Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Ga 635/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 września 2020 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Patrycja Baranowska

Sędziowie: SO Natalia Pawłowska-Grzelczak

SO Aleksandra Wójcik-Wojnowska (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 18 września 2020 r. w Szczecinie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...). (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S.

przeciwko (...) Spółka Akcyjna V. (...) w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 25 lutego 2019 r. sygn. akt X GC 692/17

I.  zmienia zaskarżony wyrok:

- w punkcie I. w ten sposób, że zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 7500,13 zł (siedem tysięcy pięćset złotych trzynaście groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 553,50 zł od dnia 24 grudnia 2015 r. i od kwoty 6946,63 zł od dnia 4 maja 2016 r. i oddala powództwo w pozostałej części;

- w punkcie III. w ten sposób, że ustala, iż strona powodowa wygrała sprawę w 18%, a strona pozwana w 82%, pozostawiając referendarzowi sądowemu w sądzie I instancji szczegółowe rozliczenie kosztów procesu;

II.  oddala apelację w pozostałej części;

III.  ustala, że strona powodowa wygrała w postępowaniu apelacyjnym w 18%, a strona pozwana w 82%, pozostawiając referendarzowi sądowemu w sądzie I instancji szczegółowe rozliczenie kosztów postępowania apelacyjnego.

N. Pawłowska-Grzelczak P. Baranowska A. Wójcik-Wojnowska

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)