Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt I C 161/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 czerwca 2020 r.

Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący:Sędzia Anna Anduła-Dzikowska

Protokolant:st. sekr. sąd. Anna Ostrowska

po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2020 roku w Zgierzu na rozprawie sprawy

z powództwa K. W.

przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W.

o zapłatę

1.  zasądza od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. na rzecz K. W. kwotę 2 546,70 (dwa tysiące pięćset czterdzieści sześć 70/100) złotych wraz
z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 20 kwietnia 2016 roku do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3.  zasądza od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. na rzecz K. W. kwotę 1 719,02 (jeden tysiąc siedemset dziewiętnaście 02/100) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu;

4.  nakazuje zwrócić ze Skarbu Państwa-Sądu Rejonowego w Zgierzu na rzecz K. W. kwotę 125,98 (sto dwadzieścia pięć 98/100) złotych tytułem zwrotu nadpłaconych wydatków uiszczonych w dniu 28 maja 2019 roku, zaksięgowanych pod pozycją 500047359934.