Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 561/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 stycznia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący – Sędzia Jacek Kępa

Sędziowie – Wojciech Borten (spr.)

Radosław Olewczyński

Protokolant – sekr. sąd. Monika Bura

po rozpoznaniu na rozprawie

w dniu 23 stycznia 2020 roku w Łodzi sprawy

z powództwa J. O.

przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 17 września 2018 roku

sygn. akt III C 970/16

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz J. O. kwotę 1.800 (jeden tysiąc osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.