Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 800/19

POSTANOWIENIE

Dnia 22 stycznia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Krzysztof Kacprzak

Sędziowie: SO Zofia Szcześniewicz

SO Bogdan Jachowicz

Protokolant: Magdalena Głowacka

po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle (...)” w Ł.

z udziałem K. O.

o zasiedzenie

na skutek apelacji uczestniczki postępowania

od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

z dnia 13 listopada 2018 roku, sygn. III Ns 1195/17

postanawia:

1.  oddalić apelację;

2.  ustalić, że uczestnicy postępowania ponoszą koszty postępowania apelacyjnego związane ze swoim udziałem w sprawie.