Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1448/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 października 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w następującym składzie :

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Domańska Jakubowska

po rozpoznaniu w dniu 15 października 2020 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy S. S.

przeciwko Dyrektorowi Wojskowego Biura Emerytalnego w Ł.

z odwołania S. S.

od decyzji Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego w Ł.

z dnia 27 maja 2020 roku znak (...)

o wysokość emerytury wojskowej

zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób ,że przelicza wysokość emerytury wojskowej S. S. od dnia 1 kwietnia 2020 roku , w ten sposób ,że ustala jej procentowy wskaźnik w wymiarze 67,70%, w tym 10% z tytułu służby na froncie w czasie wojny lub w strefie działań wojennych.

ZARZĄDZENIE

Odpis wyroku doręczyć :

1.  wnioskodawcy i Dyrektorowi (...) w Ł. z pouczeniem ,że w terminie 7 dni od otrzymania wyroku może złożyć wniosek o sporządzenie jego uzasadnienia a następnie w terminie 14 dni od otrzymania wyroku z uzasadnieniem może wnieść apelację od wyroku do SA w Ł.; niezłożenie wniosku o uzasadnienie uniemożliwia złożenie apelacji.

15.10.2020r