Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 554/19

POSTANOWIENIE

Dnia 23 stycznia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący – Sędzia Jacek Kępa

Sędziowie – Wojciech Borten (spr.)

Radosław Olewczyński

Protokolant – sekretarz sąd. Monika Bura

po rozpoznaniu na rozprawie

w dniu 23 stycznia 2020 roku w Łodzi sprawy

z wniosku W. M. i E. M.

z udziałem E. K. i J. P.

o stwierdzenie nabycia spadku po A. P.

na skutek apelacji wnioskodawcy

od postanowienia Sądu Rejonowego w Brzezinach

z dnia 10 sierpnia 2018 roku

sygn. akt I Ns 704/16

p o s t a n o w i ł:

oddalić apelację.