Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 1061/19

Dnia 2 października 2020r.

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Grażyna Poręba

Protokolant: st. sekr. sąd. Urszula Bodziony - Mróz

po rozpoznaniu w dniu 2 października 2020r. w Nowym Sączu

na rozprawie sprawy z powództwa B. Ł.

przeciwko (...) Zakładowi (...) na (...) S.A. z siedzibą w W.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego (...) Zakładu (...) na (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powódki B. Ł. kwotę 2.400 zł (dwa tysiące czterysta złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 24 sierpnia 2018 roku do dnia zapłaty,

II.  w pozostałej części postępowanie umarza,

III.  zasądza od pozwanego (...) Zakładu (...) na (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powódki B. Ł. kwotę 200 zł (dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu,

IV.  nakazuje ściągnąć od pozwanego (...) Zakładu (...) na (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Nowym Sączu kwotę 809,75 zł (osiemset dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy) tytułem wydatków, wyłożonych tymczasowo ze środków Skarbu Państwa.

Z:

1)  odnotować wyrok,

2)  przedłożyć rachunek RSR

3)  kal. 7 dni,

4)  po prawomocności wykonać pkt IV wyroku.

Dnia 2 października 2020r.

Sędzia:

Sygn. akt I C 1061/19

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 2 października 2020r.

Powódka B. Ł. domagała się zasądzenia od pozwanego (...) S.A. w W. kwoty 6.500 zł. z ustawowymi odsetkami od dnia 20 lutego 2018r. do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów procesu.

W uzasadnieniu podała, iż w dniu 18 stycznia 2018r. doznała urazu kolana lewej nogi i w ramach wiążącej ją z pozwanym umowy grupowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem wystąpiła o wypłatę odszkodowania. Pozwany odmówił wypłaty uzasadniając, iż zdarzenie nie miało charakteru nieszczęśliwego wypadku. W pozwie powódka podała, że wartość przedmiotu sporu stanowią poniesione koszty leczenia, jednak na rozprawie wyjaśniła, że wartość przedmiotu sporu określiła na taka kwotę, gdyż nie dysponowała OWU wraz z załącznikiem, nie wiedziała jaką kwotę podać tytułem roszczenia ale rozumie wyjaśnienia i stanowisko pozwanego, że wysokość odszkodowania określają postanowienia ogólnych warunków umowy ubezpieczenia.

Pozwany (...) S.A. w W. w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów procesu.

Pozwany kwestionował, iż w przypadku urazu powódki był on konsekwencją nieszczęśliwego wypadku a tylko taki jest objęty ochroną ubezpieczeniową. Wskazał na niekonsekwencję stanowiska powódki, bowiem z dokumentacji lekarskiej wynika, iż do urazu doszło podczas ćwiczeń i odnotowano tamże jednostkę chorobową a nie urazową a w zgłoszeniu szkody powódka podała, iż idąc chodnikiem niefortunnie się potknęła i upadła. Z dokumentacji medycznej wynika zatem, iż nie doszło do urazu na skutek zdarzenia, który został spowodowany wyłącznie przyczyną zewnętrzną. Dodatkowo pozwany podniósł, iż brak jest podstaw do dochodzenia zwrotu kosztów leczenia, ubezpieczenie obejmuje wystąpienie u ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powódkę B. Ł. i pozwanego (...) S.A. w W. łączyła umowa dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem. Według definicji pojęcia zawartej § 2 ust. 1 pkt 5 ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia nieszczęśliwy wypadek to niezależne od woli i stanu zdrowia osoby, której życie lub zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia, gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, będące wyłączną oraz bezpośrednią przyczyna zdarzenia objętego odpowiedzialnością (...) S.A.

Suma ubezpieczenia została ustalona na kwotę 6.000 zł., za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu świadczenie wynosi 4 % sumy ubezpieczenia czyli 240 zł.

Powódka w dniu 17 stycznia 2018r. w drodze na zajęcia fitness przewróciła się na śliskiej nawierzchni, poczuła chrupniecie w lewym kolanie, samodzielnie wstała i udała się na zajęcia, jednak, nie była już w stanie ćwiczyć, instruktor zaaplikował jej chłodzący spray. Wieczorem w domu dostała gorączki i odczuwała silny ból, na drugi dzień została zawieziona na izbę przyjęć szpitala w K., gdzie stwierdzono uszkodzenie MM kolana lewego, inne wewnętrzne uszkodzenie stawu kolanowego. Powódka kontynuowała leczenie u lekarza ortopedy, który zakwalifikował ją do przeszczepu więzadła krzyżowego przedniego kolana lewego, następnie w Szpitalu (...) wykonano zabieg operacyjny rekonstrukcji więzadła krzyżowego (...), który polegał na przeszczepie ścięgna mięśnia półścięgnistego pobranego od pacjentki, w miejsce przerwanego więzadła krzyżowego. Obecnie powódka odczuwa okresowe dolegliwości bólowe podczas ćwiczeń, obciążeń, przysiadów. Ostatecznie u powódki doszło do całkowitego uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego lewego kolana, jest ono po rekonstrukcji i występuje u niej niewielka niestabilność stawu kolanowego lewego I stopnia, mała niestabilność prosta i niewielkiego stopnia niestabilność rotacyjna. Stan ten kwalifikuje się na ocenę trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 10 % według punktu 156 b tabeli uszczerbków OWU (...).

W przeszłości, bo w 2005r. powódka doznała urazu także lewego kolana – uszkodzenia łąkotki, co wymagało leczenia operacyjnego – artroskopii i nie wymagającego interwencji, niewielkiego uszkodzenia więzadła. Wówczas ubezpieczyciel ustalił trwały uszczerbek na zdrowiu w wysokości 4 % i wypłacił powódce 960 zł. tytułem świadczenia.

/ dowód: dokumentacja medyczna k. 8-10, 46-47, 62-73, OWU k. 23-30, tabela uszczerbku k. 99-111, zeznania powódki k. 49, opinia biegłego lekarza ortopedy k. 90-91, 138, 158 /

Sąd ustalił stan faktyczny na podstawie dokumentów przedłożonych przez strony, zeznań powódki i opinii biegłego.

Dowody z dokumentów to przede wszystkim dokumentacja medyczna, która oczywiście nie budzi wątpliwości co do autentyczności. Nie można jednak, jak chce tego pozwany, wyciągać z jednego z tych dokumentów to jest karty informacyjnej z porady udzielonej na izbie przyjęć szpitala w K., wniosku, iż u powódki wystąpiła jednostka chorobowa bo taki symbol odnotowano w powyższym dokumencie. Z karty nie wynika, iż przeprowadzono badania diagnostyczne, natomiast kolejne dokumenty medyczne jednoznacznie wskazują, iż u powódki nastąpił uraz kolana, jej dolegliwości mają charakter pourazowy. Potwierdza to opinia biegłego sądowego. Kolejny zarzut pozwanego czyli twierdzenie, iż zdarzenie nie miało charakteru nieszczęśliwego wypadku nie znajduje potwierdzenia w dowodzie z zeznań powódki. Zeznania te są wiarygodne, powódka przedstawiła przebieg wydarzeń i wyjaśniła, iż w momencie udzielania jej porady lekarskiej nie bardzo interesowała się tym co zostało wpisane w karcie, uważała, że nie jest to ważne.

Sąd w całości zaakceptował opinię biegłego lekarza ortopedy, jest ona jasna i przekonująca. Biegły podkreślił, że ustalony przez niego uszczerbek na zdrowiu jest trwały, ma związek tylko ze zdarzeniem z 2018r. oraz co najważniejsze nie ma żadnych podstaw do odejmowania wysokości uszczerbku ustalonego w 2005r. Po pierwsze w 2018r. uległa uszkodzeniu inna struktura stawu kolanowego, po drugie, nie on ustalał wysokość uszczerbku na zdrowiu w 2005r. i nie wie czym wówczas kierował się orzecznik, po trzecie ze względu na dużą odległość czasową od pierwszego zdarzenia nie można stwierdzić w jakim stanie było kolano powódki przed zdarzeniem z 2018r.

Z tych względów sad oddalił wniosek pozwanego o dopuszczenie dowodu z opinii innego biegłego lekarza.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo co do zasady jest uzasadnione, błędne wskazanie wysokości roszczenia jest wynikiem niewiedzy powódki co do postanowień OWU, wysokości sumy ubezpieczenia i świadczenia za każdy procent trwałego uszczerbku. Okoliczności faktyczne nie budzą w ocenie sądu żadnych wątpliwości, iż zamiarem powódki było żądanie wypłaty świadczenia wynikającego z umowy ubezpieczenia za doznany uszczerbek na zdrowiu a nie kosztów leczenia.

Bezspornym jest, że strony łączyła umowa grupowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem. Nie budzi wątpliwości sądu, iż u powódki w dniu 18 stycznia 2018r. doszło do urazu kolana, który był wynikiem zdarzenia wywołanego przyczyną zewnętrzną, niezależną od woli i stanu zdrowia powódki. Jakkolwiek wskazano wyżej, że sąd akceptuje zeznania powódki co do okoliczności wypadku to i sytuacja wpisana przez lekarza w karcie leczenia, to jest wystąpienie bólu, który co nie budzi wątpliwości był wynikiem urazu, podczas ćwiczeń należy uznać za nieszczęśliwy wypadek. Ćwiczenia to normalna aktywność życiowa i jeżeli podczas nich dochodzi do urazu to również jest on spowodowany przyczyną zewnętrzną, jego źródło nie tkwi przecież w samym ćwiczącym, chyba, że jest wynikiem stanu chorobowego z czym nie mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie.

Odnośnie stopnia uszczerbku na zdrowiu i jego charakteru sąd w całości oparł się na opinii biegłego bowiem co oczywiste są to wiadomości specjalistyczne, którymi dysponuje tylko i wyłącznie lekarz w tym wypadku o specjalności ortopedii i traumatologii. Sąd już wyżej odniósł się do jej treści, w tym miejscu należy dodać, iż określony przez biegłego trwały uszczerbek na zdrowiu mieści się we wskazaniach tabeli uszczerbków ubezpieczyciela, który w przypadku uszkodzenia aparatu więzadłowego, powodującego niestabilność małą lub średnią prostą i niewielkiego stopnia rotacyjną i w przypadku stanu po leczeniu operacyjnym, wynosi od 1 do 10 %.

W tej sytuacji uznając roszczenie o wypłatę odszkodowania za udowodnione i przyjmując zgodnie z bezspornym przelicznikiem wysokości świadczenia za jeden procent uszczerbku – 240 zł., sąd zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 2.400 zł. w pozostałej części wobec cofnięcia powództwa postępowanie umorzył.

Mając powyższe na uwadze sąd orzekł jak w sentencji na podstawie art. 829 § 1 pkt 2 k.c.,

o odsetkach orzeczono na podstawie art. 817 §1 k.c. przyjmując, iż roszczenie zgodnie z datą znajdującą się na karcie zgłoszenia szkody zostało zgłoszone w dniu 24 lipca 2018r. ( akta szkody – płyta CD k. 21 ).

Odnośnie kosztów postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 98 k.p.c. Sąd uznał, iż mimo częściowego cofnięcia pozwu, powódce należy się zwrot całości kosztów procesu, gdyż określenie wartości przedmiotu sporu było omyłkowe a w istocie jej żądanie co do zasady zostało zaaprobowane przez sąd.

Sędzia

ZARZĄDZENIE

1/ odnotować uzasadnienie, doł. dowód uiszczenia opłaty od wniosku uzasadnienie,

2/ odpis wyroku i uzasadnienia doręczyć pełn. pozwanego,

3/ kal. 14 dni.

N. dnia 19 października 2020r.

Sędzia.