Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 2289/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 sierpnia 2020 roku

Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Anna Anduła-Dzikowska

Protokolant: apl. sąd. Sebastian Kończarek

po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2020 roku w Zgierzu na rozprawie

sprawy z powództwa S. S. i B. S.

przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

z udziałem interwenienta ubocznego P. G.

o zapłatę

1.  zasądza od Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz S. S. kwotę 6.686,18 zł (sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 18/100) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od:

a)  kwoty 6.317,18 zł (sześć tysięcy trzysta siedemnaście złotych 18/100) od dnia 19 stycznia 2018 roku do dnia zapłaty,

b)  kwoty 369 zł (trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych) od dnia 23 sierpnia 2018 roku do dnia zapłaty;

2.  zasądza od Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz B. S. kwotę 6.317,18 zł (sześć tysięcy trzysta siedemnaście złotych 18/100) wraz
z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 19 stycznia 2018 roku do dnia zapłaty;

3.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

4.  zasądza od Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz S. S. kwotę 2.146 zł (dwa tysiące czterdzieści sześć złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu;

5.  zasądza od Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz B. S. kwotę 2.747,21 zł (dwa tysiące siedemset czterdzieści siedem złotych 21/100) tytułem zwrotu kosztów procesu;

6.  nakazuje pobrać od Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Zgierzu kwotę 274,87 zł (dwieście siedemdziesiąt cztery złote 87/100) tytułem zwrotu nieuiszczonych kosztów sądowych;

7.  nakazuje zwrócić B. S. ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Zgierzu kwotę 79,79 zł (siedemdziesiąt dziewięć złotych 79/100) tytułem nadpłaconych wydatków uiszczonych w dniu 22 marca 2019 roku zaksięgowanych pod pozycją 500044432635.