Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKa 327/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 lutego 2020 r.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku II Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący: sędzia SA Andrzej Czarnota

Sędziowie: SA Dorota Wróblewska

SA Dorota Rostankowska (spr.)

Protokolant: sekr. sądowy Iwona Sidorko

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej (...) (...) w G. del. do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku M. B.

po rozpoznaniu w dniach 20 listopada 2019r. i 23 stycznia 2020r.

sprawy

B. D. c. T., ur. (...) w G.

oskarżonej z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora i obrońcę

od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 14 czerwca 2018 r., sygn. akt XIV K 94/15

I. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że

1. w pkt. I z opisu czynu eliminuje ustalenie „oraz faktu posiadania

przedmiotu transakcji” ,

2. w pkt. III:

- eliminuje zobowiązania do zapłaty na rzecz: M. W. i M.

S.,

- uzupełnia ten punkt o zobowiązanie oskarżonej do naprawienia szkody

poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego H. B. kwoty 5.000

(pięć tysięcy) złotych;

II. utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok w pozostałej części;

III. zasądza od oskarżonej na rzecz Skarbu Państwa kwotę 1.200 (jeden tysiąc

dwieście) złotych tytułem opłaty za postępowanie odwoławcze oraz obciąża ją

wydatkami tego postępowania.

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

II AKa 327/18

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1.

1CZĘŚĆ WSTĘPNA

0.11.1. Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z 14.06.2018r. w sprawie XIV K 94/15

0.11.2. Podmiot wnoszący apelację

☒ oskarżyciel publiczny

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☒ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

0.11.3. Granice zaskarżenia

0.11.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☒ na niekorzyść

☒ w całości

☒ w części

co do winy

co do kary

co do środka kompensacyjnego

0.11.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.11.4. Wnioski

uchylenie

Zmiana

1Ustalenie faktów w związku z dowodami przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

0.12.1. Ustalenie faktów

0.12.1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżona

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

B. D.

1.  popełnienie przez oskarżoną przypisanego jej czynu z zastrzeżeniem zawartym w rubryce 2.1.2.

2.  ustalenie niepodlegającej późniejszym zmianom ceny monet w dacie składania przez oskarżoną zamówienia w spółce (...)

Jak w uzasadnieniu wyroku Sądu okręgowego

zeznania świadka A. O.

Jak w uzasadnieniu wyroku Sądu okręgowego

k.7062-7064

0.12.1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżona

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

B. D.

ustalenie, że elementem przestępczego zachowania oskarżonej było wprowadzenie pokrzywdzonych w błąd co do faktu posiadania przedmiotu transakcji

Jak w rubryce 4.

Jak w rubryce 4.

0.12.2. Ocena dowodów

0.12.2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Sąd Okręgowy przeprowadził dowody wskazane w uzasadnieniu swojego wyroku, które częściowo nie są kwestionowane przez skarżącego, zaś co do kwestionowanych, wskazanych w apelacji, ich ocena poprzez odniesienie się do zarzutów apelacji zostanie przedstawiona w rubryce 3. niniejszego uzasadnienia.

Nadto Sąd apelacyjny na wniosek obrońcy oskarżonej przeprowadził uzupełniający dowód z zeznań świadka A. O..

Jak w uzasadnieniu wyroku Sądu okręgowego

Sąd apelacyjny ocenił ten dowód jako pełnowartościowy i wiarygodny. Przesłuchanie świadka w toku postępowania odwoławczego nie skutkowało jednak zmianą zaskarżonego orzeczenia. Świadek zeznawał na okoliczność relacji biznesowych łączących oskarżoną ze spółką (...), którą reprezentuje. W ocenie Sądu apelacyjnego żadnego wpływu na odpowiedzialność karną oskarżonej B. D. w przedmiotowej sprawie nie ma kwestia czasu, w którym zapoznała się ona z fakturami wystawionymi przez spółkę (...) – dostawcę monet. Skarżący stoi na stanowisku, że istnieje związek między czasem zapoznania się przez oskarżoną z fakturami wystawionymi przed ten podmiot (jak twierdzi - październik 2013r.) a załamaniem się działalności oskarżonej i jej męża polegającej na sprzedaży monet (styczeń – marzec 2013r. jak ustalił Sąd okręgowy). Z uznanych za wiarygodne zarówno przez Sąd okręgowy, jak i Sąd odwoławczy zeznań świadka A. O. wynika, że cena zakupu ustalana była w dacie składania zamówienia przez oskarżoną (k.7063 akt sprawy). Pozostaje zatem bez znaczenia dla jej odpowiedzialności karnej w przedmiotowej sprawie kiedy otrzymała faktury za zamówiony towar. Nawet bowiem jeżeli ceny na fakturach – jak twierdzi apelujący – były wyższe niż wynikające z umowy stron to przecież obowiązywała cena określona w czasie zamawiania monet a dostarczenie faktur – jak wynika z zeznań świadka A. O. i czego skarżący nie kwestionuje – nie było warunkiem przeprowadzenia transakcji, w szczególności odbioru monet. Jedynym warunkiem odbioru monet było uiszczenie za nie (przynajmniej częściowo) należności. Nie było również tak aby pomimo – choć częściowej – zapłaty oskarżona nie otrzymała monet (k.7063 akt sprawy). Wobec powyższego bez wpływu na odpowiedzialność karną oskarżonej w przedmiotowej sprawie ma ewentualne (nie było to bowiem przedmiotem ustaleń w sprawie, gdyż nie jest to okoliczność istotna dla odpowiedzialności karnej oskarżonej) niedostarczanie przez spółkę (...) na bieżąco faktur ze sprzedaży złota w okresie od stycznia do marca 2013r. Bez wpływu na treść zaskarżonego orzeczenia pozostaje zatem kwestia czy oskarżona mogła taniej kupić złoto (np. w firmie (...)), które oferowała do dalszej sprzedaży. Istotne jest bowiem to, czego zdaje się nie kwestionować skarżący, że w transakcjach między oskarżoną a spółką (...) obowiązywały ceny określone w dacie składania zamówienia, nie zaś w dacie wystawienia faktur transakcji tych dotyczących. Bez wpływu na odpowiedzialność karną oskarżonej w tej sprawie mają również nieprawidłowości (nie zaprzecza bowiem temu świadek A. O. – k.7063 akt sprawy) w numeracji faktur wystawianych w związku z transakcjami przeprowadzonymi z oskarżoną.

0.12.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Jak w uzasadnieniu wyroku Sądu okręgowego

Jak w uzasadnieniu wyroku Sądu okręgowego

1STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzuty

Apelacja prokuratora:

1.  na podstawie art.438 pkt 1 kpk, obraza przepisu art.46 § 1 kk w postaci niezastosowania wobec H. B. środka kompensacyjnego w postaci obowiązku naprawienia szkody w kwocie 5.000 zł, mimo złożenia stosownego wniosku o jej naprawienie,

2.  na podstawie art.438 pkt 2 kpk, obraza przepisu art.415 § 1 kpk, która miała wpływ na treść wyroku, poprzez orzeczenie środka kompensacyjnego w postaci obowiązku naprawienia szkody na rzecz dwóch pokrzywdzonych: M. W. i M. S., mimo uzyskania przez nich korzystnych wyroków sądowych.

Apelacja obrońcy oskarżonej

na podstawie art.427 § 1 kpk w zw. z art.438 pkt 2 i 3 kpk mający wpływ na treść orzeczenia błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę tego wyroku co do sprawstwa oskarżonej będący następstwem obrazy przepisów postępowania, tj. art.7 kpk, a polegający na dowolnym przyjęciu, iż oskarżona dopuściła się czynu opisanego w zaskarżonym wyroku, podczas gdy zebrany materiał dowodowy prawidłowo oceniony musi prowadzić do wniosku wprost przeciwnego.

☒ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

☒ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutów za zasadne, częściowo zasadne albo niezasadne

Odnośnie apelacji oskarżyciela publicznego

Zarzuty w niej podniesione zyskały aprobatę Sądu odwoławczego, co skutkowało zmianą zaskarżonego orzeczenia. Z uwagi jednak na treść art.457 § 2 kpk niniejsze uzasadnienie odnosi się jedynie do apelacji obrońcy, gdyż oskarżyciel publiczny nie złożył wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku przez Sąd II instancji.

Odnośnie apelacji obrońcy oskarżonej

1.  Nie ma racji skarżący twierdząc, że w przedmiotowej sprawie doszło do obrazy art.7 kpk. Wbrew stanowisku apelującego, Sąd okręgowy bardzo wnikliwie i rzetelnie ocenił wszystkie dowody zgromadzone w sprawie, w tym dowody wskazane przez apelującego, tj. dokumenty, zeznania świadków, w tym pokrzywdzonych oraz wyjaśnienia oskarżonej. Oczywistym jest, że w ramach swobodnej oceny dowodów jednym z nich Sąd może dać wiarę, inne uznając za niewiarygodne. Wskazać przy tym należy, że nie dochodzi do naruszenia tego przepisu wówczas, gdy Sąd dokona ustaleń faktycznych w oparciu o dowody, które uznał za wiarygodne, a nie uwzględni przy czynieniu tych ustaleń dowodów, które ocenił, w całokształcie materiału dowodowego, jako niewiarygodne. Odnosząc się do argumentu wyjaśnień oskarżonej jako przeczącej ustaleniom Sądu okręgowego w tym zakresie wskazać należy, że w polskiej procedurze karnej oskarżony nie ma obowiązku mówienia prawdy ani dostarczania dowodów swojej winy a linię obrony może kształtować dowolnie. Jednocześnie dowód w postaci wyjaśnień oskarżonego podlega swobodnej ocenie jak każdy inny, a wnioski co do jego wiarygodności (w całości lub w części) Sąd orzekający formułuje również odnosząc go do pozostałych dowodów zgromadzonych w sprawie. Za dowolne, niepoparte bowiem żadną argumentacją uznać należy twierdzenie skarżącego (str.2 apelacji), że zeznania pokrzywdzonych przeczą prawidłowości ustalenia sądu okręgowego co do tego, że już w styczniu i lutym 2013r. nastąpiły opóźnienia w dostarczeniu towarów do klientów oskarżonej i jej męża A. D. i żeby oskarżona już w tym czasie proponowała nabywcom dostarczenie tego towaru w terminie późniejszym. Rozwijając bowiem ten zarzut apelujący ograniczył się jedynie do powtórzenia tezy lansowanej już na etapie postępowania przed Sądem pierwszej instancji, że początek zachwiania terminowości dostaw należy łączyć z hospitalizacją męża oskarżonej. Z tego względu wystarczającym jest odniesienie się w tym zakresie do rozważań Sądu okręgowego (str.34 uzasadnienia apelacji), które Sąd odwoławczy w pełni akceptuje. Odwołując się natomiast do zeznań pokrzywdzonych wskazać należy, że lektura ich zeznań przeczy tezie skarżącego, że do zakłóceń w dostawach doszło dopiero w marcu 2013r. Wobec braku zarzutów w tym zakresie, w szczególności dotyczących oceny wiarygodności zeznań pokrzywdzonych (poza zeznaniami świadka T. R. ale w innym kontekście) wystarczającym będzie odwołanie się do uzasadnienia wyroku Sądu okręgowego, w którym na str.3-21 zrelacjonowano ich treść, również w omawianej kwestii czasu w jakim doszło do zaprzestania realizacji zamówień.

Wbrew twierdzeniom skarżącego, nie umknęło uwadze Sądu pierwszej instancji, że oskarżona wraz z mężem przeprowadzała transakcje z trzech kont na Allegro wskazanych w apelacji (str.1-2 uzasadnienia wyroku). Bezsporne jest również to, że na kontach tych znajdowały się pozytywne komentarze kupujących, zaś pierwsze negatywne ukazały się po 20 marca 2013r. (str.21 uzasadnienia wyroku). Nie stanowi to jednak w realiach rozpoznawanej sprawy podstawy do ustalenia, że dopiero od tej daty oskarżona zaprzestała terminowej dostawy zamówionych towarów. Ze wskazanych bowiem wyżej dowodów (zeznania pokrzywdzonych) wynika, że zaprzestanie dostaw zamówionych monet nastąpiło wcześniej. Trafnie natomiast uznał Sąd okręgowy, że pozytywne komentarze kupujących pozwoliły oskarżonej na pozyskiwanie środków finansowych pochodzących z wpłat kupujących w sytuacji kiedy nie miała ona już zamiaru wywiązać się z zawartych transakcji (str.54 uzasadnienia wyroku). Pojawienie się negatywnych komentarzy skutkowało brakiem dalszych wpłat, co z kolei skutkowało zakończeniem pochodu przestępstwa popełnionego przez oskarżoną w warunkach przestępstwa ciągłego.

Odnosząc się do zarzutu zawyżania szkody (str.3 apelacji) podkreślenia na wstępie wymaga, że jedynie w odniesieniu do pokrzywdzonego T. R. skarżący podniósł argumenty na jego poparcie. W odniesieniu zatem do pozostałych, nie sposób odnieść się rzeczowo do tego zarzutu. Z uwagi na powyższe Sąd okręgowy ograniczy się do akceptacji ustaleń Sądu okręgowego w tym zakresie uznając, że skarżący nie wykazał w jakikolwiek sposób aby ocena dowodów w tym zakresie została poczyniona przez Sąd okręgowy w sposób sprzeczny z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, a co za tym idzie – aby ustalenia w tym zakresie nie były trafne.

Aprobaty Sądu II instancji nie zyskały zarzuty dotyczące wysokości szkody poniesionej przez pokrzywdzonego T. R.. Na wstępie wskazać należy, że Sąd okręgowy dostrzegł, że wskazywana pierwotnie przez świadka wysokość szkody na poziomie 200.000 zł. nie znajduje uzasadnienia, co znalazło odzwierciedlenie w treści zaskarżonego wyroku. Zakwestionowanie wiarygodności zeznań świadka w tej części nie implikuje jednak uznania, że są one całkowicie niewiarygodne. Jak bowiem wskazano już wyżej w niniejszym uzasadnieniu, zgodne z zasadą swobodnej oceny dowodów jest danie im wiary jedynie częściowo. Reasumując zatem – za niewiarygodne Sąd okręgowy uznał zeznania świadka, że szkoda jaką poniósł wyniosła 200.000 zł., za wiarygodne uznając, że kształtowała się ona na poziomie 43.600 zł. opierając się w tym zakresie również na dokumentach w postaci dowodów wpłat dokonywanych przez świadka na konto oskarżonej w związku z zawartymi umowami, których to dowodów skarżący zdaje się nie dostrzegać. Tymczasem wynika z nich, że w okresie od 13.02.2023r. do 6.03.2013r. T. R. przekazał oskarżonej łącznie kwotę 43.600 zł. tytułem zapłaty za zamówione monety, których nie otrzymał. Nie jest tak jak twierdzi skarżący, że Sąd okręgowy pominął okoliczność, że w korespondencji mailowej oskarżonej i T. R. była mowa o 5 zaległych monetach. Sąd ten wprowadził kserokopię tego maila (k.5354 akt sprawy) w poczet materiału dowodowego (k.6801 akt sprawy) i odniósł się do jego treści poprzez powołanie zeznań świadka T. R. (str.13 uzasadnienia wyroku), które z kolei odnosiły się do treści tego maila (k.5933 akt sprawy). Wskazać również w tym miejscu należy na wyjaśnienia oskarżonej, która początkowo twierdziła, że nie wydała temu pokrzywdzonemu jedynie 2 złotych monet (k.3440 akt sprawy) aby potem stwierdzić, że było ich 5 (k.6710 akt sprawy). Podnosząc w apelacji, że z wyjaśnień oskarżonej wynika, iż faktyczna szkoda w odniesieniu do pokrzywdzonego T. R. wynosi ponad 25.000 (str. 3 apelacji) skarżący zdaje się nie dostrzegać, że sama oskarżona nie zakwestionowała braku dostawy monet dla tego pokrzywdzonego na łączną kwotę 33.200 zł. (k.6710 akt sprawy). Na marginesie zatem jedynie wskazać należy, że w określeniu wskazanej przez skarżącego kwoty „ponad 25.000 zł.” mieści się przyjęta przez Sąd okręgowy kwota 43.600 zł. Podkreślenia wymaga, że wskazując na dowody wpłat dokonanych na jej konto przez T. R. w okresie od stycznia do marca 2013r. oskarżona odnosiła się (k.6710 akt sprawy) do dowodów wpłat z: 17.02.2013r. na kwotę 4.400 zł. (k.6325 akt sprawy), z 18.02.2013r. na kwotę 600 zł. (k.6323 akt sprawy) oraz z 6.03.2013r. na kwotę 28.200 zł. (k.6324 akt sprawy). Podkreślenia w tym miejscu wymaga, że we wskazanym przez oskarżoną okresie od stycznia do marca 2013r. T. R. dokonał również wpłaty na jej konto kwoty 10.400 zł. w dniu 13.02.2013r. (k.1029 akt sprawy), które łącznie z wcześniej wskazanymi dają kwotę 43.600 zł., a zatem wysokość szkody ustaloną przez Sąd okręgowy w odniesieniu do tego pokrzywdzonego. Sąd okręgowy wziął pod uwagę te zeznania ustalając stan faktyczny w sprawie (str.12-13 uzasadnienia wyroku), co zdaje się pomijać skarżący. Wobec zatem braku szczegółowych zarzutów co do tej części zeznań świadka T. R., wystarczającym będzie odwołanie się do rozważań Sądu okręgowego w tym zakresie (str.42 uzasadnienia wyroku), które Sąd apelacyjny w pełni akceptuje.

W ocenie Sądu odwoławczego żadnego wpływu na odpowiedzialność karną oskarżonej B. D. w przedmiotowej sprawie nie ma kwestia czasu, w którym zapoznała się ona z fakturami wystawionymi przez dostawcę monet - spółkę (...). Szczegółowo do tej kwestii Sąd odwoławczy odniósł się w rubryce 2.2.1. niniejszego uzasadnienia i do tych rozważań w tym miejscu odwołuje się.

Rację ma Sąd okręgowy uznając, że oskarżona stworzyła swego rodzaju piramidę finansową realizując wcześniej złożone zamówienia z środków pozyskanych od kolejnych kupujących, do momentu aż m.in. na skutek negatywnych komentarzy potencjalni nabywcy zaprzestali składać zamówienia a tym samym wpłacać oskarżonej pieniądze. Jak już wyżej wskazano, trafnie ustalił Sąd pierwszej instancji, że do załamania się sprzedaży złota przez oskarżoną doszło przed 20 marca 2013r. a zatem odnoszenie się do okresu po tej dacie (str.4 apelacji) nie może przynieść skutku oczekiwanego przez apelującego, gdyż pozostaje w zasadzie poza zakresem czasowym przyjętym przez Sąd okręgowy w zaskarżonym orzeczeniu (od 1 stycznia do 28 marca 2013r.).

2.  Biorąc pod uwagę powyższe rozważania nie sposób za zasadny uznać zarzutu błędu w ustaleniach faktycznych skutkującego uznaniem winy oskarżonej w zakresie przypisanego jej czynu. Wprawdzie Sąd okręgowy dopuścił się błędnego ustalenia faktycznego ale w zakresie innym niż wskazywany w wywiedzionej przez obrońcę oskarżonej apelacji, do czego Sąd odwoławczy odniesie się w dalszej części niniejszego uzasadnienia (rubryka 4). Rację ma Sąd pierwszej instancji ustalając, że oskarżona B. D. w okresie od 1 stycznia do 28 marca 2013r. dopuściła się przestępstwa oszustwa powodując szkody w mieniu znacznej wartości, tj. popełnienia przestępstwa z art.286 § 1 kk w zw. z art.294 § 1 kk. Sąd ten w części motywacyjnej zaskarżonego orzeczenia (str.44-55 uzasadnienia wyroku) wykazał wypełnienie przez oskarżoną wszystkich znamion przestępstwa oszustwa. Podstawą poczynionych przez Sąd okręgowy ustaleń faktycznych było zatem nie tylko uznanie za niewiarygodne wyjaśnień B. D. co do „czasu i przyczyn załamania się sprzedaży towarów przez oskarżoną” (str. 5 apelacji). Prowadzenie przez oskarżoną przed inkryminowanym czasem legalnej działalności w zakresie obrotu monetami nie implikuje samo w sobie uznania, że nie dopuściła się przypisanego jej przestępstwa. Dostrzeżona również i przez Sąd okręgowy okoliczność, że kłopoty w terminowej realizacji zamówień do końca 2012r. nie wypełniły znamion przestępstwa, skutkowała zmianą opisu czynu przypisanego oskarżonej w zaskarżonym orzeczeniu w stosunku do czynu zarzuconego w akcie oskarżenia. Zgodnie z postulatem skarżącego (str.5 apelacji) Sąd okręgowy wnikliwie przeanalizował wyjaśnienia oskarżonej pod kątem ich wiarygodności i skonfrontował je nie tylko z dokumentami zgromadzonymi w aktach sprawy ale również z innymi dowodami i całość ich ocenił zgodnie z zasadami prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego. Wbrew twierdzeniom dokonał ich w sposób swobodny, nie dowolny a poczynione ustalenia nie pozostają z nimi w sprzeczności.

Co do wartości szkody, zwłaszcza w kontekście wypełnienia znamion z art.294 § 1 kk skarżący nie podniósł żadnych zarzutów a zatem wystarczającym będzie stwierdzenie, że szkoda poczyniona przez oskarżoną przekroczyła wartość 200.000 zł. a zatem uzasadnienie znajduje zawarcie w kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonej art.294 § 1 kk i uznanie tego przepisu za podstawę wymiary kary.

Wnioski

Apelacja prokuratora

O zmianę zaskarżonego wyroku poprzez orzeczenie środka kompensacyjnego w postaci obowiązku naprawienia szkody w kwocie 5.000 zł. na rzecz H. B. oraz uchylenie orzeczenie środka kompensacyjnego w postaci obowiązku naprawienia szkody na rzecz dwóch pokrzywdzonych: M. W. i M. S.; zaś w pozostałym zakresie o utrzymaniu w mocy zaskarżonego wyroku.

Apelacja obrońcy oskarżonej:

O zmianę zaskarżonego wyroku przez uniewinnienie B. D. od przypisanego jej czynu.

☒ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosków za zasadne, częściowo zasadne albo niezasadne.

Odnośnie apelacji oskarżyciela publicznego

Patrz rubryka 3 in principio

Odnośnie apelacji obrońcy oskarżonej

wobec uznania zarzutów co do winy za niezasadne brak jest podstaw do uwzględnienia wniosku o zmianę wyroku i uniewinnienie

1OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

1.

Brak podstaw do ustalenia, że elementem przestępczego zachowania oskarżonej było wprowadzenie pokrzywdzonych w błąd co do faktu posiadania przedmiotu transakcji.

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

W ocenie Sądu apelacyjnego podstaw w zgromadzonym materiale dowodowym nie znalazło ustalenie, że elementem przestępczego zachowania oskarżonej było wprowadzenie pokrzywdzonych w błąd co do faktu posiadania przedmiotu transakcji. Analiza zeznań pokrzywdzonych, w ocenie Sądu apelacyjnego, nie pozwoliła na uznanie, że takie przeświadczenie, w szczególności na skutek zachowania oskarżonej, mieli. Na wstępie wskazać należy, że ani na etapie postępowania przygotowawczego, ani na etapie postepowania przed Sądem pierwszej instancji nie zapytano wprost pokrzywdzonych na tę okoliczność. Żaden też z nich w spontanicznych wypowiedziach nie odniósł się do tej kwestii. Jedynie świadek I. G. w zeznaniach złożonych w postępowaniu przygotowawczym podała, że jej mąż upewniał się u oskarżonej czy ma zamawiany towar i ona to potwierdziła (k.438 akt sprawy). Z uwagi jednak na lakoniczność tej wypowiedzi nie sposób uznać aby mogło to być elementem stanu faktycznego co całego przestępstwa ciągłego przypisanego oskarżonej, zwłaszcza że żaden z pozostałych kilkudziesięciu pokrzywdzonych takiego przeświadczenia – co wynika z ich zeznań – nie miał. Dowolnym zatem Sąd apelacyjny czyni odmienne ustalenie dokonane przez Sąd okręgowy w tym zakresie oraz przedstawioną argumentację (str.49 uzasadnienia wyroku).

1ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

0.15.1. Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

0.11.

Przedmiot utrzymania w mocy

0.1Zaskarżony wyrok w części, poza zmianą dokonaną na skutek zasadnych zarzutów w apelacji prokuratora oraz okoliczności wziętych pod uwagę z urzędu.

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

Uznanie za niezasadne zarzutów podniesionych w apelacji obrońcy oskarżonego.

0.15.2. Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

0.0.11.

Przedmiot i zakres zmiany

1. w pkt. I z opisu czynu wyeliminowano ustalenie „oraz faktu posiadania przedmiotu transakcji”,

0.0.1 2. w pkt. III:

0.0.2- wyeliminowano zobowiązania do zapłaty na rzecz: M. W. i M. S.,

0.0.3- uzupełniono ten punkt o zobowiązanie oskarżonej do naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego H. B. kwoty 5.000 (pięć tysięcy) złotych.

Zwięźle o powodach zmiany

1.  okoliczności uwzględnione przez Sąd odwoławczy z urzędu (patrz: rubryka 4).

2.  uznanie za zasadne zarzutów podniesionych w apelacji prokuratora (patrz: rubryka 3 in principio). Wprawdzie w wyroku Sąd okręgowy ustalił, że pokrzywdzony ten poniósł szkodę w kwocie 5050 zł. (pkt I.47 zaskarżonego wyroku), to jednak z uwagi na kierunek zaskarżenia w tym zakresie i zakaz reformatiois in peius Sąd odwoławczy nie mógł orzec obowiązku naprawienia szkody w wysokości wyższej niż wnioskowana w apelacji oskarżyciela publicznego.

0.15.3. Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

0.15.3.1. Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

1.1.

Nie dotyczy

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Nie dotyczy

2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Nie dotyczy

3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

Nie dotyczy

4.1.

Nie dotyczy

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Nie dotyczy

0.15.3.2. Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

Nie dotyczy

0.15.4. Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Nie dotyczy

1Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

III.

O kosztach sądowych w postępowaniu odwoławczym Sąd apelacyjny orzekł na mocy art.626 § 1 kpk w zw. z art.634 kpk, art.1, art.2 ust. Pkt 5 art.3 ust.2 i art.12

Ustawy o opłatach w sprawach karnych obciążając nimi oskarżoną. Uznał bowiem, że brak jest podstaw do zwolnienia jej od obowiązku ich ponoszenia.

1PODPISY

0.11.3. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1.

Podmiot wnoszący apelację

obrońca oskarżonej

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

wina

0.11.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.11.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.11.4. Wnioski

uchylenie

zmiana i uniewinnienie