Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2Dnia 26 maja 2020 r.

Sąd Okręgowy w Poznaniu w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący sędzia Ewa Taberska

2.1 Protokolant p.o. stażysty Mariola Urbanowicz

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Poznaniu Agnieszki Krysmann

po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2020r.

sprawy W. P. (P.)

oskarżonego z art. 284 § 2 k.k.

z powodu apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Złotowie

z dnia 19 grudnia 2019r. sygn. akt II K 347/17

1.  Zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

- ustala wartość przywłaszczonego samochodu na kwotę nie większą niż 99.700 złotych

- w punkcie II kwotę obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem podwyższa do 56.958,72 (pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych i 72/100)

2.  W pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy

3.  Zwalnia oskarżonego od zwrotu Skarbowi Państwa kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze

Ewa Taberska

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

IV Ka 205/20

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

1.  CZĘŚĆ WSTĘPNA

0.11.1. Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok Sądu Rejonowego w Złotowie z dnia 19 grudnia 2019 r., sygn. akt II K 347/17

0.11.2. Podmiot wnoszący apelację

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☒ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☐ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

0.11.3. Granice zaskarżenia

0.11.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☐ na korzyść

☒ na niekorzyść

☐ w całości

☒ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.11.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.11.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

2.  Ustalenie faktów w związku z dowodami przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

0.12.1. Ustalenie faktów

0.12.1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

XX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

0.12.1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

XX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

0.12.2. Ocena dowodów

0.12.2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

0.12.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

3.1.

Błąd w ustaleniach faktycznych (błędnie nazwany w apelacji obraza prawa procesowego tj. art. 46 § 1 k.k.) polegający na orzeczeniu względem oskarżonego środka karnego w postaci częściowego obowiązku naprawienia szkody

☐ zasadny

☒ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Zarzut apelującego należało uznać za częściowo zasadny.

Podstawą zarzutu, są zdaniem pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, błędne ustalenia Sądu Rejonowego co do rozmiaru czy wysokości szkody wyrządzonej przestępstwem, stąd przyjąć należy, że sformułowany został przez obrońcę zarzut błędu w ustaleniach faktycznych.

W pierwszej kolejności podnieść należy, iż Sąd Okręgowy w pełni podziela rozważania Sądu Rejonowego zawarte w apelacji, że obowiązkowi naprawienia szkody orzekanemu na podstawie art. 46 § 1 kk należy przypisać zasadniczo funkcję kompensacyjną, bowiem głównym celem tego środka jest naprawienie wyrządzonej przestępstwem szkody. Przy orzekaniu tego obowiązku należy kierować się zasadami prawa cywilnego, a zatem warunkiem jego orzeczenia w wyroku karnym jest istnienie w chwili wyrokowania szkody, której ustalenia dokonuje się według tych samych reguł, jak przy określaniu odszkodowania w postępowaniu cywilnym. W sytuacji, gdy orzeczone środki karne nie pokrywają całej szkody, pokrzywdzony może dochodzić dalszych roszczeń w postępowaniu cywilnym.

Nie sposób jednak podzielić zapatrywania Sądu Rejonowego, iż szkodą w niniejszym postępowaniu będzie pozostała do zapłacenia zaległość rat leasingu w takiej kwocie w jakiej przedstawił to Sąd Rejonowy. Prawdą jest, iż oskarżony znaczną część wartości leasingu uregulował. Zważywszy jednak na to, że W. P. przypisano przestępstwo przywłaszczenia powierzonego mienia, winien on, tytułem odszkodowania zwrócić samochód, czego nie uczynił i jak należy przypuszczać z uwagi na upływ czasu, uczynić nie zamierza. Stąd zobowiązanie oskarżonego do zwrotu samochodu marki K. (...) przez Sąd Okręgowy, czego domaga się w pierwszej kolejności pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego w apelacji było by w przyszłości niewykonalne.

W drugiej kolejności apelujący domagał się zapłaty kwoty 99.700,00 złotych, która odpowiada wartości przywłaszczonego mienia samochodu marki K. (...) z daty popełnienia przywłaszczenia.

O ile wartość ta przekonuje Sąd Okręgowy, albowiem została podana jako wartość brutto k.86 - wycena I. (...) w tym zakresie Sąd Okręgowy ustalił (na korzyść oskarżonego) w zmienionym wyroku, że wartość przywłaszczonego samochodu była nie większa niż 99.700 złotych, to jednak wniosek o zapłatę takiej kwoty, jako naprawienie szkody już nie.

Umowa leasingu zawarta między oskarżonym a pokrzywdzonym zobowiązywała oskarżonego przede wszystkim do comiesięcznego regulowania rat leasingowych. Raty te – k. 8 - zawierały części kapitałową oraz odsetkową, przy czym rata kapitałowa stanowi spłatę wartości przedmiotu leasingu, a część odsetkowa to koszt jaki przedsiębiorca ponosi w związku z użytkowaniem przedmiotu leasingu i odsetki te nie mają związku z wartością pojazdu.

Zdaniem Sądu Okręgowego zatem, skoro przedmiotem niniejszej sprawy jest przestępstwo przywłaszczenia przedmiotu leasingu, to winno się tę wartość ustalić nie tracąc z oczu kapitału brutto, który leasingobiorca już zapłacił.

Nie będzie to zatem zawsze wartość rzeczywista przedmiotu leasingu z daty czynu polegającego na przywłaszczeniu przedmiotu, ani też jak to przyjmuje Sąd Rejonowy „wysokość zaległości leasingowych”, lecz pozostały do spłacenia, a zawarty w ratach, kapitał brutto. Jak wynika z akt, oskarżony W. P. uregulował niepełną ratę w dniu 13 lipca 2016r. i zaprzestał spłaty dalszych rat na rzecz leasingodawcy.

W związku z powyższym, zdaniem Sądu Okręgowego, przyjmując wyliczenie szkody oparte na niezapłaconych ratach kapitału brutto licząc raty zafakturowane i raty przyszłe począwszy do nieuregulowania raty wymaganej w dniu 13 lipca 2016r. – rata 25 - oskarżony W. P. ma do uregulowania z tytułu przywłaszczenia samochodu wartego w dniu wydania przedmiotu leasingu – K. 16 – 186 870,00 złotych brutto – kwotę 56,958,72 złotych brutto (46 307,91 złotych raty kapitałowe +10.650,81 VAT).

To jakie jeszcze zobowiązania z tytułu przedmiotowego leasingu ma oskarżony wobec pokrzywdzonego Bank (...) S.A. z siedzibą w W. z tytułu umowy leasingu (...) może zostać ustalone w drodze procesu cywilnego, albowiem zdaniem Sądu Okręgowego utracone korzyści leasingodawcy w niniejszym postępowaniu karnym nie mogą być dochodzone i zasądzone w trybie art. 46 § 1 k.k.

Wniosek

Wniosek o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez zobowiązanie oskarżonego W. P. do zwrotu przedmiotu leasingu lub zapłaty kwoty 99.700 złotych

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Wniosek apelacji jest niezasadny, jednakże kwota naprawienia szkody wskazana przez Sąd Rejonowy musiała ulec podwyższeniu

4.  OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

1.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5.  ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

0.15.1. Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

0.11.

Przedmiot utrzymania w mocy

0.1Punkt 2. wyroku Sądu Okręgowego – utrzymano w pozostałym zakresie

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

Brak podstaw do zmiany zaskarżonego wyroku z urzędu poza częściowym uwzględnieniem wniesionego środka zaskarżenia

0.15.2. Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

0.0.11.

Przedmiot i zakres zmiany

Punkt 1. wyroku Sądu Okręgowego

- ustalono wartość przywłaszczonego samochodu na kwotę nie większą niż 99.700 złotych

- w punkcie II kwotę obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem podwyższono do 56.958,72 (pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych i 72/100)

Zwięźle o powodach zmiany

Jak w punkcie 3 niniejszego uzasadnienia - przy omawianiu zarzutu apelacji.

0.15.3. Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

0.15.3.1. Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

1.1.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

4.1.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

0.15.3.2. Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

0.15.4. Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

6.  Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

3

O kosztach sądowych związanych z postępowaniem odwoławczym Sąd odwoławczy orzekł na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. uznając, że poniesienie kosztów sądowych byłoby dla oskarżonego zbyt uciążliwe.

7.  PODPIS

Ewa Taberska