Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX P 258/18

UZASADNIENIE

Pozwem złożonym w dniu 16 maja 2018 roku powódka R. K. wniosła o zasądzenie od pozwanego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. kwoty 9.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia doręczenia stronie pozwanej odpisu pozwu do dnia zapłaty tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę.

Uzasadniając powództwo powódka wskazała, iż podana w wypowiedzeniu umowy o pracę przyczyna nie uzasadniała rozwiązania stosunku pracy oraz była nierzeczywista. Powódka podkreśliła, iż nie była pracownikiem księgowości, a zatem zmiana miejsca prowadzenia księgowości nie uzasadniała rozwiązania z nią stosunku pracy.

W dniu 12 czerwca 2019 r. do tut. Sądu wpłynęło pismo (...) sp. z o.o. w P., z którego wynikało, iż w dniu 1 maja 2019 r. doszło do połączenia ww. spółki jako spółki przejmującej z pozwaną spółką.

W związku z powyższym stroną pozwaną w niniejszej sprawie stał się (...) sp. z o.o. w P. i to ten podmiot zawiadomiono o terminie rozprawy (k. 60). Jednocześnie zarządzeniem sędziego referenta z dnia 26 czerwca 2019 r. doszło do zwrotu odpowiedzi na pozew złożonej przez pozwaną spółkę, a także pisma tej spółki z dnia 20 listopada 2018 r. z uwagi na nieprzedłożenie, mimo takiego zobowiązania (prawidłowa podwójna awizacja skutkowała ustaleniem daty doręczenia na dzień 4 stycznia 2018 r. – k. 50 w zw. z k. 52), drugiego egzemplarza odpowiedzi na pozew oraz ww. pisma z dnia 20 listopada 2018 r.

W dniu 7 października 2019 r. do akt niniejszej sprawy wpłynęło pismo (...) sp. z o.o. w P., w którym spółka wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od powódki, na swoją rzecz, kosztów procesu. Do ww. pisma zostało załączone pismo procesowe strony pozwanej z tej samej daty, w którym strona pozwana wskazała, iż w 2014 r. w spółce faktycznie zlikwidowano stanowisko głównego księgowego oraz referenta do spraw księgowości, a na mocy porozumienia stron obowiązki z zakresu księgowości przejęła powódka. Pozwana spółka zaznaczyła nadto, że obowiązki R. K. z zakresu księgowości miały charakter obowiązków podstawowych, a inne czynności, jak sprzedaż winiet (do kilku dziennie), czy przekazywanie monamoetru do legalizacji raz na dwa lata, powódka wykonywała tylko w razie potrzeby. Strona pozwana podkreśliła, że stanowisko do spraw finansowych zajmowane przez powódkę przez ostatnie 4 lata zostało zlikwidowane, albowiem pracodawca powódki powierzył prowadzenie tego zakresu spraw spółce zewnętrznej.

W dalszym toku procesu strony podtrzymały dotychczasowe stanowiska.

Pismem z dnia 16 stycznia 2020 roku powódka rozszerzyła powództwo do kwoty 9.364,00 zł.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

R. K. była zatrudniona w (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. (zwanym dalej (...) sp. z o.o. w S.) od dnia 1 września 1999 r., na podstawie umowy o pracę, zawartej początkowo na czas określony, a następnie od dnia 1 lipca 2000 r. na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy, na stanowisku Kierownika Ośrodka Szkolenia Motorowego w S..

Bezsporne;

W dniu 15 września 2014 roku (...) sp. z o.o. w S. wypowiedziała R. K. umowę o pracę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, wskazując jako przyczynę likwidację stanowiska Kierownika Ośrodka Szkolenia Motorowego w S.. Ośrodek Szkolenia Motorowego przy (...) sp. z o.o. w S. faktycznie zaprzestał wówczas działalności.

Już w tamtym okresie planowano, że nastąpi połączenie spółki (...) ze spółką (...), tj. (...) sp. z o.o. w P. (dalej: (...) sp. z o.o. w P.).

J. M., ówczesny prezes zarządu, poinformował R. K., że do rozwiązania stosunku pracy nie dojdzie, jeżeli zdecyduje się przejąć obowiązki A. M. - będzie mogła wówczas pracować aż do momentu połączenia spółek.

A. M. była zatrudniona do dnia 31 lipca 2014 r. na stanowisku referenta do spraw księgowości, a jej stosunek pracy zakończył się w związku z wygaśnięciem umowy o pracę zawartej na czas określony.

R. K. miała przejąć również część obowiązków głównej księgowej B. W., która była nieobecna w pracy z uwagi na chorobę od 4 września 2014 r., a której stosunek pracy uległ ostatecznie wygaśnięciu z dniem 6 października 2014 r. w uwagi na śmierć pracownika.

Ostatecznie w dniu 22 września 2014 r. doszło do cofnięcia wypowiedzenia za zgodą R. K. i w tym samym dniu doszło do powierzenia R. K., za zgodą obu stron, stanowiska specjalisty do sprawy finansowych (w oświadczeniu zapisano, iż powierzenie następuje od dnia 1 września 2014 r.).

R. K. początkowo chciała, by jej nowe stanowisko pracy zostało oznaczone jako główna księgowa lub dyrektor do spraw finansowych.

D owód:

-wypowiedzenie zmieniające - k. 130,

-zeznania świadka J. M. złożone na rozprawie w dniu 17 stycznia 2020 r. – protokół skrócony rozprawy - k. 233-234,

- zeznania powódki – k. 299-299v w związku z przesłuchaniem informacyjnym podczas rozprawy w dniu 17 stycznia 2020 r. (protokół skrócony – k. 232-233),

- świadectwo pracy - akta osobowe A. M.,

- świadectwo pracy oraz wykaz okresów chorobowych – akta osobowe B. W.,

- powierzenie stanowiska specjalisty do spraw finansowych – k. 7;

Struktura organizacyjna spółki nie przewidywała stanowiska specjalisty ds. finansowych.

R. K. nie otrzymała na piśmie zakresu obowiązków.

W związku z powierzeniem jej nowego stanowiska R. K. objęła obowiązki dotychczas wykonywane przez referenta ds. księgowości oraz część obowiązków wykonywanych przez główną księgową. R. K. była jedynym pracownikiem prowadzącym księgowość (...) sp. z o.o. w S., była upoważniona do podpisywania deklaracji podatkowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, sporządzała sprawozdania roczne, bilans i sprawozdanie z działalności spółki. R. K. prowadziła fizycznie księgowość spółki, jednakże większość decyzji w tym zakresie była podejmowana przez Prezesa Zarządu.

R. K. zajmowała się także m.in. obsługą wynagrodzeń pracowników. W lutym 2018 roku pracownicy nie otrzymali wynagrodzeń w terminie, ponieważ przebywała wówczas na urlopie, a kierownictwo (...) sp. z o.o. w S. nie zapewniło osoby mogącej zastąpić ją w obowiązkach.

Do obowiązków R. K. należały także m.in.: obsługa ubezpieczeń grupowych, sprzedaż winiet, wystawianie upoważnień na prowadzenie pojazdu za granicą, nadzorowanie spraw związanych ze (...), przekazywanie urządzeń do legalizacji, sprzedaż ubezpieczeń, kart kempingowych, przekazywanie pomieszczeń dzierżawcom, rejestrowanie pojazdów.

R. K. była także odpowiedzialna za księgową obsługę Biura (...).

Dowód:

-regulamin organizacyjny - k. 107-117,

-zakres czynności i odpowiedzialności - k. 118,

-pełnomocnictwo - k. 131,

-korespondencja mailowa - k. 140-147, 149-194,

-wykaz - k. 148v.,

-zeznania świadka J. M. złożone na rozprawie w dniu 17 stycznia 2020 r. – protokół skrócony rozprawy - k. 233-234,

- zeznania powódki – k. 299-299v w związku z przesłuchaniem informacyjnym podczas rozprawy w dniu 17 stycznia 2020 r. (protokół skrócony – k. 232-233),

-zeznania A. Ł., k. 297-298,

-zeznania L. M., k. 298v.-299,

-zeznania M. M., k. 299v.-300.

Planowana likiwdacja biura w S. i przekazanie podlegających mu (...) z siedzibą w P. miały związek z pogarszaniem się wyników finansowych (...) sp. z o.o. w S. O powyższych planach wiedzieli pracownicy biura (...) sp. z o.o. w S., w tym R. K..

Dowód:

-zeznania świadka J. M. złożone na rozprawie w dniu 17 stycznia 2020 r. – protokół skrócony rozprawy - k. 233-234;

Pismem z dnia 28 marca 2018 r., skierowanym do Przewodniczącego Rady Nadzorczej w związku z uprzednim pismem R. K. do Rady Nadzorczej, J. M. wskazał, iż umowa na stanowisku specjalisty do spraw finansowych została zawarta z R. K. po likwidacji stanowiska kierownika Ośrodka Szkolenia (...). Ustaleń dokonano na mocy porozumienia stron, zakres obowiązków został ustalony ustnie, a R. K. nigdy nie zgłaszała co do niego uwag.

Dowód:

- pismo z dnia 28 marca 2018 r. – k. 119;

W dniu 12 kwietnia 2018 r. do Zarządu Głównego (...) Związku (...) w W. wpłynęło pismo R. K., w którym zwróciła się ona o zaprezentowanie na zgromadzeniu wspólników jej kandydatury na stanowisko Prezesa Zarządu (...) sp. z o.o. w S.. W piśmie tym R. K. wskazała, iż w ciągu ostatnich 3 lat do jej obowiązków należała ewidencja operacji księgowych, nadzór nad realizacją budżetu oraz wszystkich operacji finansowych firmy, a także odpowiedzialność za wszystkie rozliczenia publicznoprawne i tworzenie comiesięcznych raportów do zarządu. B. K. wskazała nadto, że prowadzi dokumentację stacji kontroli pojazdów, a także koordynuje prace rzeczoznawców i zajmuje się sprawami administracyjnymi. Ponadto odpowiada za analizę finansową – kalkulację kosztów i cen oraz pozyskiwanie i rozliczanie dotacji z funduszy unijnych.

Dowód:

- pismo z dnia 10 kwietnia 2018 r. wraz z listem motywacyjnym i życiorysem – k. 262 i 262 v, 263-264;

W dniu 12 kwietnia 2018 roku R. K. złożyła oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych wypowiedzenia warunków umowy o pracę z dnia 22 września 2014 roku. W jego treści wskazała na pozorność oświadczenia woli (...) sp. z o.o. z siedzibą w S., dotyczącą obowiązującego ją zakresu czynności. Podniosła także, że w wypowiedzeniu zmieniającym podstępnie zapisano zmianę na stanowisko specjalisty ds. finansowych, czyli stanowisko niezwiązane z księgowością, a z analityką oraz że takie stanowisko nie istnieje w pionie organizacyjnym (...). R. K. podkreśliła, iż na mocy porozumienia stron przejęła obowiązki A. M., natomiast obecnie wykonuje obowiązki głównej księgowej, referenta do spraw księgowości oraz kierownika Ośrodka Szkolenia Motorowego.

Dowód:

- oświadczenie - k. 11.

W dniu 20 kwietnia 2018 roku na Prezesa Zarządu (...) sp. z o.o. z siedzibą w S. został powołany M. M..

Pismem z dnia 24 kwietnia 2018 roku, kierowanym do Prezesa Zarządu (...) sp. z o.o. z siedzibą w S., Prezes Zarządu (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. poinformował o ocenach i zaleceniach Zgromadzenia Wspólników związanych z wyraźnym pogorszeniem sytuacji ekonomicznej i finansowej spółki. Jako jedno z pierwszych zadań Zarządu wskazano zlikwidowanie księgowości w spółce w S. i prowadzenie jej na zlecenie przez (...) sp. z o.o. w P., co miało poprawić jakość księgowań i zmniejszyć koszty spółki.

Zadaniem M. M. było zweryfikowanie kondycji finansowej spółki, przeprowadzenie restrukturyzacji zatrudnienia, a docelowo połączenie tej spółki z (...) z siedzibą w P.. (...) sp. z o.o. z siedzibą w S. przynosiła straty.

Dowód:

-zeznania M. M. - k. 299-300,

-pismo z dnia 24 kwietnia 2018 r. - k. 37,

- protokół Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 20 kwietnia 2020 r. – k. 98-99;

W dniu 27 kwietnia 2018 roku (...) sp. z o.o. w S. wypowiedziała R. K. umowę o pracę z zachowaniem skróconego, miesięcznego okresu wypowiedzenia. Jako przyczynę rozwiązania umowy wskazano likwidację jej stanowiska pracy w związku ze zmianami organizacyjnymi, polegającymi na zmianie miejsca prowadzenia księgowości. R. K. została zwolniona z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy wręczył jej M. M., który m.in. powoływał się na zamiar połączenia (...) z siedzibą w S. z (...) z siedzibą w P..

Dowód:

-wypowiedzenie umowy o pracę - k. 10,

-zeznania M. M. - k. 299-300;

Zarządzeniem z dnia 27 kwietnia 2018 roku Prezes (...) sp. z o.o. w S. zlikwidował samodzielne prowadzenie księgowości w tej spółce i zlecił te zadania (...) sp. z o.o. z siedzibą w P.. W związku z przekazaniem tych obowiązków w biurze w P. nie zatrudniono dodatkowej osoby do obsługi księgowości.

Dowód:

-zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2018 r. – k. 102,

-zeznania świadka J. M. złożone na rozprawie w dniu 17 stycznia 2020 r. – protokół skrócony rozprawy - k. 233-234,

-zeznania M. M. - k. 299-300;

W dniu 10 maja 2018 roku (...) sp. z o.o. z siedzibą w S. zawarła z (...) sp. z o.o. z siedzibą w P. umowę o usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. (...) sp. z o.o. z siedzibą w P. została upoważniony do składania deklaracji podatkowych w imieniu (...) sp. z o.o. z siedzibą w S. oraz wskazana jako podmiot przechowujący dokumentację podatkową. Umowa była faktycznie wykonywana, a za świadczone usługi (...) sp. z o.o. z siedzibą w P. wystawiała faktury VAT, które były opłacane przez (...) sp. z o.o. z siedzibą w S..

Po przekazaniu prowadzenia księgowości (...) sp. z o.o. z siedzibą w P. ujawniono niezaksięgowaną stratę w wysokości 450.000 zł. Dokumenty księgowe zawierały błędy, a księgowość za 2017 rok nie została zamknięta.

W 2018 roku sprzedaż winiet odbywała się na minimalnym poziomie, a działalność biura rzeczoznawców z uwagi na małą ilość zleceń była nierentowna. Główną działalnością (...) sp. z o.o. z siedzibą w S. pozostawało w tym czasie prowadzenie stacji diagnostycznych. Ostatecznie została podjęta decyzja o likwidacji biura (...) sp. z o.o. w S. i przekazanie podległych mu (...) sp. z o.o. z siedzibą w P..

Dowód:

- zeznania M. M. – k. 299-300,

-umowa z dnia 10 maja 2018 r. - k. 242-243,

-pełnomocnictwo z dnia 10 maja 2018 r. - k. 244,

-faktury VAT - k. 245, 247,249, 251,253,

-wyciąg z konta - k. 246,248,250, 252,254,

-zgłoszenie NIP- 8 - k. 255-256,

-pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji - k. 259;

Po wypowiedzenia R. K. umowy o pracę (...) sp. z o.o. w S. zatrudniała 8 osób, w tym 3 osoby w biurze - M. M. na stanowisku Prezesa Zarządu, dotychczasowego Prezesa Zarządu J. M., który od kwietnia 2018 r. przebywał na urlopie wypoczynkowym aż do 20 sierpnia 2018 r., kiedy doszło do rozwiązania z nim umowy o pracę na mocy porozumienia stron oraz M. P. na stanowisku sekretarki, której wypowiedziano umowę o pracę w sierpniu 2018 r. Ponadto w spółce pracowało pięciu diagnostów obsługujących stacje kontroli pojazdów w K. (dwie stacje), S., K. i N..

W sierpniu 2018 r. w biurze spółki w S. był zatrudniony wyłącznie prezes spółki M. M..

Stacje diagnostyczne nie wymagają codziennego nadzoru. M. M. sam nadzoruje 12 takich stacji. W razie konieczności podejmowania jakichkolwiek czynności na rzecz tych stacji po wypowiedzeniu R. K. umowy o pracę, zajmował się tym M. M.. Ostatecznie po połączeniu spółek i poprawieniu rentowności stacji diagnostycznych zostały one przekazane do spółki (...), tak jak i osoby je prowadzące.

Dowód:

-lista pracowników – 103,

- zeznania M. M. – k. 299-300,

-zeznania świadka J. M. złożone na rozprawie w dniu 17 stycznia 2020 r. – protokół skrócony rozprawy - k. 233-234,

W dniu 7 marca 2019 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o przejęciu (...) sp. z o.o. z siedzibą w S. przez (...) sp. z o.o. z siedzibą w P..

Dowód:

-wydruk z KRS - k. 61-68, 69-84.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Powództwo okazało się bezzasadne i jako takie podlegało oddaleniu w całości.

W toku procesu doszło do przejęcia (...) sp. z o.o. z siedzibą w S. przez (...) z siedzibą w P.. Skutki przejęcia, będącego formą sukcesji generalnej, określa art. 494 § 1 k.s.h., zgodnie z którym spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. Tym samym, z chwilą przejęcia (...) sp. z o.o. z siedzibą w P. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki (...) sp. z o.o. z siedzibą w S., uzyskując w miejsce tego podmiotu legitymację bierną w niniejszej sprawie.

Podstawę roszczenia powódki stanowi art. 45 §1 k.p., w myśl którego w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.

Klauzula generalna zawarta w art. 45 k.p. odnosi się do wszystkich wypowiedzeń umów o pracę zawartych na czas nieokreślony, a więc także do wypowiedzeń dokonywanych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Spór między stronami w istocie sprowadzał się do oceny przyczyny wskazanej w wypowiedzeniu umowy o pracę. Powódka stała bowiem na stanowisku, iż skoro nie była pracownikiem księgowości, to zmiana miejsca prowadzenia księgowości nie mogła uzasadniać wypowiedzenia jej umowy o pracę. Jednocześnie powódka podkreśliła, iż uchyliła się od skutków prawnych oświadczenia woli z dnia 22 września 2014 r.

Przedstawiony powyżej stan faktyczny został ustalony na podstawie dowodów z dokumentów przedłożonych przez strony oraz zeznań stron i przesłuchanych w sprawie świadków. Strony nie kwestionowały wiarygodności przedkładanych dokumentów, a prezentowane przez nie odmienne stanowiska co do prawnej oceny przedstawionych w nich okoliczności, nie miały wpływu na kształt ustaleń faktycznych. Sąd uznał również za wiarygodne zeznania powódki (z wyjątkiem twierdzeń powódki, że obowiązki nie związane z księgowością zabierały jej od 3 do 5 godzin dziennie, o czym szerzej poniżej), przesłuchanego w charakterze strony pozwanej M. M. oraz świadków L. M., A. Ł. i J. M.. Sąd zwrócił uwagę, że zeznania ww. osób korespondowały ze sobą w zakresie okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia oraz odpowiadały dokumentom przedłożonym w sprawie.

Przechodząc w pierwszej mierze do oceny oświadczenia z dnia 22 września 2014 r. zaakcentować należy, iż niewątpliwie ma ono charakter porozumienia stron, co zresztą przyznaje sama powódka wskazując już w pozwie, iż to właśnie za zgodą stron doszło do zmiany warunków umowy o pracę polegającej na zmianie stanowiska Kierownika Ośrodka Szkolenia Motorowego na stanowisko specjalisty do spraw finansowych. Powódka nie może zatem skutecznie uchylić się od skutków prawnych wypowiedzenia zmieniającego, na co również powoływała się w pozwie, albowiem wypowiedzenie warunków pracy nie miało miejsca. Przyjmując jednak, iż powódce chodzi w istocie o uchylenie się od skutków prawnych zgodnego oświadczenia stron o powierzeniu innego stanowiska pracy zauważyć należy, iż błędu tego oświadczenia powódka upatruje w braku jasnej deklaracji, że została przeniesiona do działu księgowości. Abstrahując od oceny oświadczenia powódki w kontekście art. 84 kodeksu cywilnego (zawierającego definicję błędu), a także art. 88 §2 k.c. wskazującego, iż uprawnienie do uchylenia się wygasa w razie błędu z upływem roku od jego wykrycia, podkreślenia wymaga, iż złożenie oświadczenia o uchyleniu się od skutków czynności dokonanej w dniu 22 września 2018 r., niezależnie od jego skuteczności czy nieskuteczności, nie ma żadnego znaczenia dla rozpoznania niniejszej sprawy, której istotą pozostaje to, jakie obowiązki powódka faktycznie wykonywała oraz czy jej stanowisko pracy zostało zlikwidowane, a nie to, czy formalnie została przeniesiona do innej komórki organizacyjnej. Uwagę zwraca również to, że oświadczenie o uchyleniu się od skutków porozumienia z dnia 22 września 2014 r. powódka złożyła w dniu 12 kwietnia 2018 r., kiedy niewątpliwie znała już plany przeniesienia księgowości do spółki (...) i zakładała, że ponieważ jej stanowisko formalnie nie istnieje w strukturze organizacyjnej pozwanej spółki, to uda jej się uniknąć wypowiedzenia umowy o pracę. W tym miejscu raz jeszcze należy podkreślić, że o charakterze stanowiska zajmowanego przez powódkę decydował faktyczny zakres jej obowiązków i bez znaczenia pozostaje, czy stanowisko powódki było formalnie przewidziane w regulaminie organizacyjnym pracodawcy. Zatrudnienie powódki na stanowisku nieprzewidzianym w strukturze organizacyjnej spółki może być ewentualne ocenianie na gruncie prawidłowości zarządzania spółką, lecz nie ma żadnego wpływu na treść stosunku pracy łączącego strony. Bez wpływu na ocenę stosunku pracy stron pozostaje również, czy sposób określenia nazwy stanowiska był zgodny z klasyfikacją zawodów. Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, na które powoływała się powódka, klasyfikacja jest stosowana w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego, gromadzenia danych do określania polityki zatrudnienia i kształcenia ustawicznego, prowadzenia badań, analiz, prognoz, i innych opracowań dotyczących rynku pracy. Rozporządzenia zostały wydane na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy , a art. 1 ust. 1 tej ustawy stanowi, że określa ona zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Przedmiotowe akty nie regulują zatem zakresu obowiązków pracowników w spółkach prawa handlowego, czy nazewnictwa stanowisk pracy w tych spółkach.

Materiał dowodowy zgromadzony w niniejszej sprawie, w tym w szczególności zeznania J. M., wskazuje, iż w związku z zaprzestaniem działalności Ośrodka Szkolenia Motorowego rację bytu straciło stanowisko powódki zatrudnionej jako kierownik tego ośrodka. W istocie warunkiem dalszego zatrudnienia powódki w spółce było powierzenie jej obowiązków dotychczas wykonywanych przez A. M., a częściowo także przez główną księgową (część jej obowiązków przejął prezes zarządu spółki). Choć zakres obowiązków powódki nie został sprecyzowany na piśmie, to nie ma wątpliwości, iż były to przede wszystkim obowiązki o charakterze księgowym, co wynika m.in. z pisma samej powódki zgłaszającej swoją kandydaturę na stanowisko prezesa zarządu w kwietniu 2018 r. (w załączonym życiorysie obowiązki księgowe powódka wymienia w pierwszej kolejności). Sąd nie kwestionuje tego, co wynika z zeznań świadków A. Ł. i L. M., tj. że powódka wykonywała również dodatkowe czynności, na które wskazywały ww. osoby, co nie zmienia jednak faktu, że podstawowy zakres jej obowiązków dotyczył właśnie prowadzenia księgowości. Dodatkowo Sąd zwraca uwagę, iż świadkowie zeznawali o całym okresie współpracy z powódką, a odnosząc się do ostatniego okresu przede wszystkim podkreślali prowadzenie księgowości, nie potrafiąc wskazać, ile konkretnie czasu zajmowały powódce pozostałe czynności i jak często miały miejsce w ostatnim okresie zatrudnienia. W tym kontekście twierdzenia powódki, jakoby w ostatnim okresie zatrudnienia wykonywała od 3 do 5 godzin dziennie inne obowiązki niż te o charakterze księgowym, nie znajdowały potwierdzenia. Co więcej, ilość obowiązków powódki wykraczających poza sprawy związane z księgowością systematycznie malała. Jak wynika z zeznań M. M. w 2018 roku sprzedaż winiet była znikoma, a działalność biura rzeczoznawców nierentowna z uwagi na zbyt małą liczbę zleceń. M. M. zeznał również, że po wypowiedzeniu powódce umowy, poza obowiązkami księgowymi przejętymi przez (...) spółką, obsługą stacji technicznych przypisanych do (...) spółki był w stanie zająć się sam (samodzielnie nadzoruje 12 takich stacji), co nie zabierało mu dużo czasu. Podkreślenia wymaga również, iż powódka miała świadomość nowego zakresu obowiązków przydzielonych jej we wrześniu 2014 r. Dobitnie świadczy o tym fakt powoływany przez J. M., iż powódka domagała się, by jej nowe stanowisko było określone jako główna księgowa, albo dyrektorka ds. finansowych.

W ocenie Sądu w toku niniejszego procesu pozwana spółka wykazała, że w istocie doszło do likwidacji stanowiska pracy powódki.

Obowiązki powódki z zakresu księgowości zostały przejęte przez (...) spółkę, o czym świadczą m.in. dowody z dokumentów w postaci umowy między spółkami z dnia 10 maja 2018 r., czy wystawianych i opłacanych faktur za prowadzenie tego typu działalności. Pozostałe, nieliczne już w chwili wypowiedzenia umowy o pracę, obowiązki powódki, przejął nowy prezes pozwanej spółki, zaś całe biuro w S., w którym powódka była zatrudniona, zostało zlikwidowane w sierpniu 2018 r., kiedy to nikt – poza prezesem spółki – już w nim nie pracował.

Na miejsce powódki nie została zatrudniona żadna nowa osoba, a zatem faktycznie doszło do likwidacji jej stanowiska pracy i to na długo przed przejęciem spółki (...) przez (...) w marcu 2019 r.

Wskazana w wypowiedzeniu umowy o pracę przyczyna wypowiedzenia – likwidacja stanowiska pracy okazała się zatem prawdziwa.

Choć Sąd nie ocenia zasadności likwidacji stanowisk pracy, co pozostaje w gestii pracodawcy prowadzącego zakład pracy na własne ryzyko, to może zaakcentować, iż do likwidacji najpierw biura spółki (...), a następnie przejęcia całej spółki przez spółkę (...) doszło w wyniku złej kondycji finansowej tej pierwszej.

Zmiany organizacyjne w zakładzie pracy skutkujące rzeczywistą likwidacją stanowisk pracy, stanowią uzasadniony powód wypowiedzenia umowy o pracę, stąd też dokonane powódce wypowiedzenie odpowiada prawu.

Podkreślenia wymaga również, iż rzeczywistą przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest nie tylko przyczyna istniejąca w chwili złożenia pracownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę, ale także przyczyna, która ma się spełnić w nieodległym terminie (np. po upływie okresu wypowiedzenia), a tym bardziej taka, która się w tym terminie spełnia (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29.03.2001 roku w sprawie o sygn. akt I PKN 325/00). W tym miejscu przypomnienia wymaga, iż zadania związane z księgowością zostały przeniesione do spółki (...) w okresie wypowiedzenia, który kończył się z dniem 31 maja 2018 r., zaś pozostałe obowiązki powódki przejął nowy prezes zarządu (dotychczasowy prezes spółki nie świadczył pracy przez ostatnie 4 miesiące zatrudnienia korzystając w tym czasie z urlopu).

Mając na względzie powyższe, a przede wszystkim to, że przyczyna wypowiedzenia w postaci likwidacji stanowiska pracy miała charakter konkretny, polegała na prawdzie i uzasadniała rozwiązanie stosunku pracy, Sąd oddalił powództwo, o czym orzeczono w punkcie I wyroku.

O kosztach procesu orzeczono zgodnie z art. 98 § 1 k.p.c., stanowiącym, że strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Powódka przegrała proces w całości, a więc powinna zwrócić pozwanej spółce poniesione przez nią koszty procesu - wynagrodzenie pełnomocnika pozwanej spółki, którego minimalna wysokość z uwagi na przedmiot sporu wynosi 180 zł (§ 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

(...)