Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: III Ca 1411/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 stycznia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Jacek Świerczyński

Sędziowie: SO Bożena Rządzińska

SO Bogdan Jachowicz (spr.)

Protokolant: staż. Alicja Pisarczyk

po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa Miasta Ł.

przeciwko E. P. i A. K.

o zapłatę

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi- Widzewa w Łodzi

z dnia 30 kwietnia 2019r., sygn. akt II C 748/18

1.oddala apelację;

2.zasądza od Miasta Ł. na rzecz E. P. i A. K. solidarnie kwotę 1.800 (tysiąc osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.