Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: III Ca 1428/19

III Cz 1232/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 stycznia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Elżbieta Gawryszczak

Sędziowie: SO Bożena Rządzińska

SO Bogdan Jachowicz (spr.)

Protokolant: staż. Alicja Pisarczyk

po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa D. K. i P. B.

przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w S.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi- Widzewa w Łodzi

z dnia 5 marca 2019r., sygn. akt I C 637/17

oraz na skutek zażalenia powodów od postanowienia od kosztach procesu zawartego w punkcie 1. wyżej opisanego wyroku

1. oddala apelację;

2. zasądza od Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej

w S. na rzecz D. K. i P. B. kwotę 1800 (tysiąc osiemset) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego;

3. oddala zażalenie;

4. nie obciąża powodów kosztami postępowania zażaleniowego.