększone o podatek VAT w wysokości 414 zł.

Zażalenie na to postanowienie wniósł powód zarzucając naruszenie art. 98 § 1 i 3 w zw. z art. 99 k.p.c. w zw. z § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 2016r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa opłat za czynności radców prawnych (w brzmieniu obowiązującym w dniu wytoczenia powództwa, tj. w dniu 5 maja 2017r.) poprzez zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego T. C. kosztów procesu w łącznej kwocie 2.214 zł, podczas gdy Sąd winien zasądzić koszty procesu w kwocie 1.476 zł tytułem kosztów procesu.

Na tych podstawach wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia zawartego w pkt III postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 10 września 2019r. poprzez zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego T. C. kwoty 1.476 zł tytułem zwrotu kosztów procesu oraz zasądzenie od pozwanego T. C. na rzecz powoda kosztów postępowania zażaleniowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 1469) Sąd Okręgowy rozpoznając zażalenie stosuje regulacje proceduralne w brzmieniu sprzed nowelizacji, która weszła w życie 7 listopada 2019r.

W niniejszej sprawie wartość przedmiotu sporu wynosiła 5.322,74 zł. Zgodnie z § 8 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 18) opłaty wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 5000 zł do 10.000 zł – 1.200 zł. Takie wynagrodzenie powinno zostać zatem przyznane pełnomocnikowi pozwanego. Nadto zgodnie z § 4 ust. 3 ww. rozporządzenia opłatę tą podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług. Należało zatem powiększyć to wynagrodzenie o kwotę 276 zł.

Reasumując, zażalenie było uzasadnione i dlatego Sąd odwoławczy na zasadzie art. 386 § 1 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. w brzmieniu dotychczasowym wymienionego przepisu a to na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r., poz. 1469 ze zm.) – orzekł jak w sentencji.

O kosztach postępowania zażaleniowego Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 i 3 w zw. z art. 99 k.p.c. uwzględniając w tym zakresie opłatę od zażalenia poniesioną przez powoda.

Na podstawie § 8 pkt 1 w związku z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu przyznano wynagrodzenie za pomoc prawną świadczoną pozwanemu w postępowaniu zażaleniowym.

SSO Andrzej Dyrda