Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Ga 702/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 września 2020 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Patrycja Baranowska

Sędziowie: SO Natalia Pawłowska-Grzelczak

SO Aleksandra Wójcik-Wojnowska (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 18 września 2020 r. w Szczecinie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w S.

przeciwko (...) spółce akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 10 czerwca 2019 r. sygn. akt XI GC 1655/18

I.  zmienia zaskarżony wyrok w punktach II. i III. w ten sposób, że zasądza od pozwanej (...) spółki akcyjnej w W. na rzecz powódki (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w S. kwotę 2410,80 zł (dwa tysiące czterysta dziesięć złotych osiemdziesiąt groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 17 maja 2018 r. i zasądza od pozwanej na rzecz powódki całość kosztów procesu, szczegółowe ich wyliczenie pozostawiając referendarzowi sądowemu w sądzie I instancji;

II.  oddala apelację w pozostałej części;

III.  zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 585 zł (pięćset osiemdziesiąt pięć złotych) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

N. Pawłowska-Grzelczak P. Baranowska A. Wójcik-Wojnowska

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)