Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV U 1262/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 września 2020 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Anna Guniewska

Protokolant: M. Rykała - Płodzień

po rozpoznaniu w dniu 10 września 2020 r. w Rzeszowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku P. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

o rentę

na skutek odwołania P. K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

z dnia 10/04/2019 r. i z dnia 15/05/2019 r. znak (...)

zmienia zaskarżone decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. z dnia 10/04/2019 r. i z dnia 15/05/2019 r. znak (...)

w ten sposób, że przyznaje wnioskodawcy P. K. prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy poczynając od dnia 1 stycznia 2019r. do końca 2021 roku.

Sygn. akt IV U 1262/19

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 10 września 2020r.

Decyzją z dnia 10.04.2019r. i z dnia 15.05.2019 r. znak: (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. odmówił P. K. prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Decyzją z dnia 15.05.2019 r. organ rentowy uchylił decyzję z dnia 10.04.2019 r.

Na uzasadnienie wskazano, że orzeczeniem Komisji Lekarskiej ZUS z dnia 14.03.2019 r. i z dnia 10.05.2019 r. ustalono, że wnioskodawca jest zdolny do pracy.

Od powyższej decyzji odwołanie wniósł P. K. podnosząc, że jest ona krzywdząca i niezgodna ze stanem faktycznym.

W odpowiedzi na odwołanie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział
w R. wniósł o jego oddalenie, powołując argumentację, która legła
u podstaw wydania zaskarżonych decyzji.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca w dniu 23.04.2018 r.. złożył do organu rentowego wniosek
o przyznanie mu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. (akta ZUS)

Komisja Lekarska ZUS stwierdziła, że wnioskodawca jest zdolny do pracy. Pozostałe warunki do przyznania prawa do renty zostały spełnione. ZUS wydał decyzję odmawiając wnioskodawcy prawa do renty.

Celem skontrolowania orzeczenia komisji lekarskiej ZUS Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego sądowego z zakresu ortopedii, reumatologii i psychiatrii.

Biegły reumatolog rozpoznał u wnioskodawcy:

- fibromialgię

- zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa w odcinku szyjnym i lędźwiowym bez objawów korzeniowych,

- chorobę zwyrodnieniową stawów kolanowych w okresie początkowym,

- łuszczycę skóry.

W rozumieniu biegłego wnioskodawca P. K. z przyczyn reumatoidalnych jest zdolny do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji. Powyższe zmiany w obecnym stopniu zaawansowania ze strony reumatologicznej nie ograniczają sprawności organizmu w stopniu powodującym niezdolność do zatrudnienia zgodnego z poziomem posiadanych kwalifikacji. Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa szyjnego, lędźwiowego i stawów kolanowych, które występują u wnioskodawcy są w okresie początkowym, nie wywołują zaburzeń w funkcjonowaniu układu ruchu, zmiany w kręgosłupie nie dają objawów neurologicznych, nie powodują więc niezdolności do pracy w wykonywanym zawodzie konserwatora, ogrodnika.

Biegły psychiatra w oparciu o dane z akt sprawy oraz dane z dokumentacji lekarskiej stwierdza, że ubezpieczony P. K. pozostawał pod opieką PZP od 2015 roku.

Początkowo w M. z powodu zaburzenia adaptacyjnego, następnie w P. z rozpoznaniem: Zaburzenie lękowo – depresyjne oraz choroba afektywna dwubiegunowa.

Podczas pierwszej konsultacji rozpoznano Zaburzenia adaptacyjne z objawami depresyjnymi wtórne wobec choroby somatycznej.

Dostępna dokumentacja medyczna wskazuje, że w kwietniu 2019 r. dokonał próby samobójczej (samouszkodzenie lewego przedramienia). Doszło do uszkodzenia nerwów, naczyń krwionośnych i ścięgien przedramienia lewego. Wymagał zabiegu neurochirurgicznego.

Podczas wizyty w dniu 20.06.2019 r. roku rozpoznano: Silne zaburzenia afektywne, Zaburzenia depresyjne nawracające. Odnotowano, że przyszedł z żoną, jest w ożywionym stanie. Pozytywna odpowiedź na lamotryginę wskazuje że prawdopodobnie są trwałe zaburzenia afektywne.

Biorąc pod uwagę dane z dokumentacji medycznej biegły stwierdził, że z powodu rozpoznanych w dniu 20.06.2019 roku zaburzeń afektywnych (Choroba Afektywna Dwubiegunowa) należy przyjąć, że ubezpieczony P. K. jest osobą częściowo niezdolną do pracy.

Za początek częściowej niezdolności do pracy z przyczyn psychiatrycznych należy przyjąć styczeń 2019 r., kiedy rozpoznano ciężki epizod depresji.

Całość dostępnego materiału pozwala stwierdzić, że P. K. jest częściowo niezdolny do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji od stycznia 2019 r. na dwa lata.

Biegły ortopeda w opinii stwierdził, że wnioskodawca w chwili obecnej prezentuje dolegliwości uniemożliwiające mu wykonywanie pracy zgodnej z kwalifikacjami z przyczyn ortopedycznych. Rozległe uszkodzenie przedramienia lewego pomimo leczenia operacyjnego nie spowodowały remisji dolegliwości i powrotu do stanu zdrowia umożliwiającego prace w wyuczonym i wykonywanym zawodzie. Wnioskodawca nadal wymaga kontynuowania leczenia – neurochirurgicznego i rekonstrukcyjnego w zakresie nerwu łokciowego i dalszej rehabilitacji – do końca 2021 r.

Zastrzeżenia do opinii ortopedy złożył ZUS w piśmie procesowym z dnia 24.07.2020r. a rozszerzone w pismach procesowych z dnia 14.08.2020 r.

Zdaniem sądu są one polemiką z prawidłowymi ustaleniami biegłego.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o powołane wyżej dowody. Sąd dał wiarę zgromadzonym w niniejszym postępowaniu dokumentom, bowiem sporządzone zostały przez powołane do tego organy w przypisanej prawem formie i ich treść nie budzi wątpliwości.

Sąd dał również wiarę opiniom biegłych. Biegli w sposób wyczerpujący i nie budzący wątpliwości wypowiedzieli się co do stanu zdrowia wnioskodawcy. Ich opinie są fachowe i zupełne. Biegli z zakresu ortopedii i psychiatrii jednoznacznie określili, że wnioskodawca jest częściowo niezdolny do pracy.

Sąd zważył, co następuje:

Przedmiotem sporu jest ustalenie, czy wnioskodawca spełnia warunki do przyznania mu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Odwołanie jest zasadne.

Stosownie do art. 57 ust.1 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U z 2009r., nr 153, poz. 1227, ze zm.) renta
z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie następujące warunki:

1)jest niezdolny do pracy;

2)ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy;

3)niezdolność do pracy powstała w okresach, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2, pkt 3 lit. b, pkt 4, 6, 7 i 9, ust. 2 pkt 1, 3-8 i 9 lit. a, pkt 10 lit. a, pkt 11-12, 13 lit. a, pkt 14 lit.
a i pkt 15-17 oraz art. 7 pkt 1-4, 5 lit. a, pkt 6 i 12, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

W myśl art. 12 niezdolną do pracy w rozumieniu powołanej ustawy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.

Z opinii biegłych lekarzy z zakresu ortopedii i psychiatrii wynika, że wnioskodawca jest częściowo niezdolny do pracy. Wnioskodawca spełnia pozostałe warunki do przyznania mu prawa do renty, które to nie były kwestionowane przez ZUS.

Stosownie do treści art.148 1 § 1 kpc Sąd może rozpoznać sprawę na posiedzeniu niejawnym, gdy pozwany uznał powództwo, lub gdy po złożeniu przez strony pism procesowych i dokumentów, w tym również po wniesieniu zarzutów lub sprzeciwu od nakazu zapłaty albo sprzeciwu od wyroku zaocznego, Sąd uzna – mając na względzie całokształt przytoczonych twierdzeń i zgłoszonych wniosków dowodowych, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne.

Zważywszy, iż postępowanie dowodowego w niniejszej sprawie nie wymagało przeprowadzenia dowodów na rozprawie, żadna też ze stron nie złożyła wniosku o przeprowadzenie rozprawy ( art.148 1 § 3 kpc), a także z uwagi na całokształt przytoczonych twierdzeń i dokonanych ustaleń , zaistniały podstawy do uznania, że przeprowadzenie rozprawy w sprawie nie jest konieczne.

Mając powyższe na uwadze, skoro zaskarżona decyzja ZUS narusza prawo, należało ją zmienić na mocy art. 477 14 §2 Kpc i przyznać wnioskodawcy prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy jak w sentencji wyroku, tj. od dnia 1.01.2019 r. do końca 2021r.