Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 895/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 października 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Jolanta Jachowicz (spr.)

Sędziowie: Beata Matysik

Jacek Leśniak (del.)

Protokolant: staż. Paulina Pniewska

po rozpoznaniu w dniu 28 października 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa A. R.

przeciwko M. C. i K. C.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego M. C.

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

z dnia 6 grudnia 2018 roku, sygn. akt XIII GC 2883/18

uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, z pozostawieniem temu sądowi rozstrzygnięcia o kosztach postępowania apelacyjnego.

Jolanta Jachowicz Beata Matysik Jacek Leśniak