Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: II K 152/20

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 września 2020 r.

Sąd Rejonowy w Wołominie w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący – sędzia Jacek Kulesza

Protokolant – Weronika Krassowska

w obecności prokuratora Joanny Ryszawa.

po rozpoznaniu w dniu 14 września 2020 r.

A. I. , syna Z. i B., ur. w dniu (...) w W. skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  Wyrokiem Sądu Rejonowego w W. z dnia 19.10.2018 r. w sprawie o sygn. akt II K 593/18

za czyn popełniony w dniu 30 kwietnia 2018 r. z art. 191 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

za czyn popełniony w dniu 30 kwietnia 2018 r. z art. 191 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

po przyjęciu, iż stanowią ciąg przestępstw z art. 191§ 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 kk na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności ;

za czyn popełniony w okresie od dnia 13 marca 2018 r. do dnia 10 kwietnia 2018 r. z art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności

za czyn popełniony w okresie od dnia 13 marca 2018 r. do dnia 11 kwietnia 2018 r. z art. 193 k.k na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności

za czyn popełniony w nieustalonym dniu, nie wcześniej jednak niż w dniu 21 kwietnia 2017 r. i nie później niż w dniu 11 kwietnia 2018 r. z art. 275 § 1 k.k. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności

Na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 85a k.k., art. 86 § 1 k.k. i art. 91 § 2 k.k. za przypisane przestępstwa i ciąg przestępstw wymierzono karę łączną 3 (trzech) lat pozbawienia wolności

Na poczet kary łącznej pozbawienia wolności sąd zaliczył okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od godz. 12:50 w dniu 11 kwietnia 2018 r. do godz. 14:45 w dniu 12 kwietnia 2018 r. oraz od godz. 21:00 w dniu 30 kwietnia 2018 r. do godz. 15:15 w dniu 19 października 2018 r.,

II.  Wyrokiem Sądu Rejonowego w W.z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie o sygn. akt II K 701/11, za czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 kk. popełniony w dniu 2 maja 2011 r., na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Na poczet kary łącznej pozbawienia wolności sąd zaliczył okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 02.05.2011 r. do dnia 04.05.2011 r.,

orzeka

1.  Na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 85a k.k., art. 86 § 1 i 4 k.k. w brzmieniu tych przepisów obowiązującym przed 24.06.2020 r. w zw. z 81 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami (...)19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem (...)19 łączy karę łączną pozbawienia wolności orzeczoną na podstawie wyroku opisanego w pkt I i karę pozbawienia wolności orzeczoną na podstawie wyroku opisanego w pkt II i wymierza skazanemu karę łączną 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności.

2.  Na podstawie art. 577 k.p.k. w zw. z art. 63 § 1,5 k.k. na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności:

- w sprawie o sygn. akt II K 593/18 od godz. 12:50 w dniu 11 kwietnia 2018 r. do godz. 14:45 w dniu 12 kwietnia 2018 r. oraz od godz. 21:00 w dniu 30 kwietnia 2018 r. do godz. 15:15 w dniu 19 października 2018 r., oraz okres odbytej kary pozbawienia wolności od dnia 9.12.2018 r. do 14.09.2020 r.

w sprawie o sygn. akt II K 701/11 od dnia 02.05.2011 r. do dnia 04.05.2011 r.,

3.  Na podstawie art. 576 § 1 k.p.k. w pozostałym zakresie połączone wyroki pozostawia do odrębnego wykonania;

4.  Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. A. S. kwotę 172,80 złotych powiększoną o 23% VAT z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu;

5.  Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia skazanego pod ponoszenia kosztów sądowych w sprawie wydania wyroku łącznego obciążając nimi Skarb Państwa.

-

UZASADNIENIE

Formularz (...)

Sygnatura akt

II K 152/20

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, wypełnić część 3–8 formularza

USTALENIE FAKTÓW

Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

1.1.1.

Sąd Rejonowy w W.

19.10.2018 r.

II K 593/18

1.1.2.

Sąd Rejonowy wW.

23.05.2019 r.

II K 701/11

1.2. Inne fakty

1.2.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.2.1.1.

A. I. został skazany prawomocnymi wyrokami:

I. Wyrokiem Sądu Rejonowego w W. z dnia 19 października 2018 r. w sprawie o sygn. akt II K 593/18

za czyn popełniony w dniu 30 kwietnia 2018 r. z art. 191 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

za czyn popełniony w dniu 30 kwietnia 2018 r. z art. 191 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

po przyjęciu, iż stanowią ciąg przestępstw z art. 191§ 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 kk na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności ;

za czyn popełniony w okresie od dnia 13 marca 2018 r. do dnia 10 kwietnia 2018 r. z art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności

za czyn popełniony w okresie od dnia 13 marca 2018 r. do dnia 11 kwietnia 2018 r. z art. 193 k.k na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności

za czyn popełniony w nieustalonym dniu, nie wcześniej jednak niż w dniu 21 kwietnia 2017 r. i nie później niż w dniu 11 kwietnia 2018 r. z art. 275 § 1 k.k. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności

Na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 85a k.k., art. 86 § 1 k.k. i art. 91 § 2 k.k. za przypisane przestępstwa i ciąg przestępstw wymierzono karę łączną 3 (trzech) lat pozbawienia wolności

Na poczet kary łącznej pozbawienia wolności sąd zaliczył okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od godz. 12:50 w dniu 11 kwietnia 2018 r. do godz. 14:45 w dniu 12 kwietnia 2018 r. oraz od godz. 21:00 w dniu 30 kwietnia 2018 r. do godz. 15:15 w dniu 19 października 2018 r.

II. Wyrokiem Sądu Rejonowego w W. z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie o sygn. akt II K 701/11, za czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 kk. popełniony w dniu 2 maja 2011 r., na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Na poczet kary łącznej pozbawienia wolności sąd zaliczył okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 2 maja 2011 r. do dnia 4 maja 2011 r.

wyroki oraz postanowienia orzeczone w powołanych wyżej sprawach

dane o karalności

k. 22-23

1.2.1.2.

Z treści opinii o A. I. z Zakładu Karnego w K. z dnia 2 marca 2020 r. wynika, iż skazany A. I. w okresie od 23 maja 2019 r. do 24 lipca 2019 r. przebywał w Zakładzie Karnym w S., zaś zachowanie osadzonego w tamtym okresie było zmienne. Skazany był dwa razy nagradzany kodeksowo za dobre zachowanie oraz czterokrotnie karany dyscyplinarnie. Do Zakładu Karnego w K. został przetransportowany w dniu 30 lipca 2019 r., gdzie karę pozbawienia wolności odbywał w systemie zwykłym i nie był zainteresowany odbywaniem kary pozbawienia wolności w systemie programowego odziaływania. Skazany w Zakładzie Karnym w K. był trzy razy karany dyscyplinarnie oraz dwa razy nagradzaniu kodeksowo w celu zachęcenia do poprawy zachowania. A. I. w gronie osadzonych funkcjonował bezkonfliktowo, zaś w stosunku do przełożonych prezentował postawę regulaminową, jak również nie stosowano wobec niego środków przymusu bezpośredniego, nie stwierdzono zachowań agresywnych ani autoagresywnych. Skazany jest uczestnikiem podkultury przestępczej, jednakże bez negatywnych zachowań na tym tle, posiadał krytyczny stosunek do popełnionych przestępstw oraz sposobu życia przed umieszczeniem go w zakładzie karnym. Zachowanie osadzonego zostało ocenione jako dostateczne.

opinia z Zakładu Karnego w K.

k. 24v.-25

1.2.1.3.

Z treści opinii o A. I. z Aresztu Śledczego W.-B. z dnia 29 lipca 2020 r. (k. 65) oraz z dnia 28 sierpnia 2020 r. (k. 77) wynika, iż Skazany A. I. zmiennie przestrzega porządek i dyscyplinę w Areszcie Śledczym W.-B.. Skazany był kilkakrotnie karany dyscyplinarnie, w tym za pozytywny wynik badania na obecność środków odurzających w organizmie, upicie się w izolacji penitencjarnej, jednocześnie był także nagradzany kodeksowo w celu motywowania do właściwego zachowania. A. I. wobec przełożonych zachowuje się zmiennie, nie odnotowano konfliktów z innymi osadzonymi, jak również zachowań agresywnych ani autoagresywnych. Skazany jest uczestnikiem podkultury przestępczej, zaś na temat popełnionych czynów wypowiada się w sposób mało krytyczny. Osadzony podczas odbywania kary pozbawienia wolności zachowuje się zmiennie.

opinia z Aresztu Śledczego W.-B.

k. 65, 77

PODSTAWa KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

3.1.1.

Sąd Rejonowy w W. 19.10.2018 r., sygn. akt II K 593/18

kara 3 lat pozbawienia wolności

3.1.2.

Sąd Rejonowy w W., 23.05.2019 r., sygn. akt II K 701/11

kara 8 miesięcy pozbawienia wolności

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

Przed oceną, jakie w niniejszej sprawie powinno zapaść rozstrzygnięcie, sąd musiał ustalić, czy w sprawie tej mają zastosowanie przepisy rozdziału IX Kodeksu karnego w ich obecnym brzmieniu, czy też należy się odwołać do treści tych przepisów obowiązujących przed dniem 24 czerwca 2020 r.

Od dnia 24 czerwca 2020 r. obowiązują bowiem przepisy kodeksu karnego dotyczące zasad orzekania kary łącznej w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami (...)19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem (...)19. Zgodnie z art. 81 powyższej ustawy nie mają one jednak zastosowania w niniejszej sprawie, który to przepis określa zasady stosowania nowej regulacji dotyczącej orzekania kary łącznej. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu przepisy rozdziału IX kodeksu karnego w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a zgodnie z ust. 2 przepisy rozdziału IX kodeksu karnego w nowym brzmieniu stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. W niniejszej sprawie wobec skazanego A. I. po dniu wejścia w życie ustawy, tj. po dniu 24 czerwca 2020 r. nie zapadło żadne nowe skazanie, przy czym, aby stosować nowe przepisy w brzmieniu obowiązującym od dnia 24 czerwca 2020 r. konieczne jest, aby wszystkie podlegające łączeniu kary zostały orzeczone po tym dniu.

W myśl art. 85 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym przed dniem 24 czerwca 2020 r. jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną, przy czym – w myśl § 2 ww. przepisu – podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89 k.k., w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1 tego artykułu.

Jako że do chwili obecnej spośród kar orzeczonych wobec skazanego A. I. nie wykonane zostały:

- kara pozbawienia wolności wymierzona mu w sprawie o sygn. akt: II K 593/18 toczącej się przed Sądem Rejonowym w W.,

- kara pozbawienia wolności wymierzona mu sprawie o sygn. akt: II K 701/11 toczącej się przed Sądem Rejonowym w W.,

sąd doszedł do przekonania, że podstawę wydania w niniejszej sprawie kary łącznej pozbawienia wolności mogły stanowić jedynie wskazane wyżej kary pozbawienia wolności. Nie ulega bowiem wątpliwości sądu, że kary pozbawienia wolności wymierzone A. I. w pozostałych sprawach zostały już przez niego odbyte.

WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

Granice wymiaru kary łącznej obowiązujące przy wymiarze kary łącznej określa przepis art. 86 § 1 k.k., co oznacza, że kara łączna wymierzona skazanemu A. I. mogła być orzeczona w granicach od 3 lat pozbawienia wolności (najwyższa z wymierzonych kar) do 3 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności (suma kar pozbawienia podlegających łączeniu.

Dyrektywy wymiaru kary łącznej wynikają natomiast z art. 85a k.k., zaś sąd bierze pod uwagę przede wszystkim cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Mając zatem na uwadze wyżej wskazane okoliczności, sąd na mocy art. 86 § 1 k.k. i art. 87 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym przed dniem 24 czerwca 2020 r. w miejsce wyżej wymienionych kar wymierzył skazanemu karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Zdaniem sądu orzeczenie kary łącznej nie musi przynosić skazanemu korzyści, to jest orzeczenia kary łącznej w wymiarze niższym od arytmetycznej sumy poszczególnych kar, czy też poprzez zastosowanie zasady absorpcji. Wymiar kary łącznej zależy bowiem od stopnia związku przedmiotowego i podmiotowego zbiegających się przestępstw. Decydujące znaczenie przy wymiarze kary łącznej ma także wzgląd na prewencyjne oddziaływanie kary, w znaczeniu prewencji indywidualnej i ogólnej. Popełnienie przez skazanego wielu przestępstw jest istotnym czynnikiem prognostycznym przemawiającym za orzeczeniem kary łącznej surowszej od wynikającej z dyrektywy absorpcji ( vide wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 20 września 2001 r., II AKa 154/01). Wymierzając skazanemu karę łączną w sprawie niniejszej sąd wziął również pod uwagę okoliczność, aby nie stwarzać dla skazanego mniej korzystnej sytuacji, niż wykonanie sumy kar orzeczonych w ww. wyrokach. Kumulacja kar w wypadku skazanego, w ocenie sądu przekraczałaby potrzeby resocjalizacyjne. W tym miejscu zauważyć należy, że priorytetową zasadą kary łącznej powinna być zasada asperacji, zaś kara łączna, orzeczona na zasadzie absorpcji lub kumulacji – wyjątkiem. Żaden automatyzm w wymiarze kary nie może zasługiwać na aprobatę, gdyż zasada kumulacji byłaby formą odpłaty, zaś zasada absorpcji – formą nagrody ( vide Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 marca 2005 r., II AKa 06/2005).

Okoliczności niniejszej sprawy w przekonaniu sądu przemawiają za orzeczeniem wobec skazanego kary łącznej przy zastosowaniu zasady asperacji bardziej zbliżonej do kumulacji kar niż ich absorpcji. Za takim orzeczeniem przemawia fakt, iż w stosunku do skazanego zachodzi niewątpliwie negatywna prognoza kryminologiczno-społeczna wynikającą z faktu jego wielokrotnej karalności. Ponadto wymierzając A. I. w niniejszej sprawie kary łącznej pozbawienia wolności, sąd nie mógł nie wziąć pod uwagę przeciętnych opinii o nim z zakładów karnych. Sąd uwzględnił także fakt, że popełnione przestępstwa ze spraw podlegające łączeniu generalnie były podobne, popełnione w dużych odstępach czasowych, bowiem w sprawie o sygn. akt II K 593/18 w 2018 r., zaś w sprawie o sygn. akt II K 701/11 w 2011 r. Okoliczność ta w przekonaniu sądu przemawiała za orzeczeniem kary łącznej przy zastosowaniu zasady asperacji. Z kolei zastosowanie przy wymiarze kary łącznej orzeczonej wobec A. I. zasady absorpcji, czy też zasady asperacji w postaci zbliżonej do absorpcji, byłoby dla niego jedynie nagrodą, a także sprzeciwiałoby się wymogom prewencji ogólnej. Powyższe okoliczności jednoznacznie wskazują, iż zastosowanie przy wymiarze kary wobec skazanego zasady asperacji jest w tym przypadku najbardziej adekwatnym sposobem wymiaru kary łącznej. Toteż przy kształtowaniu kary pozbawienia wolności sąd zastosował właśnie ww. zasadę i wymierzył skazanemu karę o 2 miesiące niższą niż mógł maksymalnie orzec w niniejszej sprawie.

Inne ROZSTRZYGNIĘCIA Zawarte w WYROKU łĄCZNym

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2.

Na podstawie art. 577 k.p.k. w zw. z art. 63 § 1,5 k.k. na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności wymierzonej A. I. w niniejszej sprawie sąd zaliczył okresy rzeczywistego pozbawienia go wolności:

- w sprawie o sygn. akt II K 593/18 toczącej się przed Sądem Rejonowym w W. tj. od godz. 12:50 w dniu 11 kwietnia 2018 r. do godz. 14:45 w dniu 12 kwietnia 2018 r. oraz od godz. 21:00 w dniu 30 kwietnia 2018 r. do godz. 15:15 w dniu 19 października 2018 r. oraz okres odbytej kary pozbawienia wolności od dnia 9 grudnia 2018 r. do dnia 14 września 2020 r.,

- w sprawie o sygn. akt II K 701/11 toczącej się przed Sądem Rejonowym w W., tj. od dnia 02 maja 2011 r. do dnia 04 maja 2011 r.

3.

Na podstawie art. 576 § 1 k.p.k. pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w połączonych wyrokach, a nie objęte wyrokiem łącznym, sąd pozostawił do odrębnego wykonania.

4.

Orzekając o kosztach nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu sąd miał na względzie treść § 17 ust. 5 oraz § 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r., poz. 18), powiększoną o 23% VAT.

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

5.

Sąd uwzględniając trudną sytuację materialną skazanego oraz fakt odbywania przez niego kary pozbawienia wolności, zwolnił go od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, mając w tym zakresie na uwadze treść przepisu art. 624 § 1 k.p.k.

PODPIS